eRumpu

12. pAlai
eRumpi aLaiyin kuRum pal cunaiya
ulaikkal anna pARai ERi,
koTu vil eyinar, pakazi mAykkum
kavalaittu enpa, avar tEr cenRa ARE;
atu maRRu avalam koLLAtu,
n'otumal kazaRum, iv azugkal UrE.

'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - OtalAn'taiyAr