jAzal

50. marutam
aiyavi anna ciRu vI jAzal
cevvi marutin cemmaloTu tAayt
tuRai aNin'tanRu, avar UrE; iRai iRan'tu
ilagku vaLai n'ekiza, cAayp
pulampu aNin'tanRu, avar maNan'ta tOLE.

kizavaRkup pAgkAyina vAyilkaTkuk kizatti colliyatu. - kunRiyanAr

81. kuRijci
ivaLE, n'in col koNTa en col tERi,
pacu n'anai jAzal pal cinai oru ciRaip
putu n'alan izan'ta pulampumAr uTaiyaL;
utuk kAN teyya; uLLal vENTum-
n'ilavum iruLum pOlap pulavut tiraik
kaTalum kAnalum tOnRum
maTal tAz peNNai em ciRu n'al UrE.

tOziyiR kUTTag kUTip piriyum talaimakaRkut tOzi colliyatu. -vaTama vaNNakkan pEricAttan

310. n'eytal
puLLum pulampina; pUvum kUmpina;
kAnalum pulampu n'ani uTaittE; vAnamum,
n'ammE pOlum mammarttu Aki,
ellai kaziyap pullenRanRE;
innum uLenE-tOzi!-in' n'ilai
taNNiya kamazum jAzal
taNNam tuRaivaRku uraikkun'arp peRinE.

varaiviTai munin'tu kizatti tOzikku uraittatu. - perugkaNNan

318. n'eytal
eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
pizaiyA vajcinam ceyta
kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.

kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

328. n'eytal
ciRu vI jAzal vEr aLaip paLLi
alavan ciRu manai citaiya, puNari
kuNil vAy muracin iragkum tuRaivan
n'alkiya n'AL tavac cilavE; alarE,
vil kezu tAnai vicciyar perumakan
vEn'taroTu poruta jAnRai, pANar
puli n'Okku uRaz n'ilai kaNTa
kali kezu kuRumpUr Arppinum peritE.

varaiviTai vERupaTum kizattiyai, 'avar varaiyum n'AL aNittu' enavum,'alar ajcal' enavum kURiyatu. - paraNar

397. n'eytal
n'anai mutir jAzaR tinai maruL tiraL vI
n'eytal mA malarp peyta pOla
Utai tURRum uravu n'Irc cErppa!
tAy uTanRu alaikkum kAlaiyum, vAyviTTu,
'annAy!' ennum kuzavi pOla,
innA ceyinum initu talaiyaLippinum,
n'in varaippinaL en tOzi;
tan uRu vizumam kaLaijarO ilaLE.

varaiviTai vaittu n'Igkum talaimakaRkut tOzi uraittatu. - ammUvan