muNTakam

51. n'eytal
kUn muL muNTakak kUrm pani mA malar
n'Ul aRu muttin kAloTu pARit
tuRaitoRum parakkum tU maNaR cErppanai
yAnum kAtalen; yAyum n'ani veyyaL;
en'taiyum koTIiyarvENTum;
ampal Urum avanoTu mozimE.

varaivu n'ITTittaviTattu ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi varaivu malivukURiyatu - kunRiyanAr