Al (Alam)

15. pAlai
paRai paTa, paNilam Arppa, iRaikoLpu
tol mUtAlattup potiyil tOnRiya
n'Al Urk kOcar n'al mozi pOla,
vAy AkinRE-tOzi!-Ay kazal
cEyilai veL vEl viTalaiyoTu
tokuvaLai munkai maTan'tai n'aTpE.

uTanpOyina pinRai, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRAL. n'iRpa, cevilittAy n'aRRAykku aRattOTu n'inRatu. -auvaiyAr