111-120

111. pAlai
uL Agku uvattal cellAr, kaRuttOr
eLLal n'ejcattu Eec col n'ANi
varuvar vAzi, tOzi! araca
yAnai koNTa tukiR koTi pOla,
5
alan'talai jemaiyattu valan'ta cilampi
OTaik kunRattuk kOTaiyoTu tuyalvara,
mazai ena maruNTa mammar pala uTan
OykaLiRu eTutta n'OyuTai n'eTug kai
tokucoR kOTiyar tUmpin uyirkkum
10
attak kEzal aTTa n'aR kOL
cen'n'Ay ERRai kammena Irppa,
kuruti Arum eruvaic cej cevi,
maNTu amar azuvattu ellik koNTa
puN tEr viLakkin, tOnRum
15
viN tOy piRagkal malai iRan'tOrE.

talaimakan pirivinkaN tOzi talaimakaLai ARRuvittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

112. kuRijci
kUnal eNkin kuRu n'aTait tozuti
citalai ceyta cen' n'ilaip puRRin
maN punai n'eTug kOTu uTaiya vAgki,
irai n'acaiip parikkum arain'AT kagkul
5
InRu aNi vayavup piNap pacittena, maRap puli
oLiRu En'tu maruppin kaLiRu aTTuk kuzumum
pani iruj cOlai, 'emiyam' ennAy,
tIgku ceytanaiyE, Igku van'tOyE;
n'AL iTaippaTin, en tOzi vAzAL;
10
tOLiTai muyakkam n'Iyum veyyai;
kaziyak kAtalar Ayinum, cAnROr
paziyoTu varUum inpam veHkAr;
varaiyin evanO? vAn tOy veRpa!
kaNak kalai ikukkum kaRi ivar cilampin
15
maNappu arug kAmam puNarn'tamai aRiyAr,
tonRu iyal marapin manRal ayara,
peN kOL ozukkam kaN koLa n'Okki,
n'otumal virun'tinam pOla, ivaL
putu n'AN oTukkamum kANkuvam, yAmE.

iravukkuRi van'ta talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colli, varaivu kaTAyatu. - n'eytaRcAyttuytta AvUr kizAr

113. pAlai
n'anRu al kAlaiyum n'aTpin kOTAr,
cenRu vazippaTUum tiripu il cUzcciyin,
pun talai maTap piTi akavun'ar perumakan
mA vIcu vaN makiz aHtai pORRi,
5
kAppuk kain'n'iRutta pal vEl kOcar
iLag kaL kamazum n'eytal am ceRuvin
vaLam kezu n'al n'ATu anna en tOL maNan'tu,
azugkal mUtUr alar eTuttu araRRa,
n'alkAtu tuRan'ta kAtalar, 'enRum
10
kal porUu meliyAp paraTTin n'On aTi
akalcUl am curaip peyta valciyar
ikan'tanar Ayinum, iTam pArttup pakaivar
Ompinar uRaiyum kUz kezu kuRumpil
kuvai imil viTaiya vERRu A oyyum
15
kanai iruj curuNaik kani kAz n'eTu vEl
vizavu ayarn'tanna kozum pal tiRRi
ezAap pANan n'al n'ATTu umpar,
n'eRi cel vampalark konRa tevvar
eRipaTai kazIiya cEyaric cil n'Ir
20
aRutuRai ayir maNaR paTukaraip pOki,
cEyar' enRalin, ciRumai uRRa en
kaiyaRu n'ejcattu evvam n'Igka,
azAam uRaitalum uriyam parArai
alagkal am cinaik kuTampai pullenap
25
pulam peyar marugkil puL ezun'tAgku,
mey ivaN oziyap pOki, avar
ceyvinai marugkil celIiyar, en uyirE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kallATanAr

114. mullai
'kELAy, ella! tOzi! vElan
veRi ayar kaLattuc ciRu pala tAaya
viravu vI uRaitta Ir n'aRum puRavin,
uravuk katir mazugkiya kal cEr jAyiRu,
5
aravu n'ugku matiyin, aiyena maRaiyum
ciRu pun mAlaiyum uLLAr avar' ena,
n'ap pulan'tu uRaiyum evvam n'Igka,
n'Ul aRi valava! kaTavumati, uvakkAN
n'eTug koTi n'uTagkum vAn tOy puricai,
10
yAmam koLpavar n'ATTiya n'aLi cuTar
vAnaka mInin viLagkit tOnRum,
arug kaTik kAppin, ajcu varu, mUtUrt
tirun'akar aTagkiya mAcu il kaRpin,
ari matar mazaik kaN, amai purai paNait tOL,
15
aNagku cAl, arivaiyaik kANkuvam
polampaTaik kali mAp pUNTa tErE.

vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - .......

115. pAlai
aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
ampal ozukkamum Akiyar; vej col
cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
5
n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
evvi vIzn'ta ceruvil pANar
kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
10
vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
15
inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.

piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

116. marutam
eri akain'tanna tAmarai iTai iTai
arin'tu kAl kuvitta cen' n'el vinaijar
kaL koNTu maRukum cAkATu aLaRRu uRin,
Ay karumpu aTukkum pAypunal Ura!
5
periya n'AN ilaimanRa; 'pori enap
punku aviz akantuRaip poliya, oL n'utal,
n'aRu malarkkAN varum kuRum pal kUn'tal,
mAzai n'Okkin, kAz iyal vana mulai,
eHkuTai ezil n'alattu, oruttiyoTu n'erun'ai
10
vaikupunal ayarn'tanai' enpa; atuvE,
poy puRam potin'tu, yAm karappavum, kaiyikan'tu
alar AkinRAl tAnE; malartAr,
mai aNi yAnai, maRap pOrc ceziyan
poyyA vizavin kUTaR paRan'talai,
15
uTan iyain'tu ezun'ta iru peru vEn'tar
kaTal maruL perum paTai kalagkat tAkki,
iragkuicai muracam oziya, paran'tu avar
OTupuRam kaNTa jAnRai,
ATu koL viyan kaLattu Arppinum peritE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

117. pAlai
mauvaloTu malarn'ta mAk kural n'occiyum,
av vari alkul Ayamum, uLLAL,
Etilan poymmozi n'ampi, Er vinai
vaLam kezu tiru n'akar pulampap pOki,
5
veruvaru kavalai AgkaN, aruLvara,
karug kAl Omai ERi, veN talaip
parun'tu peTai payirum pAz n'ATTu AgkaN,
polan'toTi teLirppa vIci; cEvaTic
cilampu n'aka iyalic cenRa en makaTkE
10
cAn'tu uLar vaNar kural vAri, vakaivakuttu;
yAn pOtu tuNaippa, takaram maNNAL,
tan Oranna takai veg kAtalan
veRi kamaz pal malar punaiyap pinnuviTa,
ciRupuRam putaiya n'eRipu tAzn'tanakol
15
n'eTug kAl mAattu UzuRu veN pazam
koTun' tAL yAmai pArppoTu kavarum
poykai cUzn'ta, poyyA yANar,
vANan ciRukuTi vaTAatu
tIm n'Irk kAnyARRu avir aRal pOnRE?

makaT pOkkiya cevilittAy colliyatu. - .........

118. kuRijci
kaRagku veL aruvi piRagku malaik kavAan,
tEm kamaz iNara vEgkai cUTi,
toNTakap paRaic cIr peNTiroTu viraii,
maRukil tUgkum ciRukuTip pAkkattu,
5
iyal muruku oppinai, vaya n'Ay piRpaTa,
pakal varin, kavvai ajcutum; ikal koLa,
irum piTi kanRoTu viraiiya kaya vAyp
perug kai yAnaik kOL pizaittu, irIiya
aTu puli vazagkum Ar iruL n'aTu n'AL
10
taniyai varutal ataninum ajcutum.
en AkuvaLkoltAnE? pal n'AL
puNar kuRi ceyta pularkural Enal
kiLi kaTi pATalum ozin'tanaL;
aLiyaLtAn, n'in aLi alatu ilaLE!

ceRippu aRivuRIi, 'iravum pakalum vAral' enRu varaivu kaTAayatu.- kapilar

119. pAlai
'n'utalum tOLum, titalai alkulum,
vaNNamum, vanappum, variyum, vATa
varun'tuvaL, ivaL' enat tirun'tupu n'Okki,
'varaivu n'anRu' ennAtu akalinum, avar vaRitu,
5
ARu cel mAkkaL aRutta piraNTai,
ERu peRu pAmpin pain' tuNi kaTuppa,
n'eRi ayal tiragkum attam, veRi koLa,
umaN cAttu iRan'ta ozi kal aTuppil
n'On cilai mazavar Un puzukku ayarum
10
curan vazakku aRRatu ennAtu, uram ciRan'tu,
n'eytal uruvin aitu ilagku akal ilai,
toTai amai pIlip polin'ta kaTikai,
maTai amai tiN curai, mAk kAz vEloTu
taNi amar azuvam tammoTu tuNaippa,
15
tuNikuvarkollO tAmE tuNikoLa
maRap puli uzan'ta vaci paTu cenni
uRun'Oy varuttamoTu uNIiya maNTi,
paTi muzam UnRiya n'eTu n'al yAnai
kai tOyttu uyirkkum vaRuj cunai,
20
mai tOy cimaiya, malaimutal ARE?

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL coRRatu; tOzi talaimakaTkuc coRRatUum Am. - kuTavAyiR kIrattanAr

120. n'eytal
n'eTu vEL mArpin Aram pOla,
cev vAy vAnam tINTi, mIn arun'tum
paig kAR kokkinam n'irai paRai ukappa,
ellai paippayak kazippi, kuTavayin
5
kal cErn'tanRE, pal katir jAyiRu
matar ezil mazaik kaN kaluza, ivaLE
peru n'AN aNin'ta ciRu men cAyal
mAN n'alam citaiya Egki, AnAtu,
azal toTagkinaLE peruma! atanAl
10
kazic cuRA eRin'ta puN tAL attiri
n'eTu n'Ir irug kazip pari melin'tu, acaii,
val vil iLaiyaroTu ellic cellAtu,
cErn'tanai celinE citaikuvatu uNTO
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai
15
anRil akavum AgkaN,
ciRu kural n'eytal em perug kazi n'ATTE?

tOzi, pakaRkuRikkaN talaimakanai iTattu uyttu van'tu, talaimakanai etirppaTTu n'inRu colliyatu. - n'akkIranAr