tINTalum iyaivatu kollO

272. kuRijci
tINTalum iyaivatukollO-mANTa
villuTai vILaiyar kal iTupu eTutta
n'anan' talaik kAnattu inam talaippirin'ta
punkaN maTa mAn n'ErpaTa, tannaiyar
cilai mAN kaTu vicaik kalai n'iRattu azuttik
kurutiyoTu paRitta ceg kOl vALi
mARu koNTanna uNkaN,
n'ARu irug kUn'tal, koTicci tOLE!

kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - oru ciRaip periyan