21-30

21. pAlai
'manai iLa n'occi mauval vAl mukait
tuNai n'iraittanna, mA vIz, veN pal,
av vayiRRu, akanRa alkul, taiit
tAz men kUn'tal, taTa men paNait tOL,
5
maTan'tai mAN n'alam pulampa, cEy n'ATTuc
cellal' enRu, yAn collavum, ollAy,
vinai n'ayan'tu amain'tanaiAyin, manai n'akap
pal vERu veRukkai tarukam vallE,
ezu ini, vAzi, en n'ejcE! puri iNar
10
mel aviz am cinai pulampa, vallOn
kOTu aRai kompin vI ukat tINTi,
marAam alaitta maNa vAyt tenRal,
curam cel maLLar curiyal tURRum,
enRUz n'inRa pun talai vaippil,
15
parun'tu iLaippaTUum pARu talai Omai
irug kal viTarakattu, InRu iLaippaTTa,
men puniRRu am piNavu pacittena, paig kaT
cen'n'Ay ERRai kEzal tAkka,
iriyaR piNaval tINTalin, parIic
20
ceg kAy utirn'ta paig kulai In'tin
paral maN cuvala muraN n'ilam uTaitta
val vAyk kaNicci, kUz Ar, kOvalar
URAtu iTTa uvalaik kUval,
veN kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
25
ikazn'tu iyagku iyavin akazn'ta kuzi cettu,
irug kaLiRRu ina n'irai, tUrkkum
perug kal attam vilagkiya kATE.

poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan iTaic curattun'inRu mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatu. - kAvanmullaip pUtanAr

22. kuRijci
aNagkuTai n'eTu varai ucciyin izitarum
kaNam koL aruvik kAn kezu n'ATan
maNam kamaz viyal mArpu aNagkiya cellal
itu ena aRiyA maRuvaraR pozutil,
5
'paTiyOrt tEytta pal pukazt taTak kai
n'eTu vET pENat taNikuvaL ivaL' ena,
mutu vAyp peNTir atu vAy kURa,
kaLam n'anku izaittu, kaNNi cUTTi,
vaLa n'akar cilampap pATi, pali koTuttu,
10
uruvac cen'tinai kurutiyoTu tUuy,
muruku ARRuppaTutta uru kezu n'aTu n'AL,
Aram n'ARa, aru viTart tatain'ta
cAraR pal pU vaNTu paTac cUTi,
kaLiRRu irai terIiya pArval otukkin
15
oLittu iyagkum marapin vayap puli pOla,
n'al manai n'eTu n'akark kAvalar aRiyAmai
tan n'acai uLLattu n'am n'acai vAyppa,
in uyir kuzaiya muyagkutoRum meym malin'tu,
n'akkanen allenO yAnE eytta
20
n'Oy taNi kAtalar vara, INTu
Etil vElaRku ulan'tamai kaNTE?

varaiviTai vaittup pirin'ta kAlattu, talaimakaL ARRALAka,tOzi talaimakanai iyaRpazippa, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu;talaimakan iravukkuRi van'tu ciRaippuRattAnAka, tOziyAR colleTukkappaTTut talaima

23. pAlai
maNkaN kuLirppa, vIcit taN peyal,
pATu ulan'tanRE, paRaik kural ezili;
putalmicait taLavin ital muT cen' n'anai
n'erugku kulaip piTavamoTu orugku piNi aviza,
5
kATE kammenRanRE; avala,
kOTu uTain'tanna kOTaR paim payir,
patavin pAvai, munaii, matavu n'aTai
aNNal iralai amar piNai tazIi,
taN aRal parukit tAzn'tupaTTanavE;
10
anaiyakol vAzi, tOzi! manaiya
tAzvin n'occi, cUzvana malarum
mauval, mAc cinai kATTi,
av aLavu enRAr, ANTuc cey poruLE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

24. mullai
vELAp pArppAn vALaran' tumitta
vaLai kaLain'tu ozin'ta kozun'tin anna,
taLai piNi avizA, curi mukap pakanRai,
citaral am tuvalai tUvalin, malarum
5
taii n'inRa taN peyal kaTain'AL,
vayagku katir karan'ta vATai vaikaRai,
vicumpu urivatupOl, viyal iTattu ozuki,
magkul mA mazai, ten pulam paTarum
pani irug kagkulum tamiyaL n'In'ti,
10
tam UrOLE, n'annutal; yAmE,
kaTi matil katavam pAytalin, toTi piLan'tu,
n'uti mukam mazukiya maNNai veN kOTTu,
ciRu kaN yAnai n'eTu n'A oN maNi,
kazip piNik kaRait tOl pozi kaNai utaippu,
15
tazagkukural muracamoTu muzagkum yAmattu,
kazittu uRai ceRiyA vALuTai eRuzt tOL,
iravut tuyil maTin'ta tAnai,
uravuc cina vEn'tan pAcaRaiyEmE.

talaimakan paruvag kaNTu colliyatu. vinaimuRRum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - AvUr mUlag kizAr

25. pAlai
"n'eTug karaik kAnyARRuk kaTum punal cAay,
avir aRal koNTa viravu maNal akan tuRait
taN kayam n'aNNiya poziltoRum, kAjcip
pain' tAtu aNin'ta pOtu mali ekkar,
5
vatuvai n'ARRam putuvatu kajala,
mA n'anai kozutiya maNi n'iRa irug kuyil
paTu n'A viLi yAnaTun'inRu, alkalum
uraippa pOla, Uz koLpu kUva,
inac citar ukutta ilavattuAgkaN,
10
cinaip pUg kOgkin n'uN tAtu pakarn'ar
pavaLac ceppil pon corin'tanna,
ikazun'ar ikazA iLa n'AL amaiyam
ceytOr manRa kuRi" ena, n'I n'in
paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
15
vArAmaiyin pulan'ta n'ejcamoTu,
n'Oval, kuRumakaL! n'Oyiyar, en uyir!' ena,
melliya iniya kURi, vallE
varuvar vAzi tOzi! porun'ar
cel camam kaTan'ta vil kezu taTak kaip
20
potiyiR celvan, polan'tErt titiyan,
in icai iyattin kaRagkum
kalmicai aruviya kATu iRan'tOrE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - ollaiyUr tan'ta pUtap pANTiyan

26. marutam
kUn muL muLLik kuvikulaik kazanRa,
mIn muL anna, veN kAl mA malar
poytal makaLir vizavu aNik kUTTum
av vayal n'aNNiya vaLam kEz Uranaip
5
pulattal kUTumO tOzi! alkal
perug katavu poruta yAnai maruppin
irumpu cey toTiyin Era Aki,
mAk kaN aTaiya mArpakam porun'ti
muyagkal viTAal ivai' ena mayagki,
10
'yAn Om' ennavum ollAr, tAm maRRu
ivai pArATTiya paruvamum uLavE; iniyE
putalvaR taTutta pAloTu taTaii,
titalai aNin'ta tEm koL men mulai
n'aRuj cAn'tu aNin'ta kEz kiLar akalam
15
vIgka muyagkal yAm vENTinamE;
tIm pAl paTutal tAm ajcinarE; AyiTaik
kavavuk kai n'ekizn'tamai pORRi, matavu n'aTaic
cevili kai en putalvanai n'Okki,
'n'allOrkku ottanir n'Iyir; iHtO
20
celvaRku ottanam, yAm' ena, mella en
makanvayin peyartan'tEnE; atu kaNTu,
'yAmum kAtalam, avaRku' enac cAay,
ciRu puRam kavaiyinanAka, uRu peyal
taN tuLikku ERRa pala uzu cej cey
25
maN pOl n'ekizn'tu, avaR kaluzn'tE
n'ejcu aRaipOkiya aRivinERkE?

talaimakan tOziyai vAyil vENTi, avaLAl tAn vAyil peRAtu,ARRAmaiyE vAyilAkap pukku, kUTiya talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pANTiyan kAnappEreyil tan'ta ukkirapperuvazuti

27. pAlai
"koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
5
celpa" enpa' enpOy! n'alla
maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
koRkai am perum tuRai muttin anna
10
n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
15
vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?

celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

28. kuRijci
meyyin tIrA mEvaru kAmamoTu
eyyAy Ayinum, uraippal tOzi!
koyyA munnum, kural vArpu, tinaiyE
aruvi AnRa paig kAl tORum
5
iruvi tOnRina palavE. n'IyE,
muruku muraNkoLLum tEm pAy kaNNi,
pariyal n'AyoTu pal malaip paTarum
vETTuvaR peRaloTu amain'tanai; yAza n'in
pUk kezu toTalai n'uTagka, ezun'tu ezun'tu,
10
kiLLait teL viLi iTaiiTai payiRRi,
Agku Agku ozukAy Ayin, annai,
'ciRu kiLi kaTital tERRAL, ivaL' ena,
piRart tan'tu n'iRukkuvaL Ayin,
uRaRku aritu Akum, avan malarn'ta mArpE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. - pANTiyan aRivuTain'ampi

29. pAlai
"toTagku vinai tavirA, acaivu il n'On tAL,
kiTan'tu uyir maRukuvatuAyinum, iTam paTin
vIz kaLiRu micaiyAp puliyinum ciRan'ta
tAzvu il uLLam talaitalaic ciRappa,
5
ceyvinaikku akanRa kAlai, eHku uRRu
iru vERu Akiya teri taku vanappin
mAvin n'aRu vaTi pOla, kANtoRum
mEval taNTA makiz n'Okku uNkaN
n'inaiyAtu kazin'ta vaikal, enaiyatUum,
10
vAzalen yAn" enat tERRi, pal mAN
tAzak kURiya takaicAl n'al mozi
maRan'tanir pORir em' enac ciRan'ta n'in
eyiRu kezu tuvar vAy in n'akai azugka
vinaval AnAp punaiizai! kEL ini
15
vemmai taNTA eri uku paRan'talai,
kommai vATiya iyavuL yAnai
n'Ir marugku aRiyAtu, tEr marugku OTi,
aRu n'Ir ampiyin n'eRimutal uNagkum
uLLun'arp panikkum Ukku arug kaTattiTai,
20
eLLal n'OnAp poruL taral viruppoTu
n'ANut taLai Aka vaiki, mAN vinaikku
uTampu ANTu ozin'tamai allatai,
maTam kezu n'ejcam n'in uzaiyatuvE!

vinai muRRi mINTa talaimakan, 'emmaiyum n'inaittaRitirO?' enRa talaimakaTkuc colliyatu. - veLLATiyanAr

30. n'eytal
n'eTug kayiRu valan'ta kuRug kaN av valai,
kaTal pATu aziya, ina mIn mukan'tu,
tuNai puNar uvakaiyar parata mAkkaL
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan tuvanRi,
5
uppu oy umaNar arun' tuRaipOkkum
ozukai n'On pakaTu oppak kuzIi,
ayir tiNi aTaikarai olippa vAgki,
perug kaLam tokutta uzavar pOla,
iran'tOr vaRug kalam malka vIci,
10
pATu pala amaittu, koLLai cARRi,
kOTu uyar tiNi maNal tujcum tuRaiva!
perumai enpatu keTumO oru n'AL
maNNA muttam arumpiya punnait
taN n'aRug kAnal van'tu, 'n'um
15
vaNNam evanO?' enRanir celinE?

pakaRkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - muTagkik kiTan'ta n'eTujcEralAtan