61-70

61. pAlai
'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
5
Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
10
n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
pazakuvar AtalO aritE munAatu
15
muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
oN kEz vana mulaip polin'ta
n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.

talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

62. kuRijci
ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
5
mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
10
n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
Akam aTaitan'tOLE ven vER
kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
15
kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
maTavatu mANTa mAayOLE.

allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

63. pAlai
kELAy; vAziyO! makaLai! n'in tOzi,
tiru n'akar varaippakam pulampa, avanoTu
peru malai iRan'tatu n'OvEn; n'Oval
kaTugkaN yAnai n'eTug kai cErtti,
5
muTagku tAL utaitta polag kezu pUzi
perum pular viTiyal virin'tu, veyil eRippa,
karun' tAL miTaRRa cem pUzc cEval
ciRu pun peTaiyoTu kuTaiyum AgkaN,
ajcuvarat takun'a kAnam n'In'ti,
10
kanRu kANAtu, pun kaNNa, cevi cAyttu,
manRu n'iRai paital kUra, pala uTan
kaRavai tan'ta kaTug kAl maRavar
kallen cIRUr elliyin acaii
mutuvAyp peNTin cetu kAR kurampai
15
maTa mayil anna en n'aTai meli pEtai
tOL tuNaiyAkat tuyiRRat tujcAL,
'vETTak kaLvar viciyuRu kaTug kaN
cEk kOL aRaiyum taNNumai
kETkun'aLkol?' enak kaluzum en n'ejcE.

talaimakaL puNarn'tuTan cella, cevili tan makaLukkuc colliyatu.- karuvUrk kaNNampullanAr

64. mullai
kaLaiyum iTanAl pAka! uLai aNi
ulaku kaTappanna puL iyaR kali mA
vakai amai vanappin vaLpu n'I teriya,
taLavup piNi avizn'ta taN patap peru vazi,
5
aitu ilagku akal ilai n'ey kani n'On kAz
veL vEl iLaiyar vIgku pari muTuka,
celavu n'Am ayarn'tanam Ayin, peyala
kaTu n'Ir varitta cen' n'ilamarugkin,
viTu n'eRi Ir maNal, vAraNam citara,
10
pAmpu uRai puRRattu Irm puRam kutti,
maNNuTaik kOTTa aNNal EeRu
uTan n'ilai vETkaiyin maTa n'Aku tazIi,
Urvayin peyarum pozutil, cErpu uTan,
kanRu payir kurala, manRu n'iRai pukutarum
15
A pUN teN maNi aitu iyampu in icai
pulampu koL mAlai kETToRum
kalagkinaL uRaivOL kaiyaRu n'ilaiyE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - ArkkATu kizAr makanAr veLLaik kaNNattanAr

65. pAlai
unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
annai collum uykam; ennatUum
Iram cErA iyalpin poymmozic
cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
5
n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
pATic cenRa paricilar pOla
uva ini vAzi, tOzi! avarE,
pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
10
mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
uyaval yAnai verin'uc cenRanna
15
kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
20
ariyavAl' ena azugkiya celavE!

vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

66. marutam
'immai ulakattu icaiyoTum viLagki,
maRumai ulakamum maRu inRu eytupa,
ceRun'arum vizaiyum ceyir tIr kATcic
ciRuvarp payan'ta cemmalOr' enap
5
pallOr kURiya pazamozi ellAm
vAyE Akutal vAyttanam tOzi!
n'irai tAr mArpan n'erun'al oruttiyoTu
vatuvai ayartal vENTi, putuvatin
iyanRa aNiyan, it teru iRappOn
10
mAN tozil mA maNi kaRagka, kaTai kazin'tu,
kANTal viruppoTu taLarpu taLarpu OTum
pUg kaN putalvanai n'Okki, 'n'eTun' tEr
tAgkumati, valava!' enRu izin'tanan. tAgkAtu,
maNi purai cev vAy mArpakam civaNap
15
pulli, 'peruma! cel ini, akattu' enak
koTuppORku ollAn kaluztalin, 'taTutta
mAn'itik kizavanum pOnm' ena, makanoTu
tAnE pukutan'tOnE; yAn atu
paTuttanen Akutal n'ANi, iTittu, 'ivaR
20
kalakkinan pOlum, ik koTiyOn' enac cenRu
alaikkum kOloTu kuRuka, talaikkoNTu
imiz kaN muzavin in cIr avar manaip
payirvana pOla van'tu icaippavum, tavirAn,
kazagku ATu Ayattu anRu n'am aruLiya
25
pazag kaNOTTamum n'aliya,
azugkinan allanO, ayarn'ta tan maNanE.

parattaiyiR pirin'ta talaimakaRku vAyilAyp pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - cellUrk kOcikan kaNNanAr

67. pAlai
yAn evan ceykO? tOzi! poRi vari
vAnam vAztti pATavum, aruLAtu
uRai tuRan'tu ezili n'Igkalin, paRaipu uTan,
maram pullenRa murampu uyar n'anan'talai,
5
aram pOz n'utiya vALi ampin,
n'irampA n'Okkin, n'irayam koNmAr,
n'elli n'ILiTai elli maNTi,
n'al amark kaTan'ta n'ANuTai maRavar
peyarum pITum ezuti, atartoRum
10
pIli cUTTiya piRagku n'ilai n'aTukal
vEl UnRu palakai vERRu munai kaTukkum
mozi peyar tEem tarumAr, mannar
kazip piNik kaRaittOl n'irai kaNTanna
uval iTu patukkai AL uku paRan'talai,
15
'uru il pEey UrAt tEroTu
n'ilam paTu minmini pOla, pala uTan
ilagku paral imaikkum' enpa n'am
n'alam tuRan'tu uRain'ar cenRa ARE!

poruLvayiR pirin'tavazi vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'OypATiyAr

68. kuRijci
'annAy! vAzi, vENTu annai! n'am paTappait
taN ayattu amanRa kUtaLam kuzaiya,
in icai aruvip pATum ennatUum
kETTiyO! vAzi, vENTu annai! n'am paTappai
5
UTTiyanna oN taLirc ceyalai
Ogku cinait toTutta Ucal, pAmpu ena,
muzu mutal tumiya urum eRin'tanRE;
pinnum kETTiyO?' enavum aHtu aRiyAL,
annaiyum kanai tuyil maTin'tanaL. atantalai
10
man uyir maTin'tanRAl pozutE kAtalar
varuvar Ayin, 'paruvam itu' enac
cuTarn'tu ilagku el vaLai n'ekizn'ta n'amvayin
paTarn'ta uLLam pazutu anRAka,
van'tanar vAzi, tOzi! an'tarattu
15
imiz peyal talaiiya inap pala koNmUt
tavirvu il veLLam talaittalai ciRappa,
kanRu kAl oyyum kaTuj cuzi n'Ittam
pun talai maTap piTip pUcal pala uTan
veN kOTTu yAnai viLi paTat tuzavum
20
akal vAyp pAn'taT paTAarp
pakalum ajcum panik kaTuj curanE.

talaimakan iravukkuRi van'tamai aRin'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - UTTiyAr

69. pAlai
Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
Azal AnRicin n'IyE. uritinin
5
Ital inpam veHki, mEvarac
cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
parArai n'elli am puLit tiraL kAy
kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
10
viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
15
cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
n'ankalam tarUum vayavar perumakan
cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
talai n'AL alarin n'ARum n'in
20
alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.

'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

70. n'eytal
koTun' timiR paratavar vETTam vAyttena,
irum pulAk kamazum ciRukuTip pAkkattuk
kuRug kaN av valaip payam pArATTi,
kozug kaN ayilai pakukkum tuRaivan
5
n'ammoTu puNarn'ta kENmai munnE
alar vAyp peNTir ampal tURRa,
palarum Agku aRin'tanarmannE; iniyE
vatuvai kUTiya pinRai, putuvatu
pon vI jAzaloTu punnai varikkum
10
kAnal am perun' tuRaik kavini mA n'Irp
pAcaTaik kalitta kaNaikkAl n'eytal
vizavu aNi makaLir tazai aNik kUTTum
ven vER kavuriyar tol mutu kOTi
muzagku irum pauvam iragkum mun tuRai,
15
velpOr irAman aru maRaikku avitta
pal vIz Alam pOla,
oli avin'tanRu, iv azugkal UrE.

talaimakan varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- maturait tamizk kUttanAr kaTuvan maLLanAr