avarai

82. kuRijci
vAr uRu vaNar katuppu uLari, puRam cErpu,
'azAal' enRu n'am azuta kaN tuTaippAr;
yAr Akuvar kol?-tOzi!-cAral
perum punak kuRavan ciRu tinai maRukAl
kozug koTi avarai pUkkum
arum pani aRciram vArAtOrE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL 'varuvar' enRu vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kaTuvan maLLan

240. mullai
panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
kaTal Az kalattin tOnRi,
mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.