271-280

271. pAlai
poRi varip puRavin ceg kAR cEval
ciRu pun peTaiyoTu cEN pulam pOki,
ari maNal iyavil paral tErn'tu uNTu,
vari maral vATiya vAn n'Igku n'anan'talaik
5
kuRumpoRai marugkin kOT curam n'In'ti,
n'eTuj cEN van'ta n'Ir n'acai vampalar
cel uyir n'iRutta cuvaik kAy n'ellip
pal kAy am cinai akavum attam
cenRu, n'Ir avaNir Aki, n'inRu taru
10
n'ilai arum poruT piNi n'inain'tanir eninE,
valvatAka, n'um cey vinai! ivaTkE,
kaLi mali kaLLin n'al tEr aviyan
ATu iyal iLa mazai cUTit tOnRum
pazam tUgku viTarakattu ezun'ta kAmpin
15
kaN iTai puraiyum n'eTu men paNait tOL,
tirun'tu kOl Ay toTi jekizin,
marun'tum uNTO, pirin'tu uRai n'ATTE?

celavu uNarttiya tOzi, talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, talaimakanaic celavu azugkac colliyatu. - kAvirippUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

272. kuRijci
irum puli tolaitta perug kai vEzattup
pulavu n'ARu pukar n'utal kazuva, kagkul
aruvi tan'ta aNagkuTai n'eTug kOTTu
ajcu varu viTar mukai Ar iruL akaRRi,
5
min oLir eHkam cel n'eRi viLakka,
taniyan van'tu, pani alai muniyAn,
n'Ir izi marugkin Ar iTattu amanRa
kuLaviyoTu miTain'ta kUtaLag kaNNi
acaiyA n'ARRam acai vaLi pakara,
10
tuRu kal n'aNNiya kaRi ivar paTappaik
kuRi iRaik kurampai n'am manaivayin pukutarum,
meym mali uvakaiyan; an' n'ilai kaNTu,
'muruku' ena uNarn'tu, mukaman kURi,
uruvac cen' tinai n'IroTu tUuy,
15
n'eTu vEL paravum, annai; annO!
en Avatu koltAnE pon ena
malarn'ta vEgkai alagku cinai poliya
maNi n'iRa majjai akavum
aNi malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?

iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

273. pAlai
vicumpu vicaittu ezun'ta kUtaLag kOtaiyin,
pacug kAl veN kuruku vAp paRai vaLaii,
Arkali vaLavayin pOtoTu parappa,
pulam puniRu tIrn'ta putu varal aRciram,
5
n'alam kavar pacalai n'aliyavum, n'am tuyar
aRiyArkollO, tAmE? aRiyinum,
n'am manattu anna menmai inmaiyin,
n'ammuTai ulakam uLLArkollO?
yAgku ena uNarkO, yAnE? vIgkupu
10
talai varampu aRiyAt takai varal vATaiyoTu
mulaiyiTait tOnRiya n'Oy vaLar iLa muLai
acaivuTai n'ejcattu uyavut tiraL n'ITi,
UrOr eTutta ampal am cinai,
ArAk kAtal avir taLir parappi,
15
pulavar pukazn'ta n'Ar il peru maram
n'ila varai ellAm n'izaRRi,
alar arumpu Uzppavum vArAtOrE.

pirivinkaN talaimakaL aRivu mayagkic colliyatu.-auvaiyAr

274. mullai
iru vicumpu atira muzagki, ara n'alin'tu,
iku peyal azi tuLi talaii, vAnam
paruvam ceyta pAnAT kagkul,
ATu talait turuvin tOTu EmArppa,
5
kaTai kOl ciRu tI aTaiya mATTi,
tiN kAl uRiyan, pAnaiyan, ataLan,
n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
taNTu kAl UnRiya tani n'ilai iTaiyan,
maTi viTu vILai kaTitu cenRu icaippa,
10
teRi maRi pArkkum kuRu n'ari verIi,
muLLuTaik kuRun' tURu iriyap pOkum
taN n'aRu puRavinatuvE n'aRu malar
mullai cAnRa kaRpin
mel iyaR kuRumakaL uRaivu in UrE.

talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - iTaik kATanAr

275. pAlai
Ogku n'ilait tAzi malkac cArtti,
kuTai aTai n'Irin maTaiyinaL eTutta
pan'tar vayalai, pan'tu eRin'tu ATi,
iLamait takaimaiyai vaLa manaik kizatti!
5
'pitirvai n'Irai veN n'IRu Aka' ena,
yAm taR kazaRug kAlai, tAn tan
mazalai in col, kazaRal inRi,
in uyir kalappak kURi, n'annutal
peruj cORRu illattu orugku ivaN irAaL,
10
EtilALan kAtal n'ampi,
tiraL arai iruppait toLLai vAn pUk
kuruLai eNkin irug kiLai kavarum
vem malai aruj curam, n'am ivaN oziya,
iru n'ilan uyirkkum innAk kAnam,
15
n'erun'aip pOkiya peru maTat takuvi
aitu akal alkul tazai aNik kUTTum
kUzai n'occik kIzatu, en makaL
cem puTaic ciRu viral varitta
vaNTalum kANTirO, kaN uTaiyIrE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - kayamanAr

276. marutam
n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
aTi aRivuRutal ajci, paipayak
kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
5
cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
varukatil amma, em cEri cEra!
ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
10
piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
paran'tu veLippaTAtu Aki,
15
varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

277. pAlai
taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
pakal azi tORRam pOla, paiyena
n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
5
kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
10
pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
azal akain'tanna kAmar tutai mayir
15
manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
pOr puri eruttam pOlak kajaliya
pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
van'tanRu amma, tAnE;
20
vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.

talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

278. kuRijci
kuNa kaTal mukan'ta koLLai vAnam
paNai kezu vEn'tar pal paTait tAnait
tOl n'iraittanaiya Aki, valan Erpu,
kOl n'imir koTiyin vaci paTa minni,
5
urum uraRu atir kural talaii, pAnAL,
peru malai mImicai muRRinaAyin,
vAL ilagku aruvi tAay, n'ALai,
iru vetir am kazai ociyat tINTi
varuvatumAtO, vaN pari un'ti,
10
n'ani perum parappin n'am Ur muntuRai;
pani poru mazaik kaN civappa, pAnAL
muni paTar akala mUzkuvamkollO
maNi maruL mEni Ayn'alam tolaiya,
taNivu arun' tuyaram ceytOn
15
aNi kiLar n'eTu varai ATiya n'IrE?

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kapilar

279. pAlai
'n'aTTOr inmaiyum, kELir tunpamum,
oTTAtu uRaiyun'ar perukkamum, kANUu,
oru pati vAztal ARRupatilla
pon avir cuNagkoTu ceRiya vIgkiya
5
men mulai muRRam kaTavAtOr' ena,
n'aLLen kagkulum pakalum, iyain'tu iyain'tu
uLLam pottiya uram cuTu kUr eri
ALvinai mAriyin aviyA, n'ALum
kaTaRu uzan'tu ivaNam Aka, paTar uzan'tu
10
yAgku AkuvaLkol tAnE tIm toTai
viLari n'arampin n'ayavaru cIRiyAz
mali pUm pogkar makiz kuraR kuyiloTu
puNar tuyil eTuppum punal teLi kAlaiyum
n'ammuTai matukaiyaL Aki, aNi n'aTai
15
anna mAN peTaiyin menmela iyali,
kaiyaRu n'ejcinaL, aTaitarum
mai Ir Oti mAayOLE?

poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -irugkOn ollaiyAyan cegkaNNanAr

280. n'eytal
pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
5
n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
10
paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
tarukuvankollO tAnE viri tiraik
kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
tEn imir akan karaip pakukkum
kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?

talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr