ukAy

274. pAlai
puRavup puRattanna pun kAl ukAattu
iRavuc cinai anna n'aLi kani utira,
viTu kaNai villoTu paRRi, kOTu ivarpu,
varun'arp pArkkum vankaN ATavar
n'Ir n'acai vETkaiyin n'Ar menRu taNiyum
innAk kAnamum, iniya-ponnoTu
maNi miTai alkul maTan'tai
aNi mulai Akam muyagkinam celinE.

poruL valitta n'ejciRkuk kizavan uraittatu. - uruttiran

363. marutam
kaNNi maruppin aNNal n'al ERu,
ceg kAR patavin vAr kural kaRikkum
maTak kaN maraiyA n'Okki, veytuRRu,
pul arai ukAay vari n'izal vatiyum
innA aruj curam iRattal
initO-peruma!-in tuNaip pirin'tE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi kizavaRkuc colliyatu. - cellUrk koRRan