mA (kokku)

8. marutam
kazani mAattu viLain'tu uku tIm pazam
pazana vALai katUum Uran
em il perumozi kURi, tam il,
kaiyum kAlum tUkkat tUkkum
ATip pAvai pOla,
mEvana ceyyum, tan putalvan tAykkE.

kizatti tannaip puRanuraittAL enak kETTa kAtaR parattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr.

26. kuRijci
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
varai ATu van paRazt tan'taik
kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.

n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

73. kuRijci
makizn'an mArpE veyyaiyAl n'I;
aziyal vAzi-tOzi!-n'annan
n'aRu mA konRu jATpil pOkkiya
onRumozik kOcar pOla,
vankaT cUzcciyum vENTumAl ciRitE.

pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tu, atuvum maRuttamaipaTat talaimakaTkut tOzi colliyatu - paraNar

164. marutam
kaNaik kOTTu vALaik kamaj cUl maTa n'Aku
tuNart tEkkokkin tIm pazam katUum
tonRu mutir vELir kunRUrk kuNAtu
taN perum pauvam aNagkuka-tOzi!-
manaiyOL maTamaiyin pulakkum
anaiyEm makizn'aRku yAm Ayinam eninE!

kAtalparattai talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa uraittatu. - mAgkuTimarutan

192. pAlai
'IgkE varuvar, inaiyal, avar' ena,
azAaRkO iniyE?-n'Oy n'on'tu uRaivi!-
minnin tUvi irug kuyil, ponnin
urai tikaz kaTTaLai kaTuppa, mAc cinai
n'aRun' tAtu kozutum pozutum,
vaRug kuraR kUn'tal taivaruvEnE.

piriviTai vaRpuRutta vanpuRai etir azin'tu kizatti uraittatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr.

201. kuRijci
amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
muL il am paNai mUgkilil tUgkum
kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
malai kezu n'ATanai varum enROLE!

kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

278. pAlai
uRu vaLi uLariya am taLir mAattu
muRi kaNTanna mellen cIRaTic
ciRu pacum pAvaiyum, emmum, uLLAr
koTiyar vAzi-tOzi!-kaTuvan
UzuRu tIm kani utirppa, kIz irun'tu,
ErppanaErppana uNNum
pArppuTai man'tiya malai iRan'tOrE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL uraittatu. - pEricAttan

306. n'eytal
'melliya, iniya, mEvaru takun'a,
ivai moziyAm' enac collinum, avai n'I,
maRattiyO vAzi-en n'ejcE!-pala uTan
kAmar mAattut tAtu amar pUvin
vaNTu vIzpu ayarum kAnal-
teN kaTal cErppanaik kaNTa pinnE?

kAppu mikutiyAn, n'ejcu mikkatu vAy cOrn'tu, kizatti uraittatu. - ammUvan

331. pAlai
n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
paig kAl mAattu am taLir anna
n'al mA mEni pacappa,
n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.

celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan