81-90

81. pAlai
n'AL ulA ezun'ta kOL val uLiyam
Ogkucinai iruppait tIm pazam munaiyin,
pul aLaip puRRin pal kiLaic citalai
orugku muyanRu eTutta n'anai vAy n'eTug kOTu,
5
irumpu Utu kurukin, iTan'tu, irai tErum
maN paka vaRan'ta AgkaN, kaN porak
katir teRa, kavizn'ta ulaRutalai n'On cinai
n'eRi ayal marAam ERi, pulampu koLa
eRi parun'tu uyavum enRUz n'IL iTai
10
vem munai aruj curam n'In'ti ciRan'ta
cemmal uLLam turattalin, kaRuttOr
oLiRu vEl azuvam kaLiRu paTak kaTakkum
mA vaN kaTalan viLagkil anna, em
mai ezil uNkaN kaluza
15
aiya! cERirO, akanRu cey poruTkE?

pirivuNarttiya talaimakaRku, tOzi talaimakaL kuRippaRin'tu van'tu colliyatu. - AlampEri cAttanAr

82. kuRijci
ATu amaik kuyinRa avir tuLai marugkin
kOTai av vaLi kuzalicai Aka,
pATu in aruvip pani n'Ir in icai
tOTu amai muzavin tutai kural Aka,
5
kaNak kalai ikukkum kaTug kuraR tUmpoTu,
malaip pUj cAral vaNTu yAz Aka,
in pal imiz icai kETTu, kali ciRan'tu,
man'ti n'al avai maruLvana n'Okka,
kazai vaLar aTukkattu, iyali ATu mayil
10
n'anavup puku viRaliyin tOnRum n'ATan
uruva val viR paRRi, ampu terin'tu,
ceruc cey yAnai cel n'eRi vinAay,
pular kural EnaR puzaiyuTai oru ciRai,
malar tAr mArpan, n'inROR kaNTOr
15
palartil, vAzi tOzi! avaruL,
Ar iruT kagkul aNaiyoTu porun'ti,
Or yAn Akuvatu evankol,
n'Ir vAr kaNNoTu, n'ekiz tOLEnE?

tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatu. - kapilar

83. pAlai
valam curi marAattuc curam kamaz putu vIc
curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
kaRai aTi maTap piTi kAnattu alaRa,
kaLiRRuk kanRu ozitta uvakaiyar, kali ciRan'tu,
5
karug kAl marAattuk kozug kompu piLan'tu,
perum poLi veN n'Ar azun'tupaTap pUTTi,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUr,
n'aRavu n'oTai n'al il putavumutaR piNikkum
kallA iLaiyar perumakan pulli
10
viyan talai n'al n'ATTu vEgkaTam kaziyinum,
cEyar ennAtu, anpu mikak kaTaii,
eyta van'tanavAltAmE n'eytal
kUmpu viTu n'ikar malar anna
En'tu ezil mazaik kaN em kAtali kuNanE.

talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kallATanAr

84. mullai
malaimicaik kulaiiya uru kezu tiruvil
paNai muzagku ezili pauvam vAgki,
tAz peyaR peru n'Ir, valan Erpu, vaLaii,
mAtiram putaippap pozitalin, kANvara
5
iru n'ilam kaviniya EmuRukAlai
n'eruppin anna ciRu kaT panRi,
ayirkkaT paTAart tujcu, puRam putaiya,
n'aRu vI mullai n'AL malar utirum
puRavu aTain'tirun'ta aru munai iyavin
10
cIRUrOLE, oNNutal! yAmE,
eri purai pal malar piRaza vAgki,
arijar yAtta alagku talaip peruj cUTu
kaL Ar vinaijar kaLamtoRum maRukum
taNNaTai tazIiya koTi n'uTagku Ar eyil
15
arun' tiRai koTuppavum koLLAn, cinam ciRan'tu,
vinaivayin peyarkkum tAnai,
punaitAr, vEn'tan pAcaRaiyEmE!

talaimakan pAcaRaiyilirun'tu colliyatu. - maturai ezuttALan

85. pAlai
'n'al n'utal pacappavum, perun' tOL n'ekizavum,
uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
innam Akavum, igku n'at tuRan'tOr
aRavar allar avar' enap pala pulan'tu,
5
Azal vAzi, tOzi! 'cAral,
InRu n'AL ulan'ta mel n'aTai maTap piTi,
kanRu, paci kaLaiiya, paig kaN yAnai
muRRA mUgkil muLai tarupu. UTTum
ven vEl tiraiyan vEgkaTa n'eTu varai,
10
n'al n'AL pUtta n'Aku iLa vEgkai
n'aRu vI ATiya poRi vari majjai
n'anaip pacug kurun'tin n'ARu cinai irun'tu,
tuNaip payirn'tu akavum tuNaitaru taN kAr,
varutum, yAm' enat tERRiya
15
paruvamkAN atu; pAyinRAl mazaiyE.

talaimakan piriya, vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kATTUr kizAr makanAr kaNNanAr

86. marutam
uzun'tu talaippeyta kozug kaLi mitavai
peruj cORRu amalai n'iRpa, n'irai kAl
taN perum pan'tart taru maNal jemiri
manai viLakkuRuttu, mAlai toTari,
5
kanai iruL akanRa kavinpeRukAlai;
kOL kAl n'Igkiya koTu veN tigkaL
kETu il vizup pukaz n'AL talaivan'tena,
uccik kuTattar, puttakal maNTaiyar,
potu cey kampalai mutu cem peNTir
10
munnavum pinnavum muRai muRai tarattara,
putalvaR payan'ta titalai av vayiRRu
vAl izai makaLir n'Alvar kUTi,
'kaRpinin vazAa, n'aR pala utavip
peRROR peTkum piNaiyai Aka!' ena,
15
n'IroTu corin'ta Ir itaz alari
pal irug katuppin n'elloTu tayagka,
vatuvai n'al maNam kazin'ta pinRai,
kallen cummaiyar, jerErenap pukutan'tu,
'pEr iRkizatti Aka' enat tamar tara,
20
Or iR kUTiya uTan puNar kagkul,
koTum puRam vaLaii, kOTik kaligkattu
oTugkinaL kiTan'ta Or puRam tazIi,
muyagkal viruppoTu mukam putai tiRappa,
ajcinaL uyirttakAlai, 'yAza n'in
25
n'ejcam paTarn'tatu ejcAtu urai' ena,
in n'akai irukkai, pin yAn vinavalin,
cej cUTTu oN kuzai vaN kAtu tuyalvara,
akam mali uvakaiyaL Aki, mukan ikuttu,
oyyena iRaijciyOLE mAvin
30
maTam koL mataiiya n'Okkin,
oTugku Ir Oti, mAayOLE.

vAyil maRutta tOzikkut talaimakan colliyatu. talaimakaLaik kUTi inpuRRirun'ta talaimakan paNTu n'ikazn'tatu coRRu inpuRRirun'tatUumAm,- n'allAvUr kizAr

87. pAlai
tIm tayir kaTain'ta tiraL kAl mattam,
kanRu vAy cuvaippa, munRil tUgkum
paTalaip pan'tarp pul vEy kurampai,
n'alkUr cIRUr ellit tagki,
5
kuTumi n'eRRi n'eTu marac cEval
talaik kural viTiyaR pOki, munAatu,
kaTugkaN maRavar kal kezu kuRumpin
ezun'ta taNNumai iTag kaT pANi,
aruj curam celvOr n'ejcam tuNNena,
10
kunRu cEr kavalai, icaikkum attam,
n'ani n'ITu uzan'tanaimannE! atanAl
uva ini vAziya, n'ejcE! mai aRa
vaiku cuTar viLagkum vAn tOy viyal n'akarc
cuNagku aNi vana mulai n'alam pArATTi,
15
tAz irug kUn'tal n'am kAtali
n'IL amai vanappin tOLumAr aNain'tE.

vinai muRRi mILum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu.- maturaip pErAlavAyAr

88. kuRijci
mutaic cuvaR kalitta mUric cen'tinai
Ogku vaNarp perug kural uNIiya, pAgkarp
pakuvAyp pallip pATu Orttu, kuRukum
puruvaip panRi varu tiRam n'Okki,
5
kaTug kaik kAnavan kazutumicaik koLIiya
n'eTuj cuTar viLakkam n'Okki, van'tu, n'am
n'aTugku tuyar kaLain'ta n'annarALan
cenRanankollO tAnE kunRattu
irum puli tolaitta perug kai yAnaik
10
kavuL malipu izitarum kAmar kaTAam
iruj ciRait tozuti Arppa, yAz cettu,
irug kal viTar aLai acuNam Orkkum
kAmpu amal iRumpil pAmpu paTat tuvanRi,
koTu viral uLiyam keNTum
15
vaTu Az puRRina vazakku aru n'eRiyE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- Izattup pUtan tEvanAr

89. pAlai
teRu katir jAyiRu n'aTu n'inRu kAytalin,
uRu peyal vaRan'ta OTu tEr n'anan' talai,
uruttu ezu kurala kuTijaic cEval,
pul cAy viTarakam pulampa, varaiya
5
kal eRi icaiyin iraTTum AgkaN,
ciLvITu kaRagkum ciRiilai vElattu
UzuRu viLain'eRRu utira, kAziyar
kavvaip parappin vev uvarppu oziya,
kaLari paran'ta kal n'eTu marugkin,
10
viLar Un tinRa vIgkucilai maRavar
mai paTu tiN tOL malira vATTi,
poRai mali kazutai n'eTu n'irai tazIiya
tirun'tu vAL vayavar arun' talai tumitta
paTu pulAk kamazum jATpil, tuTi ikuttu,
15
arug kalam teRutta perum pukal valattar,
vil kezu kuRumpil kOL muRai pakukkum
kollai irum punam n'eTiya ennAtu,
mellen cEvaTi meliya Eka
vallun'aLkollO tAnE tEm peytu
20
aLavuRu tIm pAl alaippavum uNNAL,
iTu maNaR pan'taruL iyalum,
n'eTu men paNait tOL, mAayOLE?

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturaikkAjcip pulavar

90. n'eytal
mUttOr anna veN talaip puNari
iLaiyOr ATum varimanai citaikkum
taLai aviz tAzaik kAnal am perun' tuRai,
cil cevittu Akiya puNarcci alar eza,
5
ilvayiR ceRittamai aRiyAy; pal n'AL
varu mulai varuttA, am pakaTTu mArpin,
terumaral uLLamoTu varun'tum, n'invayin,
'n'Igkuka' enRu, yAn yAgganam mozikO?
arun' tiRaR kaTavuT cellUrk kuNAatu
10
perug kaTal muzakkiRRu Aki, yANar,
irumpu iTam paTutta vaTuvuTai mukattar,
karug kaT kOcar n'iyamam Ayinum,
'uRum' enak koLkun'ar allar
n'aRu n'utal arivai pAcizai vilaiyE.

pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu n'inRu, iRceRippu aRivuRIiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr