n'Aku piTi n'ayan'ta

346. kuRijci
n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
kAlai van'tu, mAlaip pozutil
n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
collavum AkAtu aHkiyOnE.

tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan