vaNTupaTat tatain'ta

21. mullai
vaNTu paTat tatain'ta koTi iNar iTaiyiTupu,
pon cey punai izai kaTTiya makaLir
katuppin tOnRum putup pUg konRaik
kAnam, 'kAr' enak kURinum,
yAnO tEREn; avar poy vazagkalarE.

paruvam varun'tuNaiyum ARRuvitta tOzi, 'avar varal kuRitta paruva varavin kaN ini ARRuvikkumARu evvARu?' enRu tannuLLE kavanRATku, avaLatu kuRippu aRin'ta talai