vEmpu

24. mullai
karug kAl vEmpin oN pU yANar
ennai inRiyum kazivatukollO?
ARRu ayal ezun'ta veN kOTTu atavattu
ezu kuLiRu mititta oru pazam pOlak
kuzaiya, koTiyOr n'AvE,
kAtalar akala, kallenRavvE.

paruvag kaNTu ARRALAkiya kizatti uraittatu. - paraNar

67. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-kiLLai
vaLai vAyk koNTa vEppa oN pazam
putu n'AN n'uzaippAn n'uti mAN vaL ukirp
polag kala oru kAcu Eykkum
n'ilam kari kaLLiam kATu iRan'tOrE?

piriviTai ARRAta talaimakaL tOzikku uraittatu. - aLLUr n'anmullai

196. marutam
vEmpin paig kAy en tOzi tarinE,
'tEm pUg kaTTi' enRanir; iniyE,
pAri paRampil panic cunait teNNIr
taiit tigkaL taNNiya tarinum,
'veyya uvarkkum' enRanir-
aiya!-aRRAl anpin pAlE.

vAyil vENTip pukka kizavaRkut tOzi kURiyatu. - miLaik kan'tan.

281. pAlai
veN maNaR potuLiya
paig kAl karukkin
kommaip pOn'taik kuTumi veN tOTTu,
atta vEmpin amalai vAn pUc
curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
kunRu talaimaNan'ta kAnam
cenRanarkollO-cEyizai!-n'amarE?

piriviTai vERupaTTALaik kaNTu, tOzi vaRpuRuppATkuk kizatti uraittatu.- kuTavAyiR kIrattan