pAmpu (arA, aravu)

35. marutam
n'AN ila manRa, em kaNNE-n'AL n'Erpu,
cinaip pacumpAmpin cUl mutirppanna
kanaitta karumpin kUmpu poti aviza
n'uN uRai azituLi talaiiya
taN varal vATaiyum, pirin'ticinOrkku azalE.

piriviTai melin'ta kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

43. pAlai
'celvAr allar' enRu yAn ikazn'tananE;
'olvAL allaL' enRu avar ikazn'tanarE:
AyiTai, iru pEr ANmai ceyta pUcal,
n'al arAk katuviyAgku, en
allal n'ejcam alamalakkuRumE.

piriviTai melin'ta kizatti colliyatu. - auvaiyAr

119. kuRijci
ciRu veL aravin av varik kuruLai
kAna yAnai aNagkiyA agku-
iLaiyaL, muLai vAL eyiRRaL,
vaLaiyuTaik kaiyaL-em aNagkiyOLE.

iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- cattin'AtanAr

134. kuRijci
amma vAzi-tOzi!-n'ammoTu
pirivu inRu Ayin n'anRuman tilla-
kuRum poRait taTaiiya n'eTun' tAL vEgkaip
pUvuTai alagku cinai pulampat tAkkik
kal porutu iragkum kataz vIz aruvi,
n'ilam koL pAmpin, izitarum
vilagku malai n'ATanoTu kalan'ta n'aTpE.

varaiviTai ARRALAkiya talaimakaL ARRuvikkum tOzikkuc colliyatu.- kOvEgkaip perugkatavan

154. pAlai
yAgku aRin'tanarkol- tOzi! - pAmpin
uri n'imirn'tanna uruppu avir amaiyattu,
irai vETTu ezun'ta cEval uLLi,
poRi mayir eruttin kuRu n'aTaip pETai
porikAR kaLLi virikAy am kavaTTut
tayagka irun'tu, pulampak kUum
aruj cura vaippin kAnam
pirin'tu, cEN uRaital valluvOrE?

poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'tu, talaimakaL tOzikku uraittatu.- maturaic cIttalaic cAttan

158. kuRijci
n'eTu varai marugkin pAmpu paTa iTikkum
kaTu vicai urumin kazaRu kural aLaiik
kAloTu van'ta kamaj cUl mA mazai!
Ar aLi ilaiyO n'IyE? pEr icai
imayamum tuLakkum paNpinai;
tuNai ilar, aLiyar, peNTir; iHtu evanE?

talaimakan iravukkuRi van'tuzi, avan kETpat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu.- auvaiyAr.

185. kuRijci
'n'utal pacappu ivarn'tu, titalai vATi,
n'eTu men paNait tOL cAay, toTi n'ekizn'tu,
innaL Akutal n'ummin Akum' enac
collin, evan Am-tOzi!-pal varip
pAmpu pai avin'tatu pOlak kUmpi,
koNTalin tolain'ta oN ceg kAn'taL
kalmicaik kaviyum n'ATaRku, en
n'al mA mEni azi paTar n'ilaiyE?

talaimakan irA van'tu ozukA n'inRa kAlattu vERupaTTa talaimakaLai,'vERu paTTAyAl' enRATkuk kizatti uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

190. mullai
n'eRi irug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
ceRivaLai n'ekiza, ceyporuTku akanROr
aRivarkol vAzi-tOzi!-poRi vari
vej cina aravin pain' talai tumiya
n'arai urum uraRum arai iruL n'aTun'AL,
n'al ERu iyagkutoRu iyampum
pal An tozuvattu oru maNik kuralE?

piriviTai ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pUtampullan.

235. pAlai
Ompumati; vAziyO-vATai!-pAmpin
tUgku tOl kaTukkum tU veL aruvik
kal uyar n'aNNiyatuvE-n'elli
maraiyinam Arum munRil
pul vEy kurampai n'allOL UrE.

varaiyAtu pirin'tu varuvAn vAtaikku uraippAnAyp pAkaRku uraittatu.- mAyENTan.

239. kuRijci
toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
pAmpu umiz maNiyin tOnRum
mun'tUz vEliya malaikizavORkE.

ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

268. n'eytal
'cERirO?' enac ceppalum ARRAm;
'varuvirO? ena vinavalum vinavAm;
yAgkuc ceyvAmkol?-tOzi!-pAmpin
paiyuTai irun' talai tumikkum ERRoTu
n'aTu n'AL ennAr, van'tu,
n'eTu men paNait tOL aTain'ticinOrE.

talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.- karuvUrc cEramAn cAttan

354. marutam
n'Ir n'ITu ATin kaNNum civakkum;
Arn'tOr vAyil tEnum puLikkum;
taNan'tanaiAyin, em il uyttuk koTumO-
am taN poykai en'tai em Urk
kaTum pAmpu vazagkum teruvil
n'aTugku ajar evvam kaLain'ta emmE?

parattaiyiR pirin'tu vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- kayattUr kizAn

391. mullai
uvari oruttal uzAatu maTiyap
pukari puzugkiya puyal n'Igku puRavil,
kaTitu iTi urumin pAmpu pai aviya,
iTiyoTu mayagki initu vIzn'tanRE;
vIzn'ta mA mazai tazIip pirin'tOr
kaiyaRa van'ta paiyuL mAlai,
pUj cinai irun'ta pOzkaN majjai
tAamn'Ir n'anan'talai pulampak
kUum-tOzi!-perum pEtaiyavE!

piriviTai, 'paruva varavinkaN ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu colliyatu. - ponmaNiyAr