mUgkil (vEral, kazai, amai, vEy)

18. kuRijci
vEral vEli vEr kOT palavin
cAral n'ATa! cevviyai Akumati!
yAr aHtu aRin'ticinOrE?-cAral
ciRu kOTTup perum pazam tUgkiyAgku, ivaL
uyir tavac ciRitu; kAmamO peritE!

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu, varaivu kaTAyatu.-kapilar

54. kuRijci
yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
Enal kAvalar kavaN oli verIik
kAna yAnai kai viTu pacug kazai
mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.

varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr

74. kuRijci
viTTa kutirai vicaippin anna,
vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
vEnil AnERu pOlac
cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.

tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

131.pAlai
ATu amai puraiyum vanappin paNait tOL
pEr amark kaNNi irun'ta UrE
n'eTuj cEN Ar iTaiyatuvE; n'ejcE,
Iram paTTa cevvip paim punattu
Or Er uzavan pOla,
peru vituppu uRRanRAl; n'OkO yAnE,

vinaimuRRiya talaimakan paruva varavinkaN colliyatu. - OrEruzavanAr

179. kuRijci
kallen kAnattuk kaTamA ATTi,
ellum ellinRu; jamaliyum iLaittana;
cellal-aiiya!-utu em UrE;
Ogku varai aTukkattut tIm tEn kizitta
kuvaiyuTaip pacug kazai tinRa kaya vAyp
pEtai yAnai cuvaitta
kUzai mUgkiR kuvaTTiTaiyatuvE.

pakal varuvAnai iravukkuRi n'Ern'tAL pOnRu varaivu kaTAyatu. - kuTTuvan kaNNan

180. pAlai
pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
aRai maTi karumpin kaN iTai anna
paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
eytinar kollO poruLE-alkul
av vari vATat tuRan'tOr
vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?

piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

201. kuRijci
amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
muL il am paNai mUgkilil tUgkum
kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
malai kezu n'ATanai varum enROLE!

kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

226. n'eytal
pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
kuruku ena malarum perun' tuRai
virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

253.pAlai
kELAr Akuvar-tOzi!-kETpin,
vizumitu kazivatuAyinum, n'ekizn'Ul
pUc cEr aNaiyin perug kavin tolain'ta n'in
n'AL tuyar keTap pin n'ITalarmAtO-
oli kazai n'ivan'ta Ogku malaic cAral,
puli pukA uRutta pulavu n'ARu kal aLai
ARu cel mAkkaL cEkkum
kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pUgkaNNan

331. pAlai
n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
paig kAl mAattu am taLir anna
n'al mA mEni pacappa,
n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.

celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan

396. n'eytal
pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
mazai muzagku kaTug kural Orkkum
kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?

makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.