mullai

19. marutam
evvi izan'ta vaRumaiyar pANar
pU il vaRun'talai pOlap pullenRu
inaimati vAziyar-n'ejcE!-manai marattu
elluRum mauval n'ARum
pal irug kUn'tal yAraLO n'amakkE?

uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan colliyatu. - paraNar

62. kuRijci
'kOTal, etir mukaip pacu vI mullai,
n'ARu itazk kuvaLaiyoTu iTaiyiTupu viraii,
aitu toTai mANTa kOtai pOla,
n'aRiya n'allOL mEni
muRiyinum vAyvatu; muyagkaRkum initE.

talaimakan iTan'talaippATTinkaN kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

108. mullai
mazai viLaiyATum kunRu cEr ciRukuTik
kaRavai kanRuvayin paTara, puRavil
pAcilai mullai Acu il vAn pUc
cev vAn cevvi koNTanRu;
uyyEn pOlval-tOzi!-yAnE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuk kURiyatu. - vAyilAn tEvan

126. mullai
'iLamai pArAr vaLam n'acaiic cenROr
ivaNum vArAr; evaNarO?' ena,
peyal puRan'tan'ta pUg koTi mullait
toku mukai ilagku eyiRu Aka
n'akumE-tOzi!-n'aRun' taN kArE.

paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - okkUr mAcAtti

162. mullai
kAr puRan'tan'ta n'IruTai viyan pulattup
pal A pukutarUum pullen mAlai-
mullai! vAziyO, mullai!-n'I n'in
ciRu veN mukaiyin muRuval koNTanai;
n'akuvai pOlak kATTal
takumO, maRRu-itu tamiyOrmATTE?

vinai muRRi mILum talaimakan mullaikku uraippAnAy uraittatu.- karuvUrp pavuttiran.

188. mullai
mukai muRRinavE mullai; mullaiyoTu
takai muRRinavE, taN kAr viyan punam-
vAl izai n'ekizttOr vArAr-
mAlai van'tanRu, en mAN n'alam kuRittE.

paruvag kaNTu azin'ta kizatti tOzikku uraittatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

193. mullai
maTTam peyta maNik kalattanna
iTTu vAyc cunaiya pakuvAyt tErai,
taTTaip paRaiyin, kaRagkum n'ATan
tollait tigkaL n'eTu veNNilavin
maNan'tananman em tOLE;
inRum, mullai mukai n'ARummE.

tOzi kaTin'akar pukku, 'n'alam tolaiyAmE n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu - aricil kizAr

220. mullai
paza mazaik kalitta putup puna varakin
iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
veruku cirittanna, pacu vI men piNik
kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.

paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti

221. mullai
avarO vArAr-mullaiyum pUttana;
paRiyuTaik kaiyar maRiyinattu oziya,
pAloTu van'tu kUzoTu peyarum
ATuTai iTaimakan cennic
cUTiya ellAm ciRu pacu mukaiyE.

piriviTaip paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - uraiyUr mutu koRRan

234. mullai
cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
elluRu pozutin mullai malarum
mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
perum pular viTiyalum mAlai;
pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.

paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

240. mullai
panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
kaTal Az kalattin tOnRi,
mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.

323. mullai
ellAm evanO? pataTi vaikal-
pANar paTumalai paNNiya ezAlin
vAnattu ajcuvara n'al icai vIza,
peyta pulattup pUtta mullaip
pacu mukait tAtu n'ARum n'aRu n'utal
arivai tOL-aNait tujcik
kazin'ta n'AL ivaN vAzum n'ALE,

vinaimuRRinAn pAkaRku uraittatu. - pataTi vaikalAr

348. pAlai
tAmE celpaAyin, kAnattup
pulam tEr yAnaik kOTTiTai ozin'ta
ciRu vI mullaik kompin tAay,
itaz azin'tu URum kaNpani, matar ezil
pUN aka van mulai n'anaittalum
kANArkollO-mANizai!-n'amarE?

celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa kizattiyait tOzi vaRpuRIiyatu. - mAvaLattan

358. marutam
vIgkuizai n'ekiza, vimmi, IgkE
eRikaN pEtuRal; 'AykOTu iTTuc
cuvarvAy paRRum n'in paTar cEN n'Igka
varuvEm' enRa paruvam utukkAN:
taniyOr iragkum pani kUr mAlaip
pal An kOvalar kaNNic
collupa anna, mullai veN mukaiyE.

talaimakan piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - koRRan

382. mullai
taN tuLikku ERRa paig
koTi mullai
mukai talaitiRan'ta n'ARRam putalmicaip
pU amal taLavamoTu, tEm kamazpu kajala,
vampup peyyumAl mazaiyE; vampu anRu,
kAr itu paruvam Ayin,
vArArO, n'am kAtalOrE?

paruva varavinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu; vampu' enRu vaRpuRIiyatu. - kuRugkIran