tAzai (kaitai)

163.n'eytal
yAr aNagkuRRanai-kaTalE! pUziyar
ciRu talai veLLait tOTu paran'tanna
mIn Ar kurukin kAnal am perun'tuRai.
veL vIt tAzai tirai alai
n'aLLen kagkulum kETkum, n'in kuralE?

tannuL kaiyARu eytiTu kiLavi - ammUvan

219. n'eytal
payappu en mEniyatuvE; n'ayappu avar
n'Ar il n'ejcattu Ar iTaiyatuvE;
ceRivum cEN ikan'tanRE; aRivE;
'AgkaN celkam ezuka' ena, IgkE,
vallA kURiyirukkum; aL ilait
taTavu n'ilait tAzaic cErppaRku
iTamman-tOzi!-'en' n'IrirO?' eninE.

ciRaippuRam. - veLLUr kizAr makanAr veNpUtiyAr.

226. n'eytal
pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
kuruku ena malarum perun' tuRai
virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

228. n'eytal
vIz tAz tAzai UzuRu kozu mukai,
kuruku uLar iRakin, viripu tOTu avizum
kAnal n'aNNiya ciRukuTi munRil,
tirai van'tu peyarum enpa-n'at tuRan'tu
n'eTuj cEN n'ATTAr Ayinum,
n'ejciRku aNiyarO, taN kaTal n'ATTE.

kaTin'akar vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- ceyti vaLLuvan perujcAttan

245. n'eytal
kaTal am kAnal Ayam Ayn'ta en
n'alam izan'tataninum, n'ani innAtE-
vAL pOl vAya kozu maTal tAzai
mAlai vEl n'ATTu vEli Akum
mellam pulampan koTumai
pallOr aRiyap paran'tu veLippaTinE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - mAlai mARan

303. n'eytal
kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
in iNarp punnaiam pukar n'izal
pon vari alavan ATTiya jAnRE.

ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

304. n'eytal
kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
kaitaiam taN punaR cErppanoTu
ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan

345. n'eytal
izai aNin'tu iyalvarum koTujci n'eTun' tEr
varai maruL n'eTu maNal tavirttanir acaiit
tagkinir Ayin, tavaRO-takaiya
tazai tAz alkul ivaL pulampu akala-
tAzai taiiya tayagkutiraik koTug kazi
izumena olikkum AgkaN
perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE?

pakal van'tu ozukuvAnait tOzi 'irA vA' enRatu. - aNTar makan kuRuvazuti