Ampal

352. pAlai
n'eTu n'Ir Ampal aTaip puRattanna
koTu men ciRaiya kUr ukirp paRavai
akal ilaip palavin cAral munni,
pakal uRai mutu maram pulampap pOkum
ciRu pun mAlai uNmai
aRivEn-tOzi-! avark kANA UgkE.

piriviTait tOzikkuk kizatti melin'tu kURiyatu. - kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr