punnai

5. n'eytal
atukol, tOzi! kAma n'OyE?-
vati kuruku uRagkum in n'izaR punnai,
uTai tirait tivalai arumpum tIm n'Ir,
mellam pulampan pirin'tena,
pal itaz uNkaN pATu ollAvE.

piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'ari verUuttalaiyAr

123. n'eytal
iruL tiNin'tanna Irn' taN kozu n'izal,
n'ilavuk kuvittanna veN maNal oru ciRai,
karug kOTTup punnaip pUm pozil pulampa,
innum vArAr; varUum,
pal mIn vETTattu ennaiyar timilE,

pakaRkuRiyiTattu van'ta talaimakanaik kANAta tOzi, avan ciRaippuRattAnAtal aRin'tu, talaimakaTkuc colliyatu. - aiyUr muTavan

175. n'eytal
paruvat tEn n'acaiip pal paRait tozuti,
uravut tirai poruta tiNimaNal aTaikarai,
n'anain'ta punnai mAc cinai tokUum
malarn'ta pUvin mA n'Irc cErppaRku
iragkEn-tOzi!-'Igku en kol?' enRu,
piRarpiRar aRiyak kURal
amain'tAgku amaika; ampal aHtu evanE?

piriviTaik kaTuj coR colli vaRpuRuttuvATkuk kizatti uraittatu. - ulOccan.

236. n'eytal
viTTena viTukkum n'AL varuka; atu n'I
n'on'tanai Ayin, tan'tanai cenmO!-
kunRattanna kuvavu maNal aTaikarai
n'inRa punnai n'ilam tOy paTu cinai
vampa n'Arai cEkkum
taN kaTaR cErppa!-n'I uNTa en n'alanE.

varaiviTai vaittup pirivAn. 'ivaL vERu paTAmai ARRuvi' enRARkut tOzi n'akaiyATi uraittatu. - n'ariverUuttalaiyAr.

296. n'eytal
amma vAzi-tOzi!-punnai
alagkucinai irun'ta am ciRai n'Arai
uRukazic ciRu mIn munaiyin, ceRuvil
kaL n'ARu n'eytal katiroTu n'ayakkum
taNNam tuRaivaR kANin, mun n'inRu,
kaTiya kazaRal Ompumati-'toTiyOL
innaL Akat tuRattal
n'ummin takumO?' enRanai tuNin'tE.

kANum pozutiR kANap pozutu peritAkalAn, ARRALAya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - perumpAkkan

299. n'eytal
itu maRRu evanO-tOzi! mutu n'Irp
puNari tiLaikkum puL imiz kAnal,
iNar vIz punnai ekkar n'Izal,
puNarkuRi vAytta jAnRaik koNkaR
kaNTanaman, em kaNNE; avan col
kETTanaman em ceviyE; maRRu-avan
maNappin mANn'alam eyti,
taNappin jekizpa, em taTa men tOLE?

ciRaippuRamAkat tOzikkuk kizatti uraittatu. - veNmaNip pUti

303. n'eytal
kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
in iNarp punnaiam pukar n'izal
pon vari alavan ATTiya jAnRE.

ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

311. n'eytal
alar yAgku oziva-tOzi!-perug kaTal
pulavu n'ARu akan tuRai valavan tAgkavum,
n'illAtu kazin'ta kallen kaTun' tEr
yAn kaNTanROilanE; pAnAL
Ogkal veN maNal tAzn'ta punnait
tAtu cEr n'ikarmalar koyyum
Ayam ellAm uTan kaNTanRE?

alarajciya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - cEn'tankIran

318. n'eytal
eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
pizaiyA vajcinam ceyta
kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.

kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

320. n'eytal
perug kaTaR paratavar kOL mIn uNagkalin
irug kazik koNTa iRavin vATaloTu,
n'ilavu n'iRa veN maNal pulava, pala uTan,
ekkartoRum parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
n'akkatOr paziyum ilamE pOtu aviz
pon iNar marIiya puL imiz pogkarp
punnaiam cEri iv Ur
kon alar tURRum, tan koTumaiyAnE.

alar ajci ARRALAkiya talaimakaL, talaivan kETpAnAkat tOzikkuk kURiyatu.- tumpicEr kIran

351. n'eytal
vaLaiyOy! uvan'ticin-viraivuRu koTun' tAL
aLai vAz alavan kUr ukir varitta
Ir maNal malir n'eRi citaiya, izumena
urum icaip puNari uTaitarum tuRaivaRku
urimai ceppinar n'amarE; virialarp
punnai Ogkiya pulAl am cEri
in n'akai AyattArOTu
innum aRRO, iv azugkal UrE?

talaimakan tamar varaivoTu van'tavazi, 'n'amar avarkku varaivu n'ErArkollO?'enRu ajciya talaimakaTkut tOzi varaivu malin'tatu. - ammUvan