91-100

91. pAlai
viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
aruvi AnRa peru varai marugkil
cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
5
pAci tinRa paig kaN yAnai
Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
10
iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
15
taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
kuTan'ATu peRinum taviralar
maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

92. kuRijci
n'eTu malai aTukkam kaN keTa minni,
paTu mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
kujcaram n'aTugkat tAkki, koTu varic
ceg kaN irum puli kuzumum cAral
5
vAral vAziyar, aiya! n'Er iRai
n'eTu men paNait tOn ivaLum yAnum
kAval kaNNinam tinaiyE; n'ALai
man'tiyum aRiyA maram payil iRumpin
oN ceg kAn'taL avizn'ta AgkaN,
10
taN pal aruvit tAzn'Ir oru ciRai,
urumuc civan'tu eRin'ta uran azi pAmpin
tirumaNi viLakkin peRukuvai
iruL men kUn'tal EmuRu tuyilE.

iravukkuRic cenRu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai, pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAl, tOzi varaivu kaTAyatu.- maturaip pAlAciriyar n'aRRAmanAr

93. pAlai
kEL kETu UnRavum, kiLaijar Aravum,
kEL al kELir kezIiyinar ozukavum,
ALvinaikku etiriya UkkamoTu pukal ciRan'tu;
Arag kaNNi aTupOrc cOzar
5
aRam kezu n'al avai uRan'tai anna
peRal aru n'an kalam eyti, n'ATum
ceyal aruj ceyvinai muRRinam Ayin;
araN pala kaTan'ta, muraN koL tAnai,
vATA vEmpin, vazuti kUTal
10
n'AL agkATi n'ARum n'aRu n'utal
n'IL irug kUn'tal mAayOLoTu,
varai kuyinRanna vAn tOy n'eTu n'akar,
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
n'ivan'ta paLLi, n'eTuj cuTar viLakkattu,
15
n'alam kEz Akam pUN vaTup poRippa,
muyagkukam cenmO n'ejcE! vari n'utal
vayam tikazpu izitarum vAy puku kaTAattu,
mILi moympoTu n'ilan eRiyAk kuRuki,
AL kOL pizaiyA, ajcuvaru taTak kai,
20
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kOtai
tiru mA viyal n'akark karuvUr muntuRai.
teN n'Ir uyar karaik kuvaiiya
taN Anporun'ai maNalinum palavE.

vinai muRRi mILaluRum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr

94. mullai
tEm paTu cimayap pAgkarp pampiya
kuvai ilai mucuNTai veN pUk kuzaiya,
vAn enap pUtta pAnAT kagkul,
maRit turUut tokutta paRip puRa iTaiyan
5
taN kamaz mullai tOnRiyoTu viraii,
vaNTu paTat toTutta n'Ir vAr kaNNiyan,
aitu paTu koLLi agkai kAya,
kuRu n'ari uLampum kUr iruL n'eTu viLi
ciRu kaT panRip peru n'irai kaTiya,
10
mutaip punam kAvalar n'inaittirun'tu Utum
karug kOTTu OcaiyoTu orugku van'tu icaikkum
van pulak kATTu n'ATTatuvE anpu kalan'tu
Arvam ciRan'ta cAyal,
irum pal kUn'tal, tirun'tizai UrE!

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; talaimakan pAgkaRkuc coRRatUum Am. - n'anpalUrc ciRu mEtAviyAr

95. pAlai
paipayap pacan'tanRu n'utalum; cAay,
aitu AkinRu, en taLir purai mEniyum;
palarum aRiyat tikaztarum, avalamum;
uyir koTu kaziyin allatai, n'inaiyin
5
evanO? vAzi, tOzi! porikAl
pokuTTu arai iruppaik kuvikulaik kazanRa
Ali oppin tUmpuTait tiraL vI,
ARu cel vampalar n'IL iTai azugka,
Inal eNkin irug kiLai kavarum
10
curam pala kaTan'tOrkku iragkupa ennAr,
kauvai mEvalar Aki, 'iv Ur
n'iraiyap peNTir innA kURuva
puraiyaalla, en makaTku' enap paraii,
n'am uNarn'tu ARiya koLkai
15
annai munnar, yAm en, itaR paTalE?

pOkku uTanpaTTa talaimakaL tOzikkut colliyatu. - orOTOkattuk kan'tarattanAr

96. marutam
n'aRavu uN maNTai n'uTakkalin, iRavuk kalittu,
pUTTu aRu villin kUTTumutal teRikkum
pazanap poykai aTaikaraip pirampin
ara vAy anna am muL n'eTug koTi
5
aruvi Ampal akal aTai tuTakki,
acaivaral vATai tUkkalin, Utuulai
vicai vAgku tOlin, vIgkupu jekizum
kazaniam paTappaik kAjci Ura!
'oN toTi AyattuLLum n'I n'ayan'tu
10
koNTanai' enpa 'Or kuRumakaL' atuvE
cempoR cilampin, ceRin'ta kuRagkin,
am kaluz mAmai, aHtai tan'tai,
aNNal yAnai aTu pOrc cOzar,
veNNel vaippin paruvUrp paRan'talai,
15
iru peru vEn'tarum porutu kaLattu oziya,
oLiRu vAL n'al amark kaTan'ta jAnRai,
kaLiRu kavar kampalai pOla,
alar AkinRatu, palar vAyp paTTE.

tOzi vAyil maRuttatu. marutam pATiya iLagkaTugkO

97. pAlai
'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
5
irug kal muTukkart tiRRi keNTum
kolai vil ATavar pOla, palavuTan
perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
10
n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
vayalai vEli viyalUr anna, n'in
alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
15
Azal' enRi tOzi! yAza en
kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
20
kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
pukai purai am majcu Ura,
n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

98. kuRijci
pani varai n'ivan'ta payam kezu kavAan,
tuni il koLkaiyoTu avar n'amakku uvan'ta
iniya uLLam innAAka,
munitaka n'iRutta n'alkal evvam
5
cUr uRai veRpan mArpu uRat taNital
aRin'atanaL allaL, annai; vArkOl
ceRin'tu ilagku el vaLai n'ekizn'tamai n'Okki,
kaiyaRu n'ejcinaL vinavalin, mutuvAyp
poy val peNTir pirappu uLarpu irIi,
10
'murukan Ar aNagku' enRalin, atu cettu,
Ovattanna vinai punai n'al il,
'pAvai anna palar Ay mAN kavin
paNTaiyin ciRakka, en makaTku' enap paraii,
kUTu koL in iyam kaRagka, kaLan izaittu,
15
ATu aNi ayarn'ta akan perum pan'tar,
veN pOz kaTampoTu cUTi, in cIr
aitu amai pANi irIi, kaipeyarA,
celvan perum peyar Etti, vElan
veRi ayar viyan kaLam poRpa, vallOn
20
poRi amai pAvaiyin tUgkal vENTin,
en AmkollO? tOzi! mayagkiya
maiyaR peNTirkku n'ovval Aka
ATiya pinnum, vATiya mEni
paNTaiyin ciRavAtuAyin, im maRai
25
alar AkAmaiyO aritE, aHtAnRu,
aRivar uRuviya allal kaNTaruLi,
veRi kamaz n'eTu vEL n'alkuvaneninE,
'ceRitoTi uRRa cellalum piRitu' enak
kAn kezu n'ATan kETpin,
30
yAn uyirvAztal ataninum aritE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALaic colliyatu; tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - veRipATiya kAmakkaNNiyAr

99. pAlai
vAL vari vayamAn kOL ukir anna
cem mukai avizn'ta muL mutir murukkin
citaral cemmal tAay, matar ezil
mAN izai makaLir pUNuTai mulaiyin
5
mukai piNi avizn'ta kOgkamoTu acaii, n'anai
atiral paran'ta am taN pAtiri
utirvI am cinai tAay, etir vI
marAa malaroTu virAay, parAam
aNagkuTai n'akarin maNan'ta pUvin
10
n'anRE, kAnam; n'ayavarum amma;
kaNTicin vAziyO kuRumakaL! n'un'tai
aTu kaLam pAyn'ta toTi citai maruppin,
piTi miTai, kaLiRRin tOnRum
kuRu n'eTun' tuNaiya kunRamum uTaittE!

uTanpOkiya talaimakaLait talaimakan maruTTic colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

100. n'eytal
araiyuRRu amain'ta Aram n'Ivi,
puraiyap pUNTa kOtai mArpinai,
n'al akam vaTuk koLa muyagki, n'I van'tu,
ellinil peyartal enakkumAr initE.
5
perun' tirai muzakkamoTu iyakku avin'tirun'ta
koNTal iravin irug kaTal maTutta
kozu mIn koLpavar iruL n'Igku oN cuTar
OTAp pUTkai vEn'tan pAcaRai,
ATu iyal yAnai aNi mukattu acaitta
10
OTai oN cuTar oppat tOnRum
pATun'art toTutta kai vaN kOmAn,
pariyuTai n'al tErp periyan, viriiNarp
punnaiam kAnal puRan'tai muntuRai
vampa n'Araiinan olittanna
15
ampal vAytta teyya taN pular
vaikuRu viTiyal pOkiya erumai
n'eytal am putu malar mAn'tum
kaitai am paTappai em azugkal UrE!

tOzi varaivu kaTAyatu. - ulOccanAr