71-80

71. pAlai
n'iRain'tOrt tErum n'ejcamoTu, kuRain'tOr
payan inmaiyin paRRu viTTu, orUum
n'ayan il mAkkaL pOla, vaNTinam
cunaip pU n'Ittu, cinaip pUp paTara,
5
mai il mAn inam maruLa, paiyena
ven'tu ARu ponnin an'ti pUppa,
aiyaRivu akaRRum kaiyaRu paTarOTu
akal iru vAnam am majcu Ina,
pakal ARRuppaTutta pazagkaN mAlai,
10
kAtalarp pirin'ta pulampin n'Otaka,
Ar ajar uRun'ar aru n'iRam cuTTik
kUr eHku eRijarin alaittal AnAtu,
eL aRa iyaRRiya n'izal kAN maNTilattu
uL Utu Aviyin paippaya n'uNuki,
15
matukai mAytal vENTum peritu azin'tu,
itu kol vAzi, tOzi! en uyir
vilagku veg kaTu vaLi eTuppat
tuLagku marap puLLin tuRakkum pozutE?

poruLvayiR pirin'ta iTattu ARRALAya talaimakaTkut tOzi colliyatu - an'tiyiLagkIranAr

72. kuRijci
iruL kizippatu pOl minni, vAnam
tuLi talaikkoNTa n'aLi peyal n'aTun'AL,
minmini moytta muravu vAyp puRRam
pon eRi pitirin cuTara vAgki,
5
kurumpi keNTum perugkai ERRai
irumpu cey kol enat tOnRum AgkaN,
ARE aru marapinavE; yARE
cuTTun'arp panikkum cUruTai mutalaiya;
kazai mAy n'Ittam kal porutu iragka,
10
'ajcuvam tamiyam' ennAtu, majcu cuman'tu,
ATukazai n'aralum aNagkuTaik kavAan,
Ir uyirp piNavin vayavup paci kaLaiiya,
irug kaLiRu aTTa peruj cina uzuvai
n'Ama n'allarAk katirpaTa umizn'ta
15
mEy maNi viLakkin pulara Irkkum
vAL n'aTan'tanna vazakku arug kavalai,
uLLun'ar uTkum kal aTarc ciRu n'eRi,
aruL puri n'ejcamoTu eHku tuNaiyAka
van'tOn koTiyanum allan; tan'ta
20
n'I tavaRu uTaiyaiyum allai; n'invayin
AnA arum paTar ceyta
yAnE, tOzi! tavaRu uTaiyEnE.

talaimakan iravuk kuRikkaN ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colliyatu; tOzi talaimakaTkuc colliyatUum Am.- erumai veLiyanAr makanAr kaTalanAr

73. pAlai
pinnoTu muTitta maNNA mucci
n'ey kani vIz kuzal akappaTat taii;
veruku iruL n'Okkiyanna katir viTupu
oru kAz muttam iTaimulai viLagka,
5
vaNagkuRu kaRpoTu maTam koLac cAay,
n'in n'Oyt talaiyaiyum allai; teRuvara
'en AkuvaLkol, aLiyaLtAn?' ena,
en azipu iragkum n'innoTu yAnum
ARu anRu ennA vERu al kATci
10
iruvEm n'am paTar tIra varuvatu
kANiya vammO kAtal am tOzi!
koTi piNagku arila iruL koL n'Akam
maTi patam pArkkum, vayamAn tuppin,
Enal am ciRutinaic cENOn kaiyataip
15
piTik kai amain'ta kanal vAyk koLLi
viTu poRic cuTarin minni, avar
cenRa tEettu n'inRatAl, mazaiyE.

talaimakan poruLvayiR pirikinRAn kuRitta paruva varavu kaNTu azin'ta talaimakaTkut tOzi colliyatu. - erumai veLiyanAr

74. mullai
vinai valampaTutta venRiyoTu makiz ciRan'tu,
pOr val iLaiyar tAL valam vAztta,
taN peyal pozin'ta paituRu kAlai,
kuruti uruvin oN cem mUtAy
5
peru vazi marugkil ciRu pala varippa,
paig koTi mullai men patap putu vI
veN kaLar arimaNal n'an pala tAay,
vaNTu pOtu avizkkum taN kamaz puRavil,
karug kOTTu iralaik kAmar maTap piNai
10
maruNTa mAn n'Okkam kANtoRum, 'n'in n'inain'tu
"tiN tEr valava! kaTavu" enak kaTaii,
inRE varuvar; AnRikam pani' ena,
vanpuRai in col n'an pala payiRRum
n'in valittu amaikuvenmannO alkal
15
punkaN mAlaiyoTu porun'ti, koTug kOR
kallAk kOvalar Utum
val vAyc ciRu kuzal varuttAkkAlE!

talaimakan pirivinkaN azin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - maturaik kavuNiyan pUtattanAr

75. pAlai
"aruL anRu Aka, ALvinai, ATavar
poruL" ena valitta poruL al kATciyin
main'tu mali uLLamoTu tujcal cellAtu,
eri cinam tavazn'ta irug kaTaRRu aTaimutal
5
kari kutir maratta kAna vAzkkai,
aTu puli munpin, toTu kazal maRavar
tonRu iyal ciRukuTi manRu n'izaR paTukkum
aNNal n'eTu varai, Am aRap pularn'ta
kal n'eRip paTarkuvar Ayin n'al n'utal,
10
ceyir tIr koLkai, cil mozi, tuvar vAy,
avir toTi munkai, Ay izai, makaLir
Aram tAgkiya alar mulai Akattu,
ArAk kAtaloTu tAriTaik kuzaiyAtu
cenRu paTu viRaR kavin uLLi, enRum
15
iragkun'ar allatu, peyartan'tu, yAvarum
tarun'arum uLarO, iv ulakattAn?' ena-
mAri Igkai mAt taLir anna
am mA mEni, aitu amai n'ucuppin;
pal kAcu n'iraitta, kOTu En'tu, alkul;
20
mel iyal kuRumakaL! pulan'tu pala kURi
AnA n'Oyai Aka, yAnE
piriyac cUztalum uNTO,
aritu peRu ciRappin n'invayinAnE?'

'poruLvayiR pirivar' ena vERupaTTa talaimakaTku, 'piriyAr'enat tOzi colliyatu. - maturaippOttanAr

76. marutam
maN kanai muzavoTu makiz mikat tUgka,
taN tuRai Uran em cEri van'tena
in kaTug kaLLin aHtai kaLiRRoTu
n'an kalan Iyum n'AL makiz irukkai
5
avai puku porun'ar paRaiyin, AnAtu,
kazaRupa enpa, avan peNTir; 'an'til,
kaccinan, kazalinan, tEm tAr mArpinan,
vakai amaip polin'ta, vanappu amai, teriyal,
curiyal am porun'anaik kANTirO? ena,
10
Atiman'ti pEtuRRu inaiya,
ciRai paRain'tu uraiic cegkuNakku ozukum
am taN kAviri pOla,
koNTu kai valittal cUzn'ticin, yAnE.

'talaimakanai n'ayappittuk koNTAL' enRu kazaRak kETTa parattai,talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - paraNar

77. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, ALvinai tarIiyar,
tun arug kAnam tunnutal n'anRu' enap
pinninRu cUzn'tanai Ayin, n'anRu innAc
cUzn'ticin vAziya, n'ejcE! veytuRa
5
iTi umiz vAnam n'Igki, yAgkaNum
kuTi patippeyarn'ta cuTTuTai mutu pAz,
kayiRu piNik kuzici Olai koNmAr,
poRi kaNTu azikkum AvaNamAkkaLin,
uyir tiRam peyara, n'al amark kaTan'ta
10
taRukaNALar kuTar tarIi, teRuvara,
cej cevi eruvai, ajcuvara ikukkum
kal atark kavalai pOkin, cIRUrp
pul arai ittip pukar paTu n'Izal
el vaLi alaikkum, iruL kUr mAlai,
15
vAnavan maRavan, vaNagkuvil taTak kai,
AnA n'aRavin vaN makiz, piTTan
porun'tA mannar aruj camattu uyartta
tirun'tuilai eHkam pOla,
arun' tuyar tarum, ivaL pani vAr kaNNE.

talaimakan piriyak karutiya n'ejciRkuc collic celavazugkuvittatu.- marutan iLa n'AkanAr

78. kuRijci
'n'anan'talaik kAnattu ALi ajci,
inam talaittarUum eRuz kiLar munpin,
vari jimiRu Arkkum, vAy puku, kaTAttu,
poRi n'utaR polin'ta vayak kaLiRRu oruttal
5
irum piNart taTak kaiyin, EmuRat tazuva,
kaTujcUl maTap piTi n'aTugkum cAral,
tEm pizi n'aRavin kuRavar munRil,
mun'tUz Ay malar utira, kAn'taL
n'ITu itaz n'eTun' tuTuppu ociya, taNNena
10
vATai tUkkum varupani aRciram,
n'am il pulampin, tam Urt tamiyar
en Akuvarkol aLiyartAm?' ena,
em viTTu akanRa cil n'AL, ciRitum,
uLLiyum aRitirO Ogkumalain'ATa!
15
ulakuTan tiritarum palar pukaz n'al icai
vAymozik kapilan cUza, cEy n'inRu
cezuj ceyn' n'ellin viLaikatir koNTu,
taTan' tAL Ampal malaroTu kUTTi,
yANTu pala kaziya, vENTuvayiR pizaiyAtu,
20
AL iTUuk kaTan'tu, vAL amar uzakki,
En'tukOTTu yAnai vEn'tar OTTiya,
kaTum parip puravik kai vaN pAri
tIm perum paij cunaip pUtta
tEm kamaz putu malar n'ARum ivaL n'utalE?

kaLavuk kAlattup pirin'tu van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'akkIranAr

79. pAlai
tOT patan amaitta karug kai ATavar
kanai poRi piRappa n'URi, vinaip paTarn'tu,
kalluRuttu iyaRRiya val uvarp paTuvil,
pAr uTai marugkin URal maNTiya
5
van pulam tumiyap pOki, kogkar
paTu maNi Ayam n'Irkku n'imirn'tu cellum
cEtA eTutta cen' n'ilak kurUut tukaL
akal iru vicumpin UnRit tOnRum
n'anan'talai azuvam, n'ammoTu tuNaippa,
10
'vallAgku varutum' ennAtu, alkuvara
varun'tinai vAzi, en n'ejcE! iruj ciRai
vaLai vAyp parun'tin vAn kaT pETai,
ATutoRu kanaiyum av vAyk kaTun' tuTik
koTu vil eyinar kOT curam paTara,
15
n'eTu viLi payiRRum n'irampA n'IL iTai,
kal piRagku attam pOki,
n'illAp poruT piNip pirin'ta n'IyE.

poruLvayiR pirin'ta talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

80. n'eytal
koTun' tAL mutalaiyoTu kOTTumIn vazagkum
irug kazi iTTuc curam n'In'ti, iravin
van'tOymanRa taN kaTaR cErppa!
n'inakku evan ariyamO, yAmE? en'tai
5
puNar tiraip parappakam tuzaiit tan'ta
pal mIn uNagkaR paTupuL Opputum.
muNTakam kalitta mutun'Ir aTaikarai
oN pal malara kavaTTu ilai aTumpin
ceg kEz men koTi Azi aRuppa,
10
ina maNip puravi n'eTun' tEr kaTaii,
min ilaip polin'ta viLagku iNar aviz pon
taN n'aRum pain' tAtu uRaikkum
punnaiam kAnal, pakal van'tImE.

iravukkuRi van'ta talaimakaRkut tOzi colliyatu. - marugkUr kizAr perug kaNNanAr