ciRu veL aravin

119. kuRijci
ciRu veL aravin av varik kuruLai
kAna yAnai aNagkiyA agku-
iLaiyaL, muLai vAL eyiRRaL,
vaLaiyuTaik kaiyaL-em aNagkiyOLE.

iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- cattin'AtanAr