yAgku aRin'tanarkol

154. pAlai
yAgku aRin'tanarkol- tOzi! - pAmpin
uri n'imirn'tanna uruppu avir amaiyattu,
irai vETTu ezun'ta cEval uLLi,
poRi mayir eruttin kuRu n'aTaip pETai
porikAR kaLLi virikAy am kavaTTut
tayagka irun'tu, pulampak kUum
aruj cura vaippin kAnam
pirin'tu, cEN uRaital valluvOrE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'tu, talaimakaL tOzikku uraittatu.- maturaic cIttalaic cAttan