vEgkai

26. kuRijci
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
varai ATu van paRazt tan'taik
kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.

n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

47. kuRijci
karug kAl vEgkai vI uku tuRukal
irum pulik kuruLaiyin tOnRum kATTiTai
elli varun'ar kaLaviRku
n'allai allai-n'eTu veNNilavE!

irA van'tu ozukugkAlai, munnilaip puRamoziyAka n'ilaviRku uraippALAkat tOzi uraittatu. - n'eTuveNNilavinA

84. pAlai
peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.

makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

134. kuRijci
amma vAzi-tOzi!-n'ammoTu
pirivu inRu Ayin n'anRuman tilla-
kuRum poRait taTaiiya n'eTun' tAL vEgkaip
pUvuTai alagku cinai pulampat tAkkik
kal porutu iragkum kataz vIz aruvi,
n'ilam koL pAmpin, izitarum
vilagku malai n'ATanoTu kalan'ta n'aTpE.

varaiviTai ARRALAkiya talaimakaL ARRuvikkum tOzikkuc colliyatu.- kOvEgkaip perugkatavan

208. kuRijci
onREn allEn; onRuven; kunRattup
porukaLiRu mititta n'eritAL vEgkai
kuRavar makaLir kUn'taR peymmAr,
n'inRu koya malarum n'ATanoTu
onREn-tOzi!-onRinAnE,

varai viTai, 'ARRal vENTum' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

241. kuRijci
yAm em kAmam tAgkavum, tAm tam
kezutakaimaiyin azutana-tOzi!-
kanRu ARRuppaTutta pun talaic ciRAar
manRa vEgkai malar patam n'Okki,
ERAtu iTTa Emap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum
kunRa n'ATaR kaNTa em kaNNE.

piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

247. kuRijci
ezil mika uTaiyatu; Igku aNippaTUum;
tiRavOr ceyvinai aRavatu Akum;
kiLaiyuTai mAn'tarkkup puNaiyumAr iv, ena
Agku aRin'ticinE-tOzi!-vEgkai
vIyA men cinai vI uka, yAnai
Ar tuyil iyampum n'ATan
mArpu urittu Akiya maRu il n'aTpE.

kaTin'akart teLivu vilagkinamai aRiya, tOzi kURiyatu; varaivu uTanpaTTa tOzi talaimakaTkuk kURiyatUum Am. - cEn'tampUtan.

343. pAlai
n'inaiyAy vAzi-tOzi!-n'anai kavuL
aNNal yAnai aNi mukam pAyn'tena-
miku vali iru pulip pakuvAy ERRai-
veN kOTu cem maRuk koLIiya, viTar mukaik
kOTai oRRiya karug kAl vEgkai
vATu pUj cinaiyin, kiTakkum
uyar varai n'ATanoTu peyarumARE.

tOzi kizattiyai uTanpOkku n'ayappak kURiyatu. - Izattup pUtan tEvan

355. kuRijci
peyal kAl maRaittalin, vicumpu kANalarE;
n'Ir paran'tu ozukalin, n'ilam kANalarE;
ellai cERalin, iruL peritu paTTanRu;
pallOr tujcum pAnAL kagkul
yAgku van'tanaiyO?-Ogkal veRpa!-
vEgkai kamazum em ciRukuTi
yAgku aRin'tanaiyO? n'OkO yAnE.

iravukkuRi n'Ern'ta talaimakaRkut tOzi n'on'tu kURiyatu. - kapilar