41-50

41. pAlai
vaiku pular viTiyal, mai pulam parappa,
karu n'anai avizn'ta UzuRu murukkin
eri maruL pUj cinai inac citar Arppa,
n'eTu n'el aTaicciya kazani Er pukuttu,
5
kuTumik kaTTiya paTappaiyoTu miLira,
arikAl pOzn'ta teri pakaTTu uzavar
Otait teL viLi pulamtoRum parappa,
kOziNar etiriya maratta, kavini,
kATu aNi koNTa kANtaku pozutil,
10
n'Am piri pulampin n'alam celac cAay,
n'am piripu aRiyA n'alanoTu ciRan'ta
n'al tOL n'ekiza, varun'tinaLkollO
men ciRai vaNTin taN kamaz pUn' tuNar
tAtu in tuvalai taLir vArn'tanna
15
am kaluz mAmai kiLaiiya,
n'uN pal titti, mAayOLE?

talaimakan poruLvayiR pirin'taviTattu, kizattiyai n'inain'tu colliyatu. - kunRiyanAr

42. kuRijci
mali peyal kalitta mArip pittikattuk
koyal aru n'ilaiiya peyal Er maNa mukaic
cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN,
taLir Er mEni, mAayOyE!
5
n'ATu vaRam kUra, n'Ajcil tujca,
kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
kunRu kaNTanna kOTTa, yAvaiyum
cenRu cEkkallAp puLLa, uL il
enRUz viyankuLam n'iRaiya vIci,
10
perum peyal pozin'ta Ema vaikaRai,
pallOr uvan'ta uvakai ellAm
ennuL peytan'taRRE cEN iTai
Ogkit tOnRum uyar varai
vAn tOy veRpan van'tamARE

talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- kapilar

43. pAlai
kaTal mukan'tu koNTa kamaj cUl mA mazai
cuTar n'imir minnoTu valan Erpu, iragki,
enRUz uzan'ta pun talai maTap piTi
kai mAy n'Ittam kaLiRRoTu paTIiya,
5
n'ilanum vicumpum n'Ir iyain'tu onRi,
kuRun'Irk kannal eNNun'ar allatu
katir marugku aRiyAtu, ajcuvarap pAay,
taLi mayagkinRE taN kural ezili; yAmE
koy akai mullai kAloTu mayagki,
10
mai irug kAnam n'ARum n'aRu n'utal,
pal irug kUn'tal, mel iyal maTan'tai
n'al ezil Akam cErn'tanam; enRum
aLiyarO aLiyartAmE aLi inRu
Etil poruTpiNip pOki, tam
15
in tuNaip piriyum maTamaiyOrE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.- maturaiyAciriyar n'allan'tuvanAr

44. mullai
van'tu vinai muTittanan vEn'tanum; pakaivarum
tam tiRai koTuttut tamar AyinarE;
muraN ceRin'tirun'ta tAnai iraNTum
onRu ena aRain'tana paNaiyE; n'in tEr
5
mun iyagku Urti pinnilai IyAtu,
Urka, pAka! oru vinai, kaziya
n'annan, ERRai, n'aRum pUN atti,
tun arug kaTun' tiRaR kagkan, kaTTi,
pon aNi valvil punRuRai, enRu Agku
10
anRu avar kuzIiya aLappu arug kaTTUr,
parun'tu paTap paNNi, pazaiyan paTTena,
kaNTatu n'OnAnAki, tiN tErk
kaNaiyan akappaTa, kazumalam tan'ta
piNaial am kaNNip perum pUT cenni
15
azumpil anna aRAa yANar,
pazam pal n'ellin pal kuTip paravai,
pogkaTi paTikayam maNTiya pacu miLai,
taN kuTavAyil annOL
paNpuTai Akattu in tuyil peRavE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

45. pAlai
vATal uzujcil viLai n'eRRu am tuNar
ATukaLap paRaiyin, arippana olippa,
kOTai n'ITiya akan perug kunRattu,
n'Ir il Ar ARRu n'ivappana kaLiRu aTTu,
5
AL il attattu uzuvai ukaLum
kATu iRan'tanarE, kAtalar. mAmai,
ari n'uN pacalai pAay, pIrattu
ezil malar puraitalvENTum. alarE,
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
10
tol n'ilai muzumutal tumiyap paNNi,
punnai kuRaitta jAnRai, vayiriyar
in icai Arppinum peritE. yAnE,
kAtalaR keTutta ciRumaiyoTu, n'Oy kUrn'tu,
Atiman'ti pOla, pEtuRRu
15
alan'tanen uzalvenkollO polan'tAr,
kaTal kAl kiLarn'ta venRi n'al vEl,
vAnavarampan aTal munaik kalagkiya
uTai matil Or araN pOla,
ajcuvaru n'OyoTu, tujcAtEnE!

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

46. marutam
cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn
Ur maTi kagkulil, n'On taLai parin'tu,
kUr muL vEli kOTTin n'Ikki,
n'Ir mutir pazanattu mIn uTan iriya
5
am tUmpu vaLLai mayakki, tAmarai
vaNTu Utu pani malar Arum Ura!
yAraiyO? n'iR pulakkEm. vAruRRu,
uRai iRan'tu, oLirum tAz irug kUn'tal,
piRarum, oruttiyai n'am manait tan'tu,
10
vatuvai ayarn'tanai enpa. aHtu yAm
kUREm. vAziyar, en'tai! ceRun'ar
kaLiRuTai aruj camam tataiya n'URum
oLiRu vAT tAnaik koRRac ceziyan
piNTa n'ellin aLLUr anna en
15
oN toTi n'ekizinum n'ekizka;
cenRi, peruma! n'iR takaikkun'ar yArO?

vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- aLLUr n'an mullaiyAr

47. pAlai
azivu il uLLam vazivazic ciRappa
vinai ivaN muTittanam Ayin, val virain'tu
ezu ini vAziya n'ejcE! oli talai
alagku kazai n'aralat tAkki, vilagku ezun'tu,
5
kaTu vaLi uruttiya koTi viTu kUr eri
viTar mukai aTukkam pAytalin, uTan iyain'tu,
amaik kaN viTu n'oTi kaNak kalai akaRRum
vem munai aruj curam n'In'ti, kaimmikku,
akan cuTar kal cErpu maRaiya, manaivayin
10
oN toTi makaLir veN tirik koLAalin,
kuRu n'aTaip puRavin ceg kAR cEval
n'eTu n'ilai viyal n'akar vIztuNaip payirum
pulampoTu van'ta punkaN mAlai,
'yANTu uLarkol?' enak kalizvOL eyti,
15
izai aNi n'eTun' tErk kai vaN ceziyan
mazai viLaiyATum vaLam kezu ciRumalaic
cilampin kUtaLag kamazum veRpin
vEy purai paNait tOL, pAyum
n'Oy acA vITa, muyagkukam palavE.

talaimakan iTaic curattu azin'ta n'ejciRkuc colliyatu. - AlampEri cAttanAr

48. kuRijci
'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
5
mali pUj cAral, en tOzimArOTu
oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
10
pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
15
emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
n'ANi n'inRanemAka, pENi,
'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
20
pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
25
makanE tOzi!' enRanaL.
atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.

cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr

49. pAlai
'kiLiyum, pan'tum, kazagkum, veyyOL
aLiyum, anpum, cAyalum, iyalpum,
munn'AL pOlAL; iRIiyar, en uyir' ena,
koTun' toTaik kuzaviyoTu vayinmarattu yAtta
5
kaTug kaT kaRavaiyin ciRupuRam n'Okki,
kuRuka van'tu, kuvavun'utal n'Ivi,
mellenat tazIiyinEnAka, en makaL
n'annar Akattu iTaimulai viyarppa,
pal kAl muyagkinaLmannE! annO!
10
viRal miku n'eTun'takai pala pArATTi,
vaRan n'izal acaii, vAn pulan'tu varun'tiya
maTa mAn acA inam tiragku maral cuvaikkum
kATu uTankazital aRiyin tan'tai
alkupatam mikutta kaTiuTai viyal n'akar,
15
celvuzic celvuzi meyn'n'izal pOla,
kOtai AyamoTu Orai tazIi,
tOTu amai aric cilampu olippa, avaL
ATuvazi ATuvazi, akalEnmannE!

uTanpOyina talaimakaLai n'inain'tu, cevilittAy manaiyinkaN varun'tiyatu. - vaNNappuRak kan'tarattanAr

50. n'eytal
kaTalpATu avin'tu, tONi n'Igki,
n'eTu n'Ir irug kazik kaTumIn kalippinum;
vev vAyp peNTir kauvai tURRinum;
mAN izai n'eTun' tEr pANi n'iRpa,
5
pakalum n'amvayin akalAnAkip
payinRuvarum mannE, pani n'Irc cErppan,
iniyE, maNapparug kAmam taNappa n'In'ti,
'vArAtOr n'amakku yAar?' ennAtu,
mallal mUtUr maRaiyinai cenRu,
10
collin evanO pANa! 'elli
manai cEr peNNai maTi vAy anRil
tuNai onRu piriyinum tujcAkAN' ena,
kaN n'iRai n'Ir koTu karakkum,
oN n'utal arivai, 'yAn enceykO?' enavE.

tOzi pANanukkuc colliyatu. - karuvUrp pUtajcAttanAr