141-150

141. pAlai
amma vAzi, tOzi! kaimmikak
kanavum kagkultORu iniya; n'anavum
punai vinai n'al il puLLum pAgkina;
n'ejcum n'anipukanRu uRaiyum; ejcAtu
5
ulaku tozil ulan'tu, n'Ajcil tujci,
mazai kAln'Igkiya mAka vicumpil
kuRu muyal maRu n'iRam kiLara, mati n'iRain'tu,
aRumIn cErum akal iruL n'aTu n'AL;
maRuku viLakkuRuttu, mAlai tUkki,
10
paza viRal mUtUrp palaruTan tuvanRiya
vizavu uTan ayara, varukatil amma!
tuvarap pularn'tu tU malar kajali,
takaram n'ARum taN n'aRug katuppin
putu maNa makaTUu ayiniya kaTi n'akarp
15
pal kOTTu aTuppil pAl ulai irIi,
kUzaik kUn'taR kuRun' toTi makaLir
peruj cey n'ellin vAgkukatir muRittu,
pAcaval iTikkum irug kAz ulakkaik
kaTitu iTi verIiya kamajcUl veN kuruku
20
tIm kulai vAzai Ogku maTal irAtu;
n'eTug kAl mAattuk kuRum paRai payiRRum
cel kuTi n'iRutta perum peyark karikAl
vel pOrc cOzan iTaiyARRu anna
n'al icai veRukkai tarumAr, pal poRip
25
pulik kEz uRRa pUviTaip peruj cinai
n'aran'ta n'aRum pU n'AL malar utira,
kalai pAyn'tu ukaLum, kal cEr vEgkai,
tEm kamaz n'eTu varaip piRagkiya
vEgkaTa vaippiR curan iRan'tOrE.

'piriviTai ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

142. kuRijci
ilamalar anna am cen' n'Avin
pulam mIkkURum puraiyOr Etta,
palar mEn' tOnRiya kavi kai vaLLal
n'iRaiarun' tAnai velpOr mAn'taram
5
poRaiyan kaTugkOp pATic cenRa
kuRaiyOr koLkalam pOla, n'anRum
uva ini vAziya, n'ejcE! kAtali
muRaiyin vazAatu ARRip peRRa
kaRai aTi yAnai n'annan pAzi,
10
UTTu aru marapin ajcu varu pEeyk
kUTTu etirkoNTa vAy mozi mijili
puLLiRku Emam Akiya perum peyar
veLLat tAnai atikaR konRu, uvan'tu
oL vAL amalai ATiya jATpin,
15
palar aRivuRutal ajci, paippaya,
n'Irt tiraL kaTukkum mAcu il veLLic
cUrppuRu kOl vaLai ceRitta munkai
kuRai aRal anna irum pal kUn'tal,
iTan il ciRu puRattu izaiyoTu tuyalvara,
20
kaTal mIn tujcum n'aLLen yAmattu,
uruvu kiLar Ovinaip polin'ta pAvai
iyal kaRRanna otukkinaL van'tu,
peyal alaik kalagkiya malaip pUg kOtai
iyal eRi ponnin kogku cOrpu uRaippa,
25
toTikkaN vaTukkoLa muyagkinaL;
vaTippu uRu n'arampin tIviya mozin'tE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

143. pAlai
ceyvinaip pirital eNNi, kaimmikak
kATu kavin oziyak kaTug katir teRutalin,
n'ITu cinai vaRiya Aka, ollena
vATu pal akal ilai kOTaikku oyyum
5
tEkku amal aTukkattu AgkaN mEkku ezupu,
muLi ariR piRan'ta vaLi vaLar kUr eric
cuTar n'imir n'eTug koTi viTar mukai muzagkum
'vem malai aruj curam n'In'ti aiya!
cERum' enRa ciRu coRku ivaTkE,
10
vacai il vem pOr vAnavan maRavan
n'acaiyin vAzn'arkku n'an kalam curakkum,
poyyA vAyvAL, punaikazal, piTTan
mai tavaz uyar cimaik kutiraik kavAan
akal aRai n'eTuj cunai, tuvalaiyin malarn'ta
15
taN kamaz n'Ilam pOla,
kaN pani kaluzn'tana; n'OkO yAnE.

poruLvayiR piriyak karutiya talaimakanai, tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kaNTu, celavu azugkuvittatu. - AlampEri cAttanAr

144. mullai
''varutum'' enRa n'ALum poyttana;
ari Er uNkaN n'Irum n'illA;
taN kArkku InRa paig koTi mullai
vai vAy vAl mukai avizn'ta kOtai
5
pey vanappu izan'ta katuppum uLLAr,
aruL kaNmARalO mARuka an'til
aRan ajcalarE! Ayizai! n'amar' enac
ciRiya collip periya pulappinum,
pani paTu n'aRun' tAr kuzaiya, n'ammoTu,
10
tuni tIr muyakkam peRROL pOla
uvakkun'aL vAziya, n'ejcE! vicumpin
ERu ezun'tu muzagkinum mARu ezun'tu cilaikkum
kaTAa yAnai koTkum pAcaRai,
pOr vETTu ezun'ta maLLar kaiyatai
15
kUr vAT kuvimukam citaiya n'URi,
mAn aTi marugkil peyartta kuruti
vAna mInin vayin vayin imaippa,
amar Orttu, aTTa celvam
tamar virain'tu uraippak kETkum jAnRE.

vinai muRRiya talaimakan tan n'ejciRkuc uraippAnAy, pAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzalAr makanAr maLLanAr

145. pAlai
vEr muzutu ulaRi n'inRa puzaRkAl,
tEr maNi icaiyin ciLvITu Arkkum,
vaRRal maratta poR talai Oti
veyiR kavin izan'ta vaippin paiyuL koLa,
5
n'uNNitin n'ivakkum veN jemai viyan kATTu
AL il attattu, aLiyaL avanoTu
vALvari poruta puN kUr yAnai
pukar citai mukatta kuruti vAra,
uyar cimai n'eTug kOTTu urum ena muzagkum
10
'aruj curam iRan'tanaL' enpa peruj cIr
anni kuRukkaip paRan'talai, titiyan
tol n'ilai muzu mutal tumiyap paNNiya
n'annar mel iNarp punnai pOla,
kaTu n'avaip paTIiyarmAtO kaLi mayil
15
kujcarak kurala kurukOTu Alum,
tujcA muzavin, tuyttu iyal vAzkkai,
kUzuTait tan'tai iTanuTai varaippin,
Uz aTi otugkinum uyagkum aim pAR
ciRu pal kUn'taR pOtu piTittu aruLAtu,
20
eRi kOl citaiya n'URavum ciRupuRam,
'enakku urittu' ennAL, n'inRa en
amark kaN ajjaiyai alaitta kaiyE!

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - kayamanAr

146. marutam
vali miku munpin aNNal EeRu
pani malarp poykaip pakal cela maRuki,
maTak kaN erumai mAN n'Aku tazIi,
paTappai n'aNNi, pazanattu alkum
5
kali makiz Uran oli maNi n'eTun' tEr,
oL izai makaLir cEri, pal n'AL
iyagkal AnAtuAyin; vayagkizai
yArkol aLiyaLtAnE em pOl
mAyap parattan vAymozi n'ampi,
10
vaLi porat tuyalvarum taLi pozi malarin
kaNpani Akattu uRaippa, kaN pacan'tu,
Ayamum ayalum maruLa,
tAy Ompu Ayn'alam vENTAtOLE?

vAyil vENTic cenRa pANaRkut talaimakaL vAyil maRuttatu.-uvarkkaNNUrp pullagkIranAr

147. pAlai
Ogkumalaic cilampil piTavuTan malarn'ta
vEgkai veRit tazai vERu vakuttanna
Un poti avizAk kOTTu ukirk kuruLai
mUnRu uTan InRa muTagkar n'izatta,
5
tuRukal viTar aLaip piNavup paci kUrn'tena,
poRi kiLar uzuvaip pOz vAy ERRai
aRu kOTTu uzai mAn AN kural Orkkum
n'eRi paTu kavalai n'irampA n'ILiTai,
veLLi vItiyaip pOla n'anRum
10
celavu ayarn'ticinAl yAnE; pala pulan'tu,
uNNA uyakkamoTu uyir celac cAay,
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
pirin'tOr peyarvukku iragki,
marun'tu piRitu inmaiyin, irun'tu vinaiilanE!

celavu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr

148. kuRijci
panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
5
uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
kaTum parik kutirai Aay eyinan
n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
kANiya cellAk kUkai n'ANi,
10
kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
peritAl amma ivaTkE; atanAl
mAlai, varutal vENTum cOlai
muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.

pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

149. pAlai
ciRu pun citalai cEN muyanRu eTutta
n'eTuj cem puRRattu oTugku irai munaiyin,
pul arai iruppait toLLai vAn pUp
perug kai eNkin irug kiLai kavarum
5
atta n'IL iTaip pOki, n'anRum
aritu cey vizup poruL eLitinin peRinum
vArEn vAzi, en n'ejcE! cEralar
cuLLiam pEriyARRu veN n'urai kalagka,
yavanar tan'ta vinai mAN n'an kalam
10
ponnoTu van'tu kaRiyoTu peyarum
vaLam kezu muciRi Arppu eza vaLaii,
aruj camam kaTan'tu, paTimam vavviya
n'eTu n'al yAnai aTupOrc ceziyan
koTi n'uTagku maRukin kUTaR kuTAatu,
15
pal poRi majjai vel koTi uyariya,
oTiyA vizavin, n'eTiyOn kunRattu,
vaNTu paTa n'ITiya kuNTu cunai n'Ilattu
etir malarp piNaiyal anna ivaL
ari matar mazaik kaN teN pani koLavE.

talaimakan tan n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatu.-erukkATTUrt tAyagkaNNanAr

150. n'eytal
pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
5
perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
10
mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
'vArArkol?' enap paruvarum
tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!

pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr