peyarttanen muyagka yAn

84. pAlai
peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.

makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran