n'ittilak kOvai

301. pAlai
'vaRan uRu ceyyin vATupu varun'ti,
paTar mikap pirin'tOr uLLupu n'inaital
ciRu n'ani AnRikam' enRi tOzi!
n'alkun'ar ozitta kUlic cil patam
5
oTivai inRi OmpAtu uNTu,
n'Ir vAz mutalai Avittanna
Arai vEyn'ta aRai vAyc cakaTattu,
Ur iHtu ennAar, tItu il vAzkkai,
curamutal varuttam maramutal vITTi,
10
pATu in teN kiNai kaRagka, kANvara,
kuvi iNar erukkin tatar pUg kaNNi
ATUuc cennit takaippa, makaTUu,
muLarit tIyin muzagku azal viLakkattuk
kaLari Aviraik kiLar pUg kOtai,
15
vaNNa mArpin vana mulait tuyalvara,
ceRi n'aTaip piTiyoTu kaLiRu puNarn'tennak
kuRu n'eTun' tUmpoTu muzavup puNarn'tu icaippa,
kAr vAn muzakkin n'Irmicait tevuTTum
tErai oliyin mANa, cIr amaittu,
20
cil ari kaRagkum ciRu pal iyattoTu
pal Ur peyarvanar ATi, ollena,
talaip puNarttu acaitta pal tokaik kalap paiyar,
irum pEr okkal kOTiyar iRan'ta
pun talai manRam kANin, vazi n'AL,
25
azugkal mUtUrkku innAtAkum;
atuvE maruvinam, mAlai; atanAl,
kAtalar ceyta kAtal
n'ITu inRu maRattal kUTumO, maRRE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - atiyan viNNattanAr

302. kuRijci
cilampil pOkiya cem muka vAzai
alagkal am tOTu, acaivaLi uRutoRum,
paLLi yAnaip parUup puRam taivarum
n'al varai n'ATanoTu aruvi ATiyum,
5
pal itaz n'Ilam paTu cunaik kuRRum,
n'aRu vI vEgkai ina vaNTu Arkkum
veRi kamaz cOlai n'ayan'tu viLaiyATalum
ariya pOlum kAtal am tOzi!
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
10
karumpu enak kaviniya perug kural Enal,
kiLi paTa viLain'tamai aRin'tum,' celka' ena,
n'am avaN viTun'aL pOlAL, kaimmikac
cil cuNagku aNin'ta, ceRin'tu vIgku, iLa mulai,
mel iyal olivarum katuppoTu,
15
pal kAl n'Okkum aRan il yAyE.

pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu.- maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

303. pAlai
iTai piRar aRital ajci, maRai karan'tu,
pEey kaNTa kanavin, pal mAN
n'uNNitin iyain'ta kAmam ven vEl,
maRam miku tAnai, pacumpUN, poRaiyan
5
kAr pukanRu eTutta cUr pukal n'anan'talai
mA irug kolli uccit tAay,
tatain'tu cel aruviyin alar ezap pirin'tOr
pulam kan'tAka iravalar celinE,
varai purai kaLiRRoTu n'an kalan Iyum
10
urai cAl vaN pukazp pAri paRampin
n'irai paRaik kurIiyinam kAlaip pOki,
muTagku puRac cen'n'el tarIiyar, OrAgku
irai tEr koTpin Aki, pozutu paTap
paTar koL mAlaip paTartan'tAgku,
15
varuvar enRu uNarn'ta, maTam kezu, n'ejcam!
aiyam teLiyarO, n'IyE; pala uTan
vaRal maram porun'tiya ciLvITu, umaNar
kaNa n'irai maNiyin, Arkkum curan iRan'tu,
azi n'Ir mIn peyarn'tAgku, avar
20
vazi n'aTaic cERal valitticin, yAnE.

talaimakan pirivinkaN vETkai mItUrn'ta talaimakaL tan n'ejciRkuc colliyatu. - auvaiyAr

304. mullai
iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
cUr panippanna taN varal AliyoTu
parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
5
kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
10
alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
arum poRi majjai Ala, vari maNal
maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
kAyAj cemmal tAay, pala uTan
15
Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
20
n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?

pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

305. pAlai
pakalinum akalAtAki, yAmam
taval il n'IttamoTu aiyenak kaziya,
taLi mazai pozin'ta taN varal vATaiyoTu
pani mIkkUrum paital pAnAL,
5
pal paTai n'ivan'ta vaRumai il cEkkai,
parukuvanna kAtaloTu tiruki,
mey pukuvanna kai kavar muyakkattu,
Or uyir mAkkaLum pulampuvarmAtO;
aruLilALar poruLvayin akala,
10
evvam tAgkiya iTumpai n'ejcattu
yAn evan uLenO tOzi! tAnE
parAraip peNNaic cEkkum, kUrvAy,
oru tani anRil uyavuk kural kaTaiiya,
uLLE kanalum uLLam mellenak
15
kanai eri piRappa Utum
n'inaiyA mAkkaL tIm kuzal kETTE?

pirivu uNarttappaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

306. marutam
perum peyar makizn'a! pENAtu akanmO!
paran'ta poykaip pirampoTu n'ITiya
muT kompu Igkait tuyt talaip putu vI
InRa mAttin iLan' taLir varuTa,
5
vAr kuruku uRagkum n'Ir cUz vaLa vayal
kazanik karumpin cAyp puRam Urn'tu,
pazana yAmai pacu veyil koLLum
n'elluTai maRukin n'annar Ura!
ituvO maRRu n'in cemmal? mANTa
10
mati Er oL n'utal vayagku izai orutti
ikazn'ta collum colli, civan'ta
Ay itaz mazaik kaN n'Oy uRa n'Okki,
taN n'aRug kamaz tAr parIiyinaL, n'ummoTu
UTinaL ciRu tuni ceytu em
15
maNal mali maRukin iRan'ticinOLE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

307. pAlai
'ciRu n'utal pacan'tu, perun' tOL cAay,
akal ezil alkul av vari vATa,
pakalum kagkulum mayagki, paiyena,
peyal uRu malarin kaN pani vAra,
5
Igku ivaL uzakkum' ennAtu, vinai n'ayan'tu,
n'Igkal ollumO aiya! vEgkai
aTu muraN tolaitta n'eTu n'al yAnai
maiyal am kaTAam cerukki, matam ciRan'tu,
iyagkun'arc cekukkum ey paTu n'anan'talai,
10
perug kai eNkinam kurumpi tErum
puRRuTaic cuvara putal ivar potiyil,
kaTavuL pOkiya karun' tAT kan'tattu
uTan uRai pazamaiyin tuRattalcellAtu,
irum puRAp peTaiyoTu payirum
15
perug kal vaippin malaimutal ARE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakanaic celavu vilakkiyatu. -maturai Izattup pUtan tEvanAr

308. kuRijci
uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
5
ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
iravin varutal evanO? pakal varin,
tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
10
ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
15
perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.

iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

309. pAlai
vaya vAL eRin'tu, villin n'Ikki,
payam n'irai tazIiya kaTugkaN mazavar,
ampu cEN paTuttu vanpulattu uyttena,
teyvam cErn'ta parArai vEmpil
5
kozuppu A eRin'tu, kuruti tUuy,
pulavup puzukku uNTa vAn kaN akal aRai,
kaLiRu puRam urijciya karug kAl ilavattu
aralai veN kAz Aliyin tAam
kATu mika n'eTiya ennAr, kOTiyar
10
perum paTaik kutirai, n'al pOr, vAnavan
tirun'tu kazaR cEvaTi n'acaiip paTarn'tAgku,
n'Am celin, evanO tOzi! kAmpin
vanai kazai uTain'ta kavaN vicaik kaTi iTik
kanai cuTar amaiyattu vazagkal cellAtu,
15
iravup punam mEyn'ta uravuc cina vEzam
taN peru paTAar verUum
kunRu vilagku iyavin, avar cenRa, n'ATTE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu vERupaTTa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - karuvUrk kan'tappiLLaic cAttanAr

310. n'eytal
kaTun' tEr iLaiyaroTu n'Ikki, n'inRa
n'eTun' takai n'Irmaiyai anRi, n'Iyum,
tozutaku meyyai, azivu mun'tuRuttu,
pal n'AL van'tu, paNi mozi payiRRalin,
5
kuvaLai uNkaN kaluza, n'inmATTu
ivaLum perum pEtuRRanaL; Orum
tAyuTai n'eTu n'akart tamar pArATTa,
kAtalin vaLarn'ta mAtar Akalin,
peru maTam uTaiyarO, ciRitE; atanAl,
10
kunRin tOnRum kuvavu maNaR cErppa!
inRu ivaN virumpAtImO! cenRu, ap
pU viri punnaimItu tOnRu peNNaik
kUum kaNNaHtE teyya Agka
uppu oy umaNar ozukaiyoTu van'ta
15
iLaip paTu pETai iriya, kuraittu ezun'tu
urum icaip puNari uTaitarum
perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE.

talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi colliyatu. - n'akkIranAr

311. pAlai
irum piTip paricilar pOlak kaTai n'inRu,
arug kaTik kAppin akal n'akar oru ciRai,
ezutiyanna tiN n'ilaik katavam
kazutu vazagku arai n'AL, kAvalar maTin'tena,
5
tiRan'tu n'ap puNarn'tu, 'n'ummin ciRan'tOr
immai ulakattu il' enap pal n'AL
pommal Oti n'Iviya kAtaloTu,
payam talaippeyarn'tu mAtiram vempa,
varuvazi vampalarp pENi, kOvalar
10
maza viTaip pUTTiya kuzAayt tIm puLi
cevi aTai tIrat tEkkilaip pakukkum
pulli n'al n'ATTu umpar, cel aruj
curam iRan'tu Ekinum, n'ITalar
aruL mozit tERRi, n'am akanRicinOrE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

312. kuRijci
n'ejcu uTampaTutalin onRu purin'tu aTagki,
iravin varUum iTumpai n'Igka,
varaiyak karutum Ayin, peritu uvan'tu,
Ogku varai izitarum vIgku peyal n'Ittam,
5
kAn'taL am ciRukuTik kauvai pENAtu,
ari matar mazaik kaN civappa, n'ALaip
peru malai n'ATan mArpu puNai Aka,
ATukam vammO kAtal am tOzi!
vEy payil aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
10
in icai muracin iragki, onnAr
OTu puRam kaNTa, tAL tOy taTak kai,
vel pOr vazuti cel camattu uyartta
aTu pukaz eHkam pOla,
koTi paTa minnip pAyinRAl, mazaiyE!

talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu; talaimakaL colliyatUum Am. -maturai marutan iLan'AkanAr

313. pAlai
'inip piRitu uNTO? ajcal Ompu!' ena
aNik kavin vaLara muyagki, n'ejcam
piNittOr cenRa ARu n'inain'tu, alkalum,
kuLittup poru kayalin kaN pani malka,
5
aiya Aka veyya uyirA,
iravum ellaiyum paTar aTa varun'ti,
aravu n'ugku matiyin n'utal oLi karappa,
tam alatu illA n'am ivaN oziya,
poruL purin'tu akanRanar Ayinum, aruL purin'tu,
10
varuvar vAzi, tOzi! periya
n'itiyam corin'ta n'Ivi pOlap
pAmpu Un tEmpum vaRam kUr kaTattiTai,
n'IgkA vampalar kaNai iTat tolain'tOr
vaci paTu puNNin kuruti mAn'ti,
15
oRRuc cel mAkkaLin oTugkiya kurala,
il vazip paTUum kAkkaik
kal uyar piRagkal malai iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

314. mullai
'n'Ilattu anna n'Ir poti karuvin,
mA vicumpu atira muzagki, Aliyin
n'ilam taNNenRu kAnam kuzaippa,
inam tEr uzavar in kural iyampa,
5
maRiyuTai maTap piNai tazIi, puRavin
tirimaruppu iralai paim payir ukaLa,
Ar peyal utaviya kAr cey kAlai,
n'Ul n'eRi n'uNagkiya kAl n'avil puravi
kallenak kaRagku maNi iyampa, vallOn
10
vAc cela vaNakkiya tAp pari n'eTun' tEr
Irm puRavu iyagku vazi aRuppa, tIm toTaip
paiyuL n'al yAz cevvazi piRappa,
in' n'ilai vArAr Ayin, tam n'ilai
evankol? pANa! uraitticin, ciRitu' ena,
15
kaTavuT kaRpin maTavOL kURa,
cey vinai azin'ta maiyal n'ejcin
tuni koL paruvaral tIra, van'tOy!
initu ceytanaiyAl; vAzka, n'in kaNNi!
vEli cuRRiya vAl vI mullaip
20
perun' tAr kamazum, virun'tu oli, katuppin
in n'akai iLaiyOL kavava,
mannuka, peruma! n'in malarn'ta mArpE!

vinai muRRip pukun'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr ammaLLanAr

315. pAlai
'kUzaiyum kuRu n'eRik koNTana; mulaiyum
cUzi men mukam ceppuTan etirina;
peN tuNai cAnRanaL, ivaL' enap pal mAN
kaN tuNai Aka n'Okki, n'erun'aiyum,
5
ayirttanRumannE, n'ejcam; peyarttum,
aRiyAmaiyin ceRiyEn, yAnE;
perum peyar vazuti kUTal anna tan
arug kaTi viyal n'akarc cilampum kaziyAL,
cENuRac cenRu, vaRuj cunaikku olki,
10
puRavuk kuyinRu uNTa pun kAy n'ellik
kOTai utirtta kuvi kaN pacug kAy,
aRu n'Ul paLigkin tuLaik kAcu kaTuppa,
vaRu n'ilattu utirum attam, katumena,
kUr vEl viTalai poyppap pOki,
15
cEkkuvaL kollOtAnE tEkkin
akal ilai kavitta putal pOl kurampai,
Un puzukku ayarum munRil,
kAn kezu vAzn'ar ciRukuTiyAnE.

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

316. marutam
'tuRai mIn vazagkum peru n'Irp poykai,
ari malar Ampal mEyn'ta n'eRi maruppu
Irn' taN erumaic cuval paTu mutu pOttu,
tUgku cERRu aLLal tujci, pozutu paTa,
5
pain' n'iNa varAal kuRaiyap peyartan'tu,
kurUuk koTip pakanRai cUTi, mUtUrp
pOr ceRi maLLarin pukutarum Uran
tEr tara van'ta, teriizai, n'ekiz tOL,
Ur koLkallA, makaLir tarat tara,
10
parattaimai tAgkalO ilen' ena vaRitu n'I
pulattal ollumO? manai kezu maTan'tai!
atu pulan'tu uRaital valliyOrE,
ceyyOL n'Igka, cil patam kozittu,
tAm aTTu uNTu, tamiyar Aki,
15
tE mozip putalvar tiragku mulai cuvaippa,
vaikun'ar Akutal aRin'tum,
aRiyAr amma, aHtu uTalumOrE!

talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai n'erugkic colliyatu. -OrampOkiyAr

317. pAlai
' "mAka vicumpin mazai tozil ulan'tena,
pAay anna pakal iruL parappi,
pukai n'iRa uruvin aRciram n'Igka,
kuvimukai murukkin kUr n'unai vai eyiRRu
5
n'akai muka makaLir UTTu ukir kaTukkum
mutirAp pal itaz utirap pAyn'tu, uTan
malar uN vETkaiyin citar citarn'tu ukuppa,
pon cey kannam poliya, veLLi
n'uN kOl aRai kuRain'tu utirvana pOla,
10
arava vaNTinam UtutoRum kuravattu
Ogku cinai n'aRu vI kOgku alar uRaippa,
tuvaittu ezu tumpi, tavir icai viLari
putaittu viTu n'arampin, immena imirum
An EmuRRa kAmar vEnil,
15
veyil avir puraiyum vI tatai marAattuk
kuyil iTu pUcal emmoTu kETpa
varuvEm" enRa paruvam ANTai
illaikol?' ena mella n'Okki,
n'inain'tanam irun'tanamAka, n'ayan'tu Agku
20
uLLiya marugkin uLLam pOla,
van'tu n'inRanarE kAtalar; n'an' tuRan'tu
ennuziyatukol tAnE pal n'AL
annaiyum aRivuRa aNagki,
n'al n'utal pAaya pacalai n'OyE?

talaimakan varavu uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - vaTamOtag kizAr

318. kuRijci
kAna mAn atar yAnaiyum vazagkum;
vAna mImicai urumum n'ani uraRum;
aravum puliyum ajcutakavu uTaiya;
ira vazagku ciRu n'eRi tamiyai varuti
5
varai izi aruvip pATToTu piracam
muzavu cEr n'arampin immena imirum,
paza viRal n'anan'talaip paya malai n'ATa!
manRal vENTinum peRukuvai; onRO
inRu talaiyAka vAral; varinE,
10
Em uRu tuyaramoTu yAm ivaN oziya,
ek kaNTu peyarug kAlai, yAza n'in
kal kezu ciRukuTi eytiya pinRai,
Utal vENTumAl ciRitE vETToTu
vEy payil azuvattup pirin'ta n'in
15
n'Ay payir kuRi n'ilai koNTa kOTE!

iravukkuRi van'ta talaimakanai varavu vilakki varaivu kaTAyatu. - kapilar

319. pAlai
maNi vAyk kAkkai mA n'iRap perug kiLai
piNi vIz Alattu alagku cinai ERi,
koTu vil eyinar kuRumpiRku Ukkum
kaTu vinai maRavar villiTat tolain'tOr
5
paTu piNam kavarum pAz paTu n'anan'talai,
aNagku ena urutta n'Okkin, aiyena
n'uNagkiya n'ucuppin, n'uN kEz mAmai,
pon vI vEgkaip putu malar puraiya
n'al n'iRattu ezun'ta, cuNagku aNi vana mulai,
10
curumpu Ar kUn'tal, perun' tOL, ivaLvayin
pirin'tanir akaRal cUzin, arum poruL
eytukamAtO n'umakkE; koy tazait
taLir Er anna, tAgku aru matukaiyaL,
melliyaL, iLaiyaL, n'ani pEr anpinaL,
15
'celvEm' ennum n'um etir,
'ozivEm' ennum oNmaiyO ilaLE!

celavu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

320. n'eytal
Ogku tiraip parappin vAgku vicaik koLIi,
timilOn tan'ta kaTug kaN vaya mIn,
tazai aNi alkul celvat tagkaiyar,
vizavu ayar maRukin vilai enap pakarum
5
kAnal am ciRukuTi, peru n'Irc cErppa!
malar Er uNkaN em tOzi evvam
alar vAy n'Igka, n'I aruLAy poyppinum,
n'eTug kazi tuzaiiya kuRug kAl annam
aTumpu amar ekkar am ciRai uLarum,
10
taTavu n'ilaip punnait tAtu aNi, perun' tuRai
n'aTugku ayir pOzn'ta koTujci n'eTun' tEr
vaNTaR pAvai citaiya van'tu, n'I
tOL putitu uNTa jAnRai,
cULum poyyO, kaTal aRi kariyE?

pakaRkuRikkaN van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu. - maturaik kUlavANikan cIttalaic cAttanAr

321. pAlai
pacitta yAnaip pazagkaN anna
vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
5
kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
10
pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
elli munnuRac cellumkollO?
ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
15
ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
yAy aRivuRutal ajci,
vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

322. kuRijci
vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
5
pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
5
tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
10
varu punal izitaru maram payil iRumpil,
piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
15
pukal arum, potiyil pOlap
peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!

allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

323. pAlai
immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
varuvar enpatu vAyvatAka,
aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
5
aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
10
vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
Ali azi tuLi talaiik
kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

324. mullai
virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
vaLarAp piLLait tUvi anna,
5
uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
10
ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
cellum, n'eTun'takai tErE
15
mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!

vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

325. pAlai
amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
5
uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
10
malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
15
ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
AL kol yAnai atar pArttu alkum
20
cOlai attam mAlaip pOki,
oziyac cenROrmanRa;
pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?

koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

326. marutam
Ural av vAy urutta titti,
pEr amar mazaik kaN, perun' tOL, ciRu n'utal,
n'allaL amma, kuRumakaL celvar
kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
5
n'eTug koTi n'uTagkum maTTa vAyil,
irug katirk kazanip perug kavin anna
n'alam pArATTi, n'aTai ezil polin'tu,
vizavil celIiyar vENTum ven vEl
izai aNi yAnaic cOzar maRavan
10
kazai aLan'tu aRiyAk kAvirip paTappai,
punal mali putavin, pOor kizavOn,
pazaiyan Okkiya vEl pOl,
pizaiyala kaN, avaL n'OkkiyOr tiRattE!

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

327. pAlai
'inpamum iTumpaiyum, puNarvum pirivum,
n'anpakal amaiyamum iravum pOla,
vERu vERu iyala Aki, mARu etirn'tu,
uLa' ena uNarn'tanaiAyin, orUum
5
innA vej curam, n'al n'acai turappa,
tunnalum takumO? tuNivu il n'ejcE!
n'I cela valittanaiAyin, yAvatum
n'inaitalum ceytiyO emmE kanai katir
Avi av vari n'Ir ena n'acaii,
10
mA tavap parikkum maral tiragku n'anan'talai,
kaLar kAl yAtta kaN akal parappin
cev varai kozi n'Ir kaTuppa, aravin
av vari urivai aNavarum marugkin,
puRRu arai yAtta pular cinai maratta,
15
main' n'iRa uruvin, maNik kaN, kAkkai
pain' n'iNam kavarum paTu piNak kavalaic
cenROr celpuRattu iragkAr konROr,
kOl kazipu iragkum atara,
vEy payil azuvam iRan'ta pinnE?

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - marugkUrp pAkaic cAttan pUtanAr

328. kuRijci
vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
5
iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
tuni kaN akala aLaii, kagkulin
initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
10
muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
vAzai am cilampil tujcum
15
cAral n'ATan cAyal mArpE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

329. pAlai
pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
5
paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
10
uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
puli pukku Inum vaRuj cunai,
pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

330. n'eytal
kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
5
aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
cellum, annO; mel am pulampan!
celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
eytinRukollO tAnE? eytiyum,
10
kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
ekkart tAzai maTalvayinAnum,
Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
15
ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
kaTuj celal koTun' timil pOla,
n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!

talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr

331. pAlai
n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
ATu paran'tanna, Inal eNkin
tOTu cinai urIi uNTa miccil
5
paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
10
arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
pANar Arppa, pal kalam utavi,
n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
vELiroTu porIiya, kazitta
vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

332. kuRijci
muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
5
kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
kal mukai aTukkattu menmela iyali,
ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
vAzai am cilampil tujcum n'ATan
10
n'in purai takka cAyalan ena, n'I
anpu uraittu aTagkak kURiya in col
vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
amiztattu anna kamaz tAr mArpin
vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
15
taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

333. pAlai
'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
Aka mEni am pacappu Ura,
azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
5
tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
evvam perumai uraippin; cey poruL
vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
10
tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
yAnaip peru n'irai vAnam payirum
malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
15
payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
n'in vAy in mozi n'al vAyAka
varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
pacalai mAytal eLituman tilla
20
cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
maRutaral uLLattar eninum,
kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

334. mullai
OTA n'al ERRu urivai taiiya
ATu koL muracam izumena muzagka,
n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
5
perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
10
vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
15
INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
polivana amartta uNkaN,
oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

335. pAlai
iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
yAnum aRivenmannE; yAnai tan
5
kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
innA vEnil in tuNai Ara,
muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
ariya allaman, n'amakkE viri tAr
10
ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
kuTai Oranna kOL amai eruttin
15
pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
Arattu anna aNi kiLar putup pU
vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
20
muttin anna veL vI tAay,
alakin anna ari n'iRattu Ali
n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
25
amiztam URum cev vAy,
oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

336. marutam
kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam coliya,
n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
5
vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
kAjci n'Izal kuravai ayarum
10
tIm perum poykait tuRai kEz Uran
tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
15
tAmum piRarum uLarpOl cERal
muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
20
mAri ampin mazait tOR cOzar
vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
Ariyar paTaiyin uTaika, en
n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!

n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

337. pAlai
'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
mAri Irn' taLir anna mEni,
pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
5
avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
'uNNA marugkul innOn kaiyatu
10
pon Akutalum uNTu' ena, konnE
taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
15
vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
emiyam kazitan'tOyE pani iruL
20
perug kali vAnam talaiiya
irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!

munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

338. kuRijci
kunRu Ogku vaippin n'ATu mIkkURum
maRam kezu tAnai aracaruLLum,
aRam kaTaippiTitta cegkOluTan, amar
maRam cAyttu ezun'ta valan uyar tiNi tOL,
5
palar pukaz tiruvin, pacum pUT pANTiyan
aNagkuTai uyar n'ilaip poruppin kavAan,
cinai oL kAn'taL n'ARum n'aRu n'utal,
tuNai Ir Oti mAayOLvayin,
n'uN kOl avir toTi vaN puRam cuRRa
10
muyagkal iyaiyAtuAyinum, enRum,
vayavu uRu n'ejcattu uyavut tuNaiyAka,
onnAr tEem pAz paTa n'URum
tun arun' tuppin ven vER poRaiyan
akal irug kAnattuk kolli pOla,
15
tavAaliyarO, n'aTpE! avaLvayin
aRAaliyarO, tUtE poRAar
viN porak kazitta tiN piTi oL vAL,
puniRRu An taravin, iLaiyar perumakan,
toku pOrc cOzan, poruL mali pAkkattu,
20
vazagkal AnAp perun' tuRai
muzagku iru mun'n'Irt tiraiyinum palavE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

339. pAlai
vIgku vicai, piNitta virai pari, n'eTun' tEr
n'On katir cuman'ta Azi Az marugkil,
pAmpu ena muTukun'Ir OTa, kUmpip
paRRu viTu viralin payaRu kAy Uzppa,
5
aRciram n'inRanRAl, pozutE; muRpaTa
ALvinaikku ezun'ta acaivu il uLLattu
ANmai vAgka, kAmam taTpa,
kavai paTu n'ejcam! kaNkaN akaiya,
iru talaik koLLi iTai n'inRu varun'ti,
10
oru talaip paTAa uRavi pOnRanam;
n'Omkol? aLiyaL tAnE yAkkaikku
uyir iyain'tanna n'aTpin, av uyir
vAztal anna kAtal,
cAtal anna pirivu ariyOLE!

pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - n'arai muTi n'eTTaiyAr

340. n'eytal
pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
punnai am potumpin in n'izal kazippi,
mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
5
celavu viruppuRutal ozikatil amma
'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
10
vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
cEppin evanO pUk kEz pulampa!
pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
15
tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
20
kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
munRil tAzait tUgkum
teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?

pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar

341. pAlai
uy takai inRAl tOzi! paipaya,
kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
5
kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
10
pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
yANar vEnilman, itu
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?

pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

342. kuRijci
oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
5
maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
10
keTAa, n'al icait tennan, toTAa
n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
varaiyaramakaLirin ariyaL,
av vari alkul aNaiyAkkAlE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

343. pAlai
vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
maram kOL umaN makan pErum parutip
5
pun talai citaitta van talai n'aTukal
kaNNi vATiya maNNA marugkul,
kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
10
n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
15
uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
cil mozip polin'ta tuvar vAy,
pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.

talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

344. mullai
vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
5
kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
mayilinam payilum maram payil kAnam
el iTai uRAa aLavai, vallE,
kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
n'izal oLippanna n'imir parip puravi
10
vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
payappuRu paTar aTa varun'tiya
n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

345. pAlai
'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
5
pal paTaip puravi eytiya tol icai
n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
ina mazai tavazum EziR kunRattu,
karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
10
cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
mA muRi InRu marak kompu akaippa,
uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
15
ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
20
kal kaN cIkkum attam,
alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!

tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

346.marutam
n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
mAric cutaiyin Irm puRattu anna
kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
5
kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
10
mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
pArval irukkum payam kEz Ura!
yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
15
makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
em manai vArAyAki, mun n'AL,
n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
20
mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
Etil mannar Ur koLa,
25
kOtai mArpan uvakaiyin peritE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

347. pAlai
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
cAl perun' tAnaic cEralAtan
mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
5
paN amai muracin kaN atirn'tanna,
kavvai tURRum vev vAyc cEri
ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
10
mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
15
keTu makap peNTirin tErum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

348. kuRijci
en Avatukol tAnE munRil,
tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
5
iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
10
aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

349. pAlai
aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
5
ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
10
tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
kal Ur pAmpin tOnRum
col peyar tEetta curan iRan'tOrE?

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

350. n'eytal
kaziyE, ciRu kural n'eytaloTu kAvi kUmpa,
eRi tirai Otam taral AnAtE;
tuRaiyE, marugkin pOkiya mAk kavai maruppin
iruj cERRu Ir aLai alavan n'Ippa,
5
vazagkun'ar inmaiyin pATu AnRanRE;
koTu n'ukam n'uzain'ta kaNaik kAl attiri
vaTi maNi n'eTun' tEr pUNa EvAtu,
En'tu ezil mazaik kaN ivaL kuRaiyAkac
cEn'tanai cenmO peru n'Irc cErppa!
10
ilagku irum parappin eRi cuRA n'Ikki,
valampuri mUzkiya vAn timiR paratavar
oli talaip paNilam Arppa, kallena,
kali kezu koRkai etirkoLa, izitarum
kuvavu maNal n'eTug kOTTu AgkaN,
15
uvakkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE!

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - cEn'tan kaNNanAr

351. pAlai
vERRu n'ATTu uRaiyuL viruppuRap pENi,
peRal arug kELir pin van'tu viTuppa,
poruL akappaTutta pukal mali n'ejcamoTu
kuRai vinai muTitta n'iRaivu in iyakkam
5
aRivuRUumkollO tAnE katir teRa,
kazal ilai ukutta kAl poru tAz cinai,
azal akain'tanna am kuzaip potumpil,
puzal vI iruppaip pun kATTu attam,
maRutaral uLLamoTu kuRuka, tORRiya
10
cey kuRi Azi vaikaltORu eNNi,
ezutu cuvar n'inain'ta azutu vAr mazaik kaN
vilagku vIz arip pani polag kuzait teRippa,
tirun'tuizai munkai aNal acaittu UnRi,
irun'tu aNai mItu, porun'tuzik kiTakkai,
15
varun'tu tOL pUcal kaLaiyum marun'tu ena
uLLutoRu paTUum palli,
puLLut tozutu uRaivi cevimutalAnE?

poruL muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -porun'til iLagkIranAr

352. kuRijci
'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
pATu imiz aruvip pARai marugkin,
ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
5
vizavu koL mUtUr viRali pinRai
muzavan pOla akappaTat tazIi,
in tuNaip payirum kunRa n'ATan
kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
10
valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
15
eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
putuvatu punain'ta tiRattinum,
vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.

varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

353. pAlai
ALvinaip piritalum uNTO? piriyinum,
kEL, ini vAziya, n'ejcE! n'ALum
kanavuk kazin'tanaiyavAki, n'anavin,
n'ALatu celavum, mUppinatu varavum,
5
aritu peRu ciRappin kAmattu iyaRkaiyum,
in' n'ilai aRiyAy Ayinum, cen' n'ilai
amai ATu am kazai tINTi, kallena
jemai ilai utirtta eri vAyk kOTai
n'eTu veN kaLari n'IRu mukan'tu cuzala,
10
kaTu veyil tirukiya vEnil veg kATTu,
uyagku n'aTai maTap piNai tazIiya, vayagku poRi,
aRu kOTTu, eziR kalai aRukayam n'Okki,
teN n'Ir vETTa ciRumaiyin, tazai maRan'tu,
uNn'Ir inmaiyin, olkuvana taLara,
15
maram n'izal aRRa iyavin curan iRan'tu,
uLLuvai allaiyO maRRE uLLiya
virun'tu ozivu aRiyAp perun' taN pan'tar,
varun'ti varun'ar Ompi, taNNenat
tAtu tukaL utirtta tAzai am kUn'tal
20
vIz itaz alari mel akam cErtti,
makiz aNi muRuval mANTa cEkkai,
n'ammoTu n'an mozi n'avilum
pommal Otip punaiyizai kuNanE?

mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan poruL muRRi van'tirun'ta kAlattu, mINTum poruL kaTAvina n'ejciRkuc colliyatu. - maturai aLakkara jAzAr makanAr maLLanAr

354. mullai
mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
5
kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
10
taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
pOtu uRaz koNTa uNkaN
tItilATTi tiru n'utaR pacappE?

vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

355. pAlai
mAvum vaN taLir InRana; kuyilum
in tIm pal kural kompar n'uvalum;
mUtilai ozitta pOtu aviz peruj cinai,
vallOn taivarum vaL uyirp pAlai
5
n'arampu Arttanna vaNTinam muralum;
tuNi kayam tunniya tU maNal ekkar,
tAtu uku taN pozil alki, kAtalar
cezu manai maRakkum cevvi vEnil
tAnE van'tanRuAyin, AnAtu
10
ilagku vaLai n'ekizn'ta evvam kATTip
pulan'tanam varukam; cenmO tOzi!
'yAmE emiyam Aka, n'IyE
pon n'ayan'tu aruL ilaiyAki,
innai Akutal ottanRAl' enavE.

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - tagkAl poRkollanAr

356.marutam
mEl tuRaik koLIiya kazAlin kIzt tuRai
uku vAr arun'ta, paku vAy yAmai
kampuL iyavan Aka, vici piNit
teN kaN kiNaiyin piRazum Uran
5
iTai n'eTun' teruvil katumenak kaNTu, en
poR toTi munkai paRRinanAka,
'annAy!' enRanen; avan kai viTTananE,
tol n'acai cAlAmai, n'annan paRampil
ciRukArOTan payinoTu cErttiya
10
kaR pOl n'AvinEnAki, maRRu atu
ceppalen mannAl, yAykkE; n'al tErk
kaTum pakaTTu yAnaic cOzar marukan
n'eTug katir n'ellin vallam kizavOn
n'allaTi uLLAnAkavum, ollAr
15
katavam muyaRalum muyalpa; atAanRu,
oli pal kUn'tal n'amvayin aruLAtu,
konRanan Ayinum kolai pazutu anRE
aruvi Ampal kalitta muntuRai
n'annan Aay pirampu anna
20
min Ir Oti! ennai, n'in kuRippE?

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLaik kuRai n'ayappak kURiyatu.-paraNar

357. pAlai
koTu muL Igkai cUraloTu miTain'ta
vAn mukai iRumpin vayavoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam tIriya,
taTa maruppu yAnai valam paTat tolaicci,
5
viyal aRai civappa vAgki, muNagku n'imirn'tu,
pulavup puli puraNTa pul cAy ciRu n'eRi
payil irug kAnattu vazagkalcellAtu,
perug kaLiRRu ina n'irai kai toTUup peyarum,
tIm cuLaip palavin tozuti, umpaR
10
perug kATu iRan'tanar Ayinum, yAza n'in
tirun'tu izaip paNait tOL varun'ta n'ITi,
uLLAtu amaitalO ilarE; n'alkuvar
miku peyal n'ilaiiya tIm n'Irp poykai
aTai iRan'tu avizn'ta taN kamaz n'Ilam
15
kAloTu tuyalvan'tanna, n'in
Ay itaz mazaik kaN amartta n'OkkE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

358. kuRijci
n'Ilattu anna n'iRam kiLar eruttin,
kAmar pIli, Ay mayil tOkai
in tIm kurala tuvanRi, men cIr
ATu takai ezil n'alam kaTuppak kUTi,
5
kaN n'Er itaza, taN n'aRug kuvaLaik
kuRun' toTar aTaicciya n'aRum pal kUzai
n'ITu n'Ir n'eTuj cunai AyamoTu ATAy,
uyagkiya manattaiyAki, pulampu koNTu,
innai Akiya n'in n'iRam n'Okki,
10
annai vinavinaL Ayin, annO!
en ena uraikkO yAnE tunniya
peru varai izitarum n'eTu veL aruvi,
OTai yAnai uyar micai eTutta
ATu koTi kaTuppa, tOnRum
15
kOTu uyar veRpan uRIiya n'OyE?

pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

359. pAlai
'pani vAr uNkaNum, pacan'ta tOLum,
n'ani piRar aRiyac cAay, n'ALum,
karan'tanam uRaiyum n'am paNpu aRiyAr,
n'ITinarmannO, kAtalar' ena n'I
5
evan kaiyaRRanai? ikuLai! avarE
vAnavarampan veLiyattu anna n'am
mAN n'alam tammoTu koNTanar munAatu,
aruj curak kavalai acaiiya kOTiyar,
perug kal mImicai, iyam ezun'tAgku,
10
vIz piTi keTutta n'eTun' tAL yAnai
cUr pukal aTukkattu mazai mARu muzagkum,
poyyA n'al icai mA vaN pulli,
kavaik katir varakin yANarp pain' tAL
mutait cuval mUzkiya, kAn cuTu kurUup pukai
15
aruvit tuvalaiyoTu mayagkum
peru varai attam iyagkiyOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-mAmUlanAr

360. n'eytal
pal pUn' taN pozil, pakal uTan kazippi,
oru kAl Urtip paruti am celvan
kuTavayin mA malai maRaiya, koTug kazit
taN cERRu aTaiiya kaNaik kAl n'eytal
5
n'uN tAtu uNTu vaNTinam tuRappa,
veruvaru kaTun' tiRal iru perun' teyvattu
uru uTan iyain'ta tORRam pOla,
an'ti vAnamoTu kaTal aNi koLAa,
van'ta mAlai peyarin, maRRu ivaL
10
perum pulampinaLE teyya; atanAl,
pANi pizaiyA mAN vinaik kali mA
tujcu Ur yAmattut teviTTal Ompi,
n'eTun' tEr akala n'Ikki, paiyenak
kunRu izi kaLiRRin kuvavu maNal n'In'ti,
15
iravin vammO uravu n'Irc cErppa!
ina mIn arun'tu n'AraiyoTu panaimicai
anRil cEkkum munRil, pon ena
n'al malar n'aRu vI tAam
punnai n'aRum pozil ceyta n'am kuRiyE.

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tatu. - maturaik kaNNattanAr

361. pAlai
'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
5
vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
10
kariyAp pUvin periyOr Ara,
azal ezu tittiyam aTutta yAmai
n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
cil mozi, arivai tOLE pal malai
15
vev aRai marugkin viyan curam,
evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

362. kuRijci
pAmpuTai viTara pani n'Ir iTTut tuRait
tEm kalan'tu ozuka, yARu n'iRain'tanavE;
veN kOTTu yAnai poruta puN kUrn'tu,
paig kaN valliyam kal aLaic ceRiya,
5
murukku arumpu anna vaL ukir vayap piNavu
kaTi koLa, vazagkAr ARE; AyiTai
elliRRu ennAn, ven vEl En'ti,
n'acai tara van'ta n'annarALan
n'ejcu pazutAka, vaRuviyan peyarin,
10
inRu ippozutum yAn vAzalenE;
evankol? vAzi, tOzi! n'am iTai mulaic
cuNagku aNi muRRattu Aram pOlavum,
cilampu n'ITu cOlaic citar tUgku n'aLippin
ilagku veL aruvi pOlavum,
15
n'ilam koNTanavAl, tigkaL am katirE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - veLLivItiyAr

363. pAlai
n'irai celal ivuLi viraivuTan kaTaii,
akal iru vicumpil pakal celac cenRu,
mazuku cuTar maNTilam mA malai maRaiya,
pozutu kazi malarin, punaiyizai! cAay,
5
aNai aNain'tu inaiyai Akal kaNai araip
pul ilai n'ellip pukar il pacug kAy
kal atar marugkil kaTu vaLi utirppa,
polam cey kAcin poRpat tAam
attam n'aNNi, atar pArttu irun'ta
10
kolai veg koLkaik koTun' tozil maRavar
ARu cel mAkkaL aru n'iRattu eRin'ta
eHku uRu vizuppuN kUrn'tOr eytiya,
vaLai vAyp parun'tin, vaL ukirc cEval
kiLai taru teL viLi kezu muTaip payirum
15
innA vej curam iRan'tOr, munniya
cey vinai valattar Aki, ivaN n'ayan'tu,
eyta van'tanarE tOzi! mai ezil
tuNai Er etir malar uNkaN
piNai Er n'Okkam perug kavin koLavE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaip poncey kollan veNNAkanAr

364. mullai
mAtiram putaiyap pAay, kAl vIzttu,
ERuTaip peru mazai pozin'tena, avaltORu
ATu kaLap paRaiyin vari n'uNal kaRagka,
Ay pon avir izai tUkkiyanna
5
n'ITu iNark konRai kavin peRa, kATu uTan
cuTar purai tOnRip putal talaik koLAa,
mullai illamoTu malara, kalla
paku vAyp paij cunai mA uNa malira,
kAr toTagkinRE kAlai; kAtalar
10
vej cina vEn'tan viyan perum pAcaRai,
venRi vETkaiyoTu n'ammum uLLAr;
yAtu ceyvAmkol? tOzi! n'Otakak
kolai kuRittanna mAlai
tunaitaru pOztin, n'In'talO aritE!

paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr

365. pAlai
akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
cinaval pOkiya punkaN mAlai,
atta n'aTukal AL ena utaitta
5
kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
enRUz vej curam tan'ta n'IyE
10
tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
pUtam tan'ta pori arai vEgkait
taN kamaz putu malar n'ARum
15
am cil Oti Ay maTat takaiyE.

talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

366. marutam
tAz cinai marutam takai peRak kaviniya
n'Ir cUz viyan kaLam poliya, pOrpu azittu,
kaL Ar kaLamar pakaTu talai mARRi,
kaTug kARRu eRiya, pOkiya turumpu uTan
5
kAyal ciRu taTik kaN keTap pAytalin,
iru n'Irp parappin panit tuRaip paratavar
tIm pozi veL uppuc citaitalin, cinaii,
kazani uzavaroTu mARu etirn'tu, mayagki,
iruj cERRu aLLal eRi ceruk kaNTu,
10
n'arai mUtALar kai piNi viTuttu,
n'anai mutir tERal n'uLaiyarkku Iyum
polam pUN evvi n'Izal anna,
n'alam peRu paNait tOL, n'al n'utal arivaiyoTu,
maNam kamaz taN pozil alki, n'erun'ai
15
n'I taR pizaittamai aRin'tu,
kaluzn'ta kaNNaL, em aNagku annALE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTiya iTattu,tOzi colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

367. pAlai
ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
5
munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
10
taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
katirtta cennik kavirp pU anna
n'eRRic cEval aRRam pArkkum
pullen mAlaiyum, initu manRamma
n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
15
uyir kuzaippanna cAyal,
ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

368. kuRijci
toTutOR kAnavan cUTuRu viyan punam,
kari puRam kazIiya perum pATTu Irattu,
tOTu vaLar pain' tinai n'ITu kural kAkkum
oN toTi makaLirkku UcalAka
5
ATu cinai ozitta kOTu iNar kajaliya
kuRumpoRai ayalatu n'eTun' tAL vEgkai,
maTa mayiR kuTumiyin, tOnRum n'ATan
uyar varai marugkin kAn'taL am cOlaik
kuragku aRivArA maram payil iRumpil,
10
kaTi cunait teLin'ta maNi maruL tIm n'Ir
piTi puNar kaLiRRin emmoTu ATi,
pal n'AL umparp peyarn'tu, cil n'AL
kaziyAmaiyE vazivazip peruki,
am paNai viLain'ta tEk kaT tERal
15
vaNTu paTu kaNNiyar makizum cIRUr,
evankol vAzi, tOzi! kogkar
maNi arai yAttu maRukin ATum
uLLi vizavin anna,
alar AkinRu, atu palar vAyp paTTE?

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

369. pAlai
kaNTicin makaLE! kezIi iyaivenai:
oN toTi ceRitta munkai Uz koLpu,
magkaiyar pala pArATTa, cen' tArk
kiLLaiyum tIm pAl uNNA; mayil iyal
5
cEyizai makaLir Ayamum ayarA;
tAziyum malar pala aNiyA; kEz koLak
kAz punain'tu iyaRRiya vanappu amai n'On cuvarp
pAvaiyum pali enap peRAa; n'Oy pora,
ivai kaNTu, inaivatantalaiyum, n'inaivilEn,
10
koTiyOL munniyatu uNarEn, 'toTiyOy!
inRu n'in oli kural maNNal' enRataRku,
eR pulan'tu azin'tanaLAki, taR takak
kaTal am tAnai kai vaN cOzar,
keTal aru n'al icai uRan'tai anna,
15
n'itiyuTai n'al n'akarp putuvatu punain'tu,
tamar maNan ayaravum ollAL, kavarmutal
Omai n'ITiya ulavai n'IL iTai,
maNi aNi palakai, mAk kAz n'eTu vEl,
tuNivuTai uLLamoTu tutain'ta munpin
20
aRiyAt tEettu aruj curam maTutta
ciRiyORku otta en peru maTat takuvi,
'ciRappum cIrum inRi, cIRUr
n'alkUr peNTin pul vEy kurampai
Or A yAtta oru tUN munRil
25
Etil vaRu manaic cilampu uTan kazIi,
mEyinaLkol?' ena n'Oval yAnE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - n'akkIrar

370. n'eytal
'vaLai vAyk kOtaiyar vaNTal taii,
iLaiyOr, celpa; ellum ellinRu;
akal ilaip punnaip pukar il n'Izal,
pakalE emmoTu ATi, iravE,
5
kAyal vEyn'ta tEyA n'al il
n'OyoTu vaikutiAyin, n'un'tai
arug kaTip paTuvalum' enRi; maRRu, 'n'I
cellal' enRalum ARRAy; 'celinE,
vAzalen' enRi, Ayin; jAzal
10
vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, n'eytal
taN arum pain' tAr tuyalvara, an'ti,
kaTal kezu celvi karai n'inRAgku,
n'IyE kAnal oziya, yAnE
veRi koL pAvaiyin polin'ta en aNi tuRan'tu,
15
ATu makaL pOlap peyartal
ARREnteyya; alarka, iv UrE!

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -ammUvanAr

371. pAlai
av viLimpu urIiya vicai amai n'On cilai,
cev vAyp pakazi, ceyir n'Okku ATavar
kaNai iTak kazin'ta tan vIztuNai uLLi,
kuRu n'eTun' tuNaiya maRi puTai ATa,
5
punkaN koNTa tiri maruppu iralai
mEy patam maRutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
n'eytal am paTuvil cil n'Ir uNNAtu,
eHku uRu mAn'tarin inain'tu kaNpaTukkum,
paitu aRa vempiya pAz cEr attam,
10
emiyam n'In'tum emminum, pani vArn'tu,
ennaAm kol tAmE 'teN n'Ir
Ay cunai n'ikar malar pOnm' ena n'acaii
vI tEr paRavai vizaiyum
pOtu Ar kUn'tal n'am kAtali kaNNE?

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -eyinan'tai makan iLagkIranAr

372. kuRijci
arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
5
arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
10
kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
15
kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.

allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

373. pAlai
munai kavarn'tu koNTena, kalagki, pIr ezun'tu,
manai pAz paTTa marai cEr manRattu,
paNait tAL yAnai parUup puRam urijci,
cetu kAz cAyn'ta mutu kAR potiyil,
5
aruj curam n'In'tiya varuttamoTu kaiyaRRu,
perum pun mAlai pulampu van'tu uRutara,
mILi uLLam celavu valiyuRuppa,
tAz kai pUTTiya tani n'ilai irukkaiyoTu,
tan n'ilai uLLum n'am n'ilai uNarAL;
10
irum pal kUn'tal, cEyizai, maTan'tai,
kanai iruL n'aTu n'AL, aNaiyoTu porun'ti,
veytuRRup pulakkum n'ejcamoTu, aitu uyirA,
Ay itaz mazaik kaN malka, n'Oy kUrn'tu,
perun' tOL n'anaikkum kaluzn'tu vAr arip pani
15
mel viral ukirin teRiyinaL, ven vEl
aNNal yAnai aTu pOr vEn'tar
orugku akappaTutta muravu vAy jAyil
Or eyil mannan pOla,
tuyil tuRan'tanaLkol? aLiyaL tAnE!

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. -pANTiyan EnAti n'eTugkaNNanAr

374. mullai
mAk kaTal mukan'tu, mAtirattu iruLi,
malar talai ulakam putaiya, valan Erpu,
pazagkaN koNTa kozum pal koNmU,
pOzn'ta pOlap pala uTan minni,
5
tAzn'ta pOla n'ani aNi van'tu,
cOrn'ta pOlac corivana payiRRi,
iTiyum muzakkum inRi, pANar
vaTi uRu n'al yAz n'arampu icaittanna
in kural azi tuLi talaii, n'al pala
10
peyal peytu kazin'ta pU n'ARu vaikaRai,
ceRi maNal n'ivan'ta kaLar tOnRu iyavil,
kuRu mOTTu mUtAy kuRukuRu OTi,
maNi maNTu pavaLam pOla, kAyA
aNi miku cemmal oLippana maRaiya,
15
kAr kavin koNTa kAmar kAlai,
celka, tErE n'al valam peRun'a!
perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
tirun'tuizai, arivai virun'tu etirkoLavE!

pAcaRai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

375. pAlai
'cenRu n'ITun'ar allar; avarvayin
inaital AnAy' enRicin ikuLai!
ampu toTai amaiti kANmAr, vampalar
kalan ilar Ayinum konRu, puL UTTum
5
kallA iLaiyar kalitta kavalai,
kaNa n'ari inanoTu kuzIi, n'iNan arun'tum
n'eyttOr ATiya mallal moci viral,
atta eruvaic cEval cErn'ta
arai cEr yAtta veN tiraL, vinai viRal,
10
ezUut tiNi tOL, cOzar peru makan
viLagku pukaz n'iRutta iLam peruj cenni
kuTik kaTan Akalin, kuRaivinai muTimAr,
cempu uRaz puricaip pAzi n'URi,
vampa vaTukar pain' talai cavaTTi,
15
konRa yAnaik kOTTin tOnRum,
ajcuvaru marapin vej curam iRan'tOr
n'Oy ilar peyartal aRiyin,
AzalamannO, tOzi! en kaNNE.

piriviTai vERupaTTa talaimakan tOzikkuc colliyatu. - iTaiyan cEn'tag koRRanAr

376. marutam
cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
5
kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
10
punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
kAviri koNTu oLittAgkum annO!
n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
15
vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!

kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

377. pAlai
kOTai n'ITalin, vATu pulattu ukka
ciRu pul uNavu, n'eRi paTa maRuki,
n'uN pal eRumpi koNTu aLaic ceRitta
vittA valci, vIgku cilai, maRavar
5
pal Uz pukkup payan n'irai kavara,
kozug kuTi pOkiya perum pAz manRattu,
n'arai mUtALar atir talai iRakki,
kavai manattu iruttum vallu vanappu aziya,
vari n'iRac citalai arittalin, pullenRu,
10
peru n'alam citain'ta pEem mutir potiyil
innA oru ciRait tagki, in n'akaic
ciRu men cAyal peru n'alam uLLi,
vampalar Akiyum kazipa manRa
n'acai tara van'tOr iran'tavai
15
icai paTap peytal ARRuvOrE!

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - mAROkkattuk kAmakkaNi n'appAlattanAr

378. kuRijci
'n'itiyam tujcum n'ivan'tu Ogku varaippin,
vatuvai makaLir kUn'tal kamaz koLa,
vagkUz ATTiya am kuzai vEgkai
n'an pon anna n'aRun' tAtu utira,
5
kAmar pIli Ay mayil tOkai
vERu vERu inatta varai vAz varuTaik
kOTu muRRu iLan' takarp pATu viRan'tu, ayala
ATu kaLa vayirin iniya Ali,
pacum puRa men cIr ociya, vicumpu ukan'tu,
10
irug kaN ATu amait tayagka irukkum
perug kal n'ATan pirin'ta pulampum,
uTanRa annai amarA n'Okkamum,
vaTan'tai tUkkum varu pani aRcirac
cuTar kezu maNTilam azugka, jAyiRu
15
kuTa kaTal cErum paTar kUr mAlaiyum,
anaittum, aTUu n'inRu n'aliya, ujaRRi,
yAgganam vAzti?' enRi tOzi!
n'IgkA vajcinam ceytu; n'at tuRan'tOr
uLLAr Ayinum, uLenE avar n'ATTu
20
aL ilaip palavin kani kavar kaiya
kallA man'ti kaTuvanOTu ukaLum
kaTun' tiRal aNagkin n'eTum perug kunRattu,
pATu in aruvi cUTi,
vAn tOy cimaiyam tOnRalAnE.

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -kAvaTTanAr

379. pAlai
n'am n'ayan'tu uRaivi tol n'alam aziya,
teruLAmaiyin tItoTu kezIi,
aruL aRa, n'imirn'ta munpoTu poruL purin'tu,
ALvinaikku etiriya, mILi n'ejcE!
5
n'inaiyinaiAyin, enava kENmati!
viri tirai mun'n'Ir maN tiNi kiTakkai,
pariti am celvam potumai inRi,
n'anavin iyanRatuAyinum, kagkul
kanavin aRRu, atan kazivE; atanAl,
10
viravuRu pal malar vaNTu cUzpu aTaicci,
cuvalmicai acaiiya n'ilai tayagku uRu muTi
INTu pal n'ARRam vENTuvayin uvappa,
ceyvuRu viLagku izaip polin'ta tOL cErpu,
eytiya kanai tuyil ERRoRum, tiruki,
15
mey pukuvanna kai kavar muyakkin
mikuti kaNTanRO ilenE; n'I n'in
pal poruL vETkaiyin, col varai n'Ivi,
celavu valiyuRuttanai Ayin, kAloTu
kanai eri n'ikazn'ta ilai il am kATTu,
20
uzaip puRattu anna puLLi n'Izal,
acaiiya pozutil pacaiiya van'tu, ivaL
maRappu arum pal kuNam n'iRattu van'tu uRutara,
oru tiRam n'inaittal cellAy, tiripu n'inRu,
uRu puli uzan'ta vaTu maruppu oruttaRkup
25
piTi iTu pUcalin aTi paTak kuzin'ta
n'irampA n'IL iTait tUgki,
iragkuvai allaiyO, uram keTa melin'tE?

mun oru kAlattup poruL muRRivan'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

380. n'eytal
tEr cEN n'Ikki, tamiyan van'tu, 'n'um
Ur yAtu?' enna, n'aNi n'aNi otugki,
mun n'AL pOkiya tuRaivan, n'erun'ai,
akal ilai n'Aval uNtuRai utirtta
5
kani kavin citaiya vAgkik koNTu, tan,
tAzai vEr aLai, vIz tuNaikku iTUum
alavaR kATTi, 'n'aRpARRu itu' ena,
n'inain'ta n'ejcamoTu, n'eTitu peyarn'tOnE;
utuk kAN tOnRum, tErE inRum;
10
n'Am etir koLLAm Ayin, tAn atu
tuNikuvan pOlAm; n'ANu mika uTaiyan;
veN maNal n'eTug kOTTu maRaikO?
amma, tOzi! kURumati n'IyE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

381. pAlai
ALi n'al mAn aNagkuTai oruttal
mILi vEzattu n'eTun'takai pulampa,
En'tal veN kOTu vAgki, kuruku arun'tum
ajcu varat takun'a AgkaN, majcu tapa,
5
azal kAnRu tiritarum alagku katir maNTilam
n'izal cUnRu uNTa n'irampA n'IL iTai,
kaRRu urik kuTampaik kata n'Ay vaTukar
vil cinam taNin'ta veruvaru kavalai,
kuruti ATiya pulavu n'ARu iruj ciRai
10
eruvaic cEval INTu kiLait tozuti,
paccUn koLLai cARRi, paRai n'ivan'tu,
cekkar vAnin vicumpu aNi koLLum
aruj curam n'In'tiya n'amminum, porun'tAr
munai araN kaTan'ta vinai val tAnai,
15
tEn imir n'aRun' tAr, vAnavan uTaRRiya
onnAt tevvar man eyil pOla,
perum pAz koNTa mEniyaL, n'eTitu uyirttu,
varun'tumkol? aLiyaL tAnE curumpu uNa,
n'eTu n'Ir payan'ta n'irai itazk kuvaLai
20
etir malar iNaip pOtu anna, tan
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE!

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturai iLagkaucikanAr

382. kuRijci
'piRar uRu vizumam piRarum n'Opa;
tam uRu vizumam tamakkO tajcam;
kaTampu koTi yAttu, kaNNi cUTTi,
vERu pal kurala oru tUkku in iyam
5
kATu kezu n'eTu vET pATu koLaikku ERpa,
aNagku ayar viyan kaLam poliya, paiyat
tUgkutal purin'tanar, n'amar' ena, Agku avaRku
aRiyak kURal vENTum tOzi!
aruvi pAyn'ta karu viral man'ti
10
cezug kOT palavin pazam puNaiyAka,
cAral pEr Ur muntuRai izitarum
vaRan uRal aRiyAc cOlai,
viRal malai n'ATan col n'ayan'tOyE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kapilar

383. pAlai
taR puran'tu eTutta eR tuRan'tu uLLAL,
Urum cEriyum OrAgku alar eza,
kATum kAnamum avanoTu tuNin'tu,
n'ATum tEyamum n'ani pala iRan'ta
5
ciRu vankaNNikku Er tERuvar ena,
vATinai vAziyO, vayalai! n'ALtoRum,
pal kiLaik koTik kompu alamara malarn'ta
alkultalaik kUTTu am kuzai utaviya,
vinai amai varal n'Ir vizut toTi tattak
10
kamajcUl peru n'iRai tayagka mukan'tu koNTu,
Ay maTak kaNNaL tAy mukam n'Okki,
pey cilampu olippap peyarvanaL, vaikalum,
Ara n'Ir UTTip purappOr
yAr maRRup peRukuvai? aLiyai n'IyE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

384. mullai
'irun'ta vEn'tan arun' tozil muTittena,
purin'ta kAtaloTu perun' tEr yAnum
ERiyatu aRin'tanRu allatu, van'ta
ARu n'ani aRin'tanROilenE; "tAay,
5
muyaR paRaz ukaLum mullai am puRavil,
kavaik katir varakin cIRUr AgkaN,
mel iyal arivai ilvayin n'iRIi,
izimin" enRa n'in mozi maruNTicinE;
vAn vazagku iyaRkai vaLi pUTTinaiyO?
10
mAn uru Aka n'in manam pUTTinaiyO?
uraimati vAziyO, valava!' ena, tan
varai maruL mArpin aLippanan muyagki,
manaik koNTu pukkanan, n'eTun' takai;
virun'tu Er peRRanaL, tirun'tizaiyOLE.

vinai muRRiya talaimakanatu varavu kaNTu, uzaiyar colliyatu. - okkUr mAcAttiyAr

385. pAlai
tan Oranna Ayamum, mayil iyal
en Oranna tAyarum, kANa,
kai val yAnaik kaTun' tErc cOzar
kAvirip paTappai uRan'tai anna
5
ponnuTai n'eTu n'akar, puraiyOr ayara,
n'al mAN vizavil takaram maNNi,
yAm pala puNarppac collAL, kAmpoTu
n'elli n'ITiya kal aRaik kavAan,
atta Alattu alan'talai n'eTu vIz
10
tittik kuRagkil tirun'ta urija,
vaLaiyuTai munkai aLaii, kiLaiya
payil irum piNaiyal pacug kAzk kOvai
akal amai alkul paRRi, kUn'tal
ATu mayil pIliyin pogka, n'anRum,
15
tAn amar tuNaivan Ukka, Ugki,
uLLAtu kazin'ta muL eyiRRut tuvar vAyc
ciRu vankaNNi cilampu kazIi,
aRiyAt tEettaL Akutal koTitE.

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

386. marutam
poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
vALai n'AL irai tErum Ura!
n'ANinen, peruma! yAnE pANan
mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
5
etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
mella van'tu, n'alla kURi,
10
'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
n'utalum kUn'talum n'Ivi,
15
pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.

tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

387. pAlai
tirun'tuizai n'ekizn'tu, perun' tOL cAay,
ari matar mazaik kaN kaluzac celvIr!
varuvIr Akutal uraimin mannO
pUk kaN paRain'ta pun talaic ciRAaroTu
5
av vari konRa kaRai cEr vaL ukirp
pacai viral pulaitti n'eTitu picain'tu UTTiya
pUn' tukil imaikkum, polan kAz alkul,
av vari citaiya n'Okki, vev vinaip
payil aril kiTan'ta vETTu viLi verIi,
10
varip puRa italin maNik kaT pETai
n'uN poRi aNin'ta eruttin, kUr muT
ceg kAl, cEval payirum AgkaN,
vil INTu aruj camam tataiya n'URi,
n'al icai n'iRutta n'ANuTai maRavar
15
n'irai n'ilai n'aTukal porun'ti, imaiyAtu,
irai n'acaiik kiTan'ta mutu vAyp palli
ciRiya teRRuvatuAyin, 'periya
OTai yAnai uyarn'tOr Ayinum,
n'inRAgkup peyarum kAnam
20
cenROrman' ena irukkiRpOrkkE.

talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, tOzi talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

388. kuRijci
amma vAzi, tOzi n'am malai
amai aRuttu iyaRRiya vev vAyt taTTaiyin,
n'aRu virai Aram aRa eRin'tu uzuta
uLaik kural ciRu tinai kavartalin, kiLai amal
5
peru varai aTukkattuk kurIi Oppi,
Ogku iruj cilampin oL iNar n'aRu vI
vEgkai am kavaTTiTai n'ivan'ta itaNattu,
pon maruL n'aRun' tAtu Utum tumpi
in icai OrA irun'tanamAka,
10
'mai Ir Oti maTa n'allIrE!
n'ovvu iyaR pakazi pAyn'tena, puN kUrn'tu,
evvamoTu van'ta uyar maruppu oruttal n'um
punattuzip pOkal uRumO maRRu?' ena,
cinavuk koL jamali ceyirttup puTai ATa,
15
collik kazin'ta val viR kALai
cAn'tu Ar akalamum takaiyum mika n'ayan'tu,
Igku n'Am uzakkum evvam uNarAL,
n'annar n'ejcamoTu mayagki, 'veRi' ena,
annai tan'ta mutu vAy vElan,
20
'em iRai aNagkalin van'tanRu, in' n'Oy;
taNi marun'tu aRival' ennum Ayin,
vinavin evanO maRRE 'kanal cina
maiyal vEza mey uLampOka,
UTTiyanna Un puraL ampoTu
25
kATTu mAn aTi vazi oRRi,
vETTam cellumO, n'um iRai?' enavE?

iravukkuRic ciRaippuRamAkat talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am. - UTTiyAr

389. pAlai
aRiyAy vAzi, tOzi! n'eRi kural
cAn'tu Ar kUn'tal uLari, pOtu aNin'tu,
tEm kamaz tiru n'utal tilakam taiiyum,
pal itaz etir malar kiLLi vERu paTa
5
n'al iLa vana mulai alliyoTu appiyum,
perun' tOL toyyil varittum, ciRu paraTTu
am cej cIRaTip pajci UTTiyum,
eR puRan'tan'tu, n'iR pArATTi,
pal pUj cEkkaiyin pakalum n'IgkAr,
10
manaivayin iruppavarmannE tunaitan'tu,
irappOr En'tu kai n'iRaiya, purappOr
pulampu il uLLamoTu putuva tan'tu uvakkum
arum poruL vETTam eNNi, kaRuttOr
ciRu pun kiLavic cellal pAzpaTa,
15
n'al icai tam vayin n'iRumAr, val vEl
vAna varampan n'al n'ATTu umpar,
vEnil n'ITiya veg kaTaRRu aTai mutal,
ARu cel vampalar vERu pirin'tu alaRa,
kolai vemmaiyin n'ilai peyarn'tu uRaiyum
20
perug kaLiRu tolaicciya irug kEz ERRai
cem pula marugkil tan kAl vAgki,
valam paTu venRiyoTu cilampakam cilampa,
paTu mazai urumin muzagkum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - n'akkIranAr

390. n'eytal
uvar viLai uppin koLLai cARRi,
atar paTu pUziya cEN pulam paTarum
tatar kOl umaNar pati pOku n'eTu n'eRik
kaNa n'irai vAzkkaitAn n'anRukollO?
5
vaNar curi mucci muzutum man puraLa,
aitu akal alkul kavin peRap punain'ta
pal kuzait toTalai olkuvayin olki,
' ''n'ellum uppum n'ErE; UrIr!
koLLIrO'' enac cEritoRum n'uvalum,
10
av vAgku un'ti, amait tOLAy! n'in
mey vAz uppin vilai eyyAm' ena,
ciRiya vilagkinamAka, periya tan
ari vEy uNkaN amarttanaL n'Okki,
'yArIrO, em vilagkiyIir?' ena,
15
mUral muRuvalaL pErvanaL n'inRa
cil n'irai vAl vaLaip polin'ta
pal mAN pEtaikku ozin'tatu, en n'ejcE!

talaimakan pAgkaRkuc colliyatu; n'ejciRkuc colliyatUum Am. - ammUvanAr

391. pAlai
pArval verukin kUr eyiRRu anna
vari men mukaiya n'uN koTi atiral
malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
5
tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
10
paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
kunRu puku pAmpin tOnRum,
enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

392. kuRijci
tAz perun' taTak kai talaiiya, kAnattu,
vIz piTi keTutta, veN kOTTu yAnai
uN kuLaku maRutta uyakkattanna,
paNpuTai yAkkaic citaivu n'anku aRIi,
5
pinnilai muniyAnAki, 'n'anRum,
tAtu cey pAvai anna taiyal,
mAtar mel iyal, maTa n'allOLvayin
tItu inRAka, n'I puNai pukuka!' ena
ennum taNTum Ayin, maRRu avan
10
azitakap peyartal n'ani innAtE
ol ini, vAzi, tOzi! kallenak
kaNa mazai pozin'ta kAn paTi iravil,
tinai mEy yAnai inan irin'tu OTa,
kal uyar kazutil cENOn eRin'ta
15
val vAyk kavaNin kaTu veTi ollena,
maRap puli uraRa, vAraNam kataRa,
n'anavuRu kaTciyin n'al mayil Ala,
malai uTan verUum mAk kal veRpan
piriyun'an AkalO aritE; atAanRu,
20
uritual paNpin piriyunan Ayin,
vinai tavap peyarn'ta ven vEl vEn'tan
munaikol tAnaiyoTu mun van'tu iRuppa,
tan varampu Akiya man eyil irukkai
ARRAmaiyin, piTitta vEl valit
25
tORRam pizaiyAt tol pukaz peRRa,
vizai taka Ogkiya kazai tujcu marugkin
kAn amar n'annan pOla,
yAn Akuval, n'in n'alam taruvEnE.

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkuk kuRai n'ayappak kURiyatu. - mOcikIranAr

393. pAlai
kOTu uyar piRagkaR kunRu pala n'In'ti,
vERu pulam paTarn'ta vinai taral uLLattu
ARu cel vampalar kAy paci tIriya,
mutaic cuvaR kalitta Ir ilai n'eTun' tOTTuk
5
kavaik katir varakin kAl toku pogkazi,
kavaTTu aTip poruta pal cinai utirvai
akan kaN pARaic cevvayin teRIi,
vari aNi paNait tOL vAr cevit tannaiyar
paNNai veN pazattu arici Eyppa,
10
cuzal maram colitta cuLaku alai veN kAz
toTi mAN ulakkai Uzin pOkki,
uralmukam kATTiya curai n'iRai koLLai,
AgkaN iruj cunai n'IroTu mukavA,
kaLi paTu kuzicik kal aTuppu ERRi,
15
iNar tatai kaTukkai INTiya tAtin,
kuTavar puzukkiya pogku avizp punkam,
matarvai n'al An pAloTu, pakukkum
n'irai pala kuzIiya n'eTumozip pulli
tEn tUgku uyar varai n'al n'ATTu umpar,
20
vEgkaTam iRan'tanar Ayinum, ANTu avar
n'ITalar vAzi, tOzi! tOTu koL
uru kezu majjai oli cIr Eyppa,
takaram maNNiya taN n'aRu mucci,
pukar il kuvaLaip pOtoTu teri itaz
25
vEnil atiral vEyn'ta n'in
EmuRu puNarcci in tuyil maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

394. mullai
kaLavum puLittana; viLavum pazun'ina;
ciRu talait turuvin pazuppu uRu viLaitayir,
itaip puna varakin avaippu mAN ariciyoTu,
kAr vAyttu ozin'ta Ir vAyp puRRattu
5
Iyal peytu aTTa in puLi vej cORu
cEtAn veNNey vem puRattu uruka,
iLaiyar arun'ta, pinRai, n'Iyum
iTu muL vEli muTak kAl pan'tar,
putuk kalattu anna cev vAyc ciRRil,
10
punai irug katuppin n'in manaiyOL ayara,
pAluTai aTicil toTIiya, oru n'AL,
mA vaN tOnRal! van'tanai cenmO
kATu uRai iTaiyan yATu talaippeyarkkum
maTi viTu vILai verIi, kuRu muyal
15
manRa irum putal oLikkum
punpula vaippin em ciRu n'al UrE.

iravukkuRit talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu. - n'anpalUrc ciRumEtAviyAr

395. pAlai
taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
mAri mA malar peyaRku ERRanna,
n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
pani vAr evvam tIra, ini varin,
5
n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
10
pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
ATu kazai iru vetir n'aralum
15
kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!

piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

396. marutam
toTuttEn, makizn'a! cellal koTit tErp
polam pUN n'annan punanATu kaTin'tena,
yAz icai maRukin pAzi AgkaN,
'ajcal' enRa Aay eyinan
5
ikal aTu kaRpin mijiliyoTu tAkki,
tan uyir koTuttanan, colliyatu amaiyAtu;
teRal arug kaTavuL munnart tERRi,
mel iRai munkai paRRiya col iRan'tu,
Arva n'ejcam talaittalai ciRappa, n'in
10
mArpu tarukallAy; piRan AyinaiyE;
ini yAn viTukkuven allen; man'ti,
pani vAr kaNNaL, pala pulan'tu uRaiya,
aTun' tiRal atti ATu aNi n'acaii,
n'eTu n'Irk kAviri koNTu oLittAgku, n'in
15
manaiyOL vavvalum ajcuval; cinaii,
Ariyar alaRat tAkki, pEr icait
tonRu mutir vaTavarai vaNagku vil poRittu,
vej cina vEn'taraip piNittOn
vajci anna, en n'alam tan'tu cenmE!

kAtaRparattai talaimakaRkuc colliyatu. - paraNar

397. pAlai
en makaL peru maTam yAn pArATTa,
tAy tan cemmal kaNTu kaTan iRuppa,
muzavu mukam pularA vizavuTai viyal n'akar,
maNan iTaiyAkak koLLAn, 'kal pakak
5
kaNa mazai tuRan'ta kAn mayagku azuvam
eLiyavAka, En'tu koTi paran'ta
poRi vari alkul mAayOTku' enat
taNin'ta paruvam cellAn, paTartarat
tuNin'tOnmanRa tunai veg kALai
10
kaTum pakaTTu oruttal n'aTugkak kutti,
pOz puN paTutta pori arai Omaip
perum poLic cEyarai n'Okki, Un cettu,
karug kAl yAattup parun'tu van'tu iRukkum
cEN uyarn'tu Ogkiya vAn uyar n'eTug kOTTuk
15
kOTai vev vaLikku ulamarum
pul ilai vetira n'el viLai kATE.

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

398. kuRijci
'izai n'ilai n'ekizn'ta evvam kUra,
paTar mali varuttamoTu pala pulan'tu acaii,
men tOL n'ekizac cAay, konRai
UzuRu malarin pAz paTa muRRiya
5
pacalai mEni n'Okki, n'utal pacan'tu,
innEm Akiya em ivaN aruLAn,
n'ummOn ceyta koTumaikku, immenRu,
alamaral mazaik kaN teN pani malka,
n'anRu puRamARi akaRal, yAza n'in
10
kunRu kezu n'ATaRku en enappaTumO?
karai poru n'Ittam! urai' enak kazaRi,
n'innoTu pulattal ajci, avar malaip
pal malar pOrttu, n'ANu mika oTugki,
maRain'tanai kaziyum n'iR tan'tu celutti,
15
n'ayan aRat tuRattal valliyOrE,
n'otumalALar; atu kaNNOTAtu,
azal cinai vEgkai n'izal tavirn'tu acaii,
mAri puRan'tara n'an'ti, Ariyar
pon paTu n'eTu varai puraiyum en'tai
20
pal pUg kAnattu alki, inRu, ivaN
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO?
kuya vari irum pOttup poruta puN kUrn'tu,
uyagku piTi tazIiya matan azi yAnai
vAgku amaik kazaiyin n'aralum, avar
25
Ogku malai n'ATTin varUuvOyE!

kAmam mikka kazi paTar kiLaviyAl, varaiviTattukkaN, talaimakaL talaimakan varaiyininRum pOn'ta ARRoTu pulan'tu, colliyatu. -immenkIranAr

399. pAlai
cimaiyak kurala cAn'tu arun'ti, iruLi,
imaiyak kAnam n'ARum kUn'tal,
n'al n'utal, arivai! in uRal Akam
parukuvanna kAtal uLLamoTu,
5
tirukupu muyagkal inRi, avaN n'ITAr
kaTaRRu aTai marugkin kaNicciyin kuzitta
uTaikkaN n'ITu amai URal uNTa,
pATu in teN maNi, payam kezu peru n'irai
vATu pulam pukkena, kOTu tuvaittu akaRRi,
10
olku n'ilaik kaTukkai alku n'izal acaii,
pal An kOvalar kallAtu Utum
ciRu vetirn' tIm kuzaR pulampu koL teL viLi,
mai il paLigkin anna tORRap
pal kOL n'ellip paig kAy arun'ti,
15
melkiTu maTa marai Orkkum attam,
kAy katir kaTukiya kavin azi piRagkal,
vEy kaN uTain'ta cimaiya,
vAy paTu marugkin malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

400. n'eytal
n'akai n'anRu amma tAnE 'avanoTu,
manai iRan'tu alkinum alar, ena n'ayan'tu,
kAnal alkiya n'am kaLavu akala,
pal purin'tu iyaRal uRRa n'al vinai,
5
n'Ul amai piRappin, n'Ila utti,
koym mayir eruttam piNar paTap peruki,
n'eymmiti munaiiya kozuj cORRu Arkai
n'iral iyain'tu onRiya celavin, cen' tinaik
kural vArn'tanna kuvavut talai, n'al n'Anku
10
vIgku cuval mociyat tAgku n'ukam tazIi,
pUm poRip pal paTai olippap pUTTi,
matiyuTai valavan Evalin, iku tuRaip
punal pAyn'tanna vAm mAn tiN tErk
kaNai kazin'tanna n'On kAl vaN pari,
15
pAl kaNTanna Utai veN maNal,
kAl kaNTanna vazi paTap pOki,
ayirc cERRu aLLal azuvattu AgkaN,
iruL n'Ir iTTuc curam n'In'ti, tuRai kezu
mellam pulampan van'ta jAnRai,
20
pU mali irug kazit tuyalvarum aTaiyoTu,
n'Emi tan'ta n'eTun'Ir n'eytal
viLaiyA iLag kaL n'ARa, palavuTan
poti aviz taN malar kaNTum, n'anRum
putuvatu AkinRu amma paza viRal,
25
pATu ezun'tu iragku mun'n'Ir,
n'ITu irum peNNai, n'am azugkal UrE!

talaimakan varain'tu eytiya pinRai, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -ulOccanAr