konRai

21. mullai
vaNTu paTat tatain'ta koTi iNar iTaiyiTupu,
pon cey punai izai kaTTiya makaLir
katuppin tOnRum putup pUg konRaik
kAnam, 'kAr' enak kURinum,
yAnO tEREn; avar poy vazagkalarE.

paruvam varun'tuNaiyum ARRuvitta tOzi, 'avar varal kuRitta paruva varavin kaN ini ARRuvikkumARu evvARu?' enRu tannuLLE kavanRATku, avaLatu kuRippu aRin'ta talai

66. mullai
maTavamanRa, taTavu n'ilaik konRai-
kal piRagku attam cenROr kURiya
paruvam vArAaLavai, n'eritarak
kompu cEr koTi iNar Uztta,
vampa mAriyaik kAr ena matittE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRIiyatu - kOvarttanAr

183. mullai
cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
men mayil eruttin tOnRum
pun pula vaippiR kAnattAnE.

paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr