iRRi

106. kuRijci
pul vIz iRRik kal ivar veL vEr
varai izi aruviyin tOnRum n'ATan
tItu il n'ejcattuk kiLavi n'am vayin
van'tanRu-vAzi, tOzi!-n'Amum
n'ey pey tIyin etirkoNTu,
'tAn maNan'tanaiyam' ena viTukam tUtE.

talaimakan tUtu kaNTu, kizatti tOzikkuk kURiyatu. - kapilar