kUtALam

282. pAlai
cevvi koL varakin cej cuvaR kalitta
kavvai n'ARRin kAr iruL Or ilai
n'avvi n'ALmaRi kavvik kaTan kazikkum
kAr etir taN punam kANin, kaivaLai,
n'Ir tikaz cilampin OrAgku virin'ta
veN kUtALattu am tUmpu putu malar
Ar kazalpu ukuva pOla,
cOrkuvaalla enparkol-n'amarE?

vinavayiR pirin'ta iTattut tOzi kizattikku uraittatu. - n'Akam pOttan