yAtu ceyvAm kol

197. n'eytal
yAtu ceyvAmkol-tOzi!-n'Otaka
n'Ir etir karuviya kAr etir kiLai mazai
Utaiam kuLiroTu pEtuRRu mayagkiya
kUtir uruvin kURRam
kAtalarp pirin'ta eR kuRittu varumE?

paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - kaccippETTu n'annAkaiyAr.