piTavam

251. mullai
maTava vAzi-majjai mA inam
kAla mAri peytena, atan etir
Alalum Alina; piTavum pUttana;
kAr anRu-ikuLai!-tIrka, n'in paTarE!
kazin'ta mArikku ozin'ta paza n'Ir,
putu n'Ir koLIiya, ukuttarum
n'otumal vAnattu muzagku kural kETTE.

piriviTait tOzi. 'paruvam anRu; paTTatu vampu' enRu vaRpuRuttiyatu.- iTaik kATan.