iRAl (iRavu)

109. n'eytal
muT kAl iRavin muTagku puRap perug kiLai
puNari ikutirai tarUum tuRaivan
puNariya irun'ta jAnRum,
innatu mannO, n'al n'utaR kavinE!

talaivan ciRaippuRamAka, talaivi vERupATukaNTa puRattAr alar kURukinRamai tOnRa, tOzi talaimakaTkuk kURuvALAyk kURiyatu. - n'ampi kuTTuvan

160. kuRijci
n'eruppin anna cen'talai anRil
iRavin anna koTu vAyp peTaiyoTu,
taTavin Ogku cinaik kaTciyil, pirin'tOr
kaiyaRa n'aralum n'aLLen yAmattup
perun' taN vATaiyum vArAr;
iHtO-tOzi!-n'am kAtalar varavE?

varaivu n'ITTippa ARRALAkiya talaimakaLai n'Okki, tOzi, 'varaivar' ena ARRuvippuzi, talaimakaL kURiyatu. - maturai marutan iLan'Akan.

320. n'eytal
perug kaTaR paratavar kOL mIn uNagkalin
irug kazik koNTa iRavin vATaloTu,
n'ilavu n'iRa veN maNal pulava, pala uTan,
ekkartoRum parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
n'akkatOr paziyum ilamE pOtu aviz
pon iNar marIiya puL imiz pogkarp
punnaiam cEri iv Ur
kon alar tURRum, tan koTumaiyAnE.

alar ajci ARRALAkiya talaimakaL, talaivan kETpAnAkat tOzikkuk kURiyatu.- tumpicEr kIran