281-290

281. pAlai
ceyvatu terin'ticin tOzi! alkalum,
akaluL ANmai accu aRak kURiya
col pazutu Akum enRum ajcAtu,
olku iyal maTa mayil ozitta pIli,
5
vAn pOz val vil cuRRi, n'On cilai
av vAr viLimpiRku amain'ta n'ovvu iyal
kanai kural icaikkum virai celal kaTug kaNai
muraN miku vaTukar munnuRa, mOriyar
ten ticai mAtiram munniya varaviRku
10
viNNuRa Ogkiya pani irug kunRattu,
oN katirt tikiri uruLiya kuRaitta
aRai iRan'tu, avarO cenRanar
paRai aRain'tanna alar n'amakku ozittE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

282. kuRijci
peru malaic cilampin vETTam pOkiya,
ceRi maTai ampin, val vil, kAnavan
porutu tolai yAnai veN kOTu koNTu,
n'Ir tikaz cilampin n'an pon akazvOn,
5
kaN porutu imaikkum tiN maNi kiLarppa,
vain' n'uti vAla maruppu oTiya ukka
teN n'Ir Ali kaTukkum muttamoTu,
mUvERu tAramum orugkuTan koNTu,
cAn'tam poRaimaram Aka, n'aRai n'Ar
10
vEgkaik kaNNiyan izitarum n'ATaRku
in tIm palavin Er kezu celvattu
en'taiyum etirn'tanan, koTaiyE; alar vAy
ampal Urum avanoTu moziyum;
cAy iRait tiraNTa tOL pArATTi,
15
yAyum, 'avanE' ennum; yAmum,
'vallE varuka, varain'ta n'AL!' ena,
n'al iRai mel viral kUppi,
il uRai kaTavuTku Akkutum, paliyE!

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu; talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - tol kapilan

283. pAlai
n'al n'eTug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
n'in ivaN ozital ajciya enninum,
celavu talaikkoNTa peru vituppu uRuvi
pal kavar maruppin mutu mAn pOkki,
5
cil uNAt tan'ta cIRUrp peNTir
tirivayin, tevuTTum cEN pulak kuTijaip
paital men kural aitu van'tu icaittoRum,
pOkun'ar pulampum ARE EkutaRku
ariya Akum ennAmai, kari maram
10
kaN akai iLag kuzai kAlmutal kavini,
vicumpuTan iruNTu, vemmai n'Igka,
pacug kaN vAnam pAy taLi pozin'tena,
pul n'ukumpu eTutta n'al n'eTug kAnattu,
UTTuRu pajcip picir paran'tanna
15
vaNNa mUtAy taN n'ilam varippa,
iniya Akuka taNin'tE
innA n'Ippin n'innoTu celaRkE.

uTanpOkku valitta tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

284. mullai
ciRiyilai n'ellik kAy kaNTanna
kuRu vizik kaNNa kUral am kuRu muyal
muTan'tai varakin vIgku pIL arun'tupu,
kuTan'tai am ceviya kOT pavar oTugki,
5
in tuyil ezun'tu, tuNaiyoTu pOki,
munRil ciRu n'iRai n'Ir kaNTu uNNum
pun pulam tazIiya poRaimutal ciRu kuTi,
tinaik kaL uNTa teRi kOl maRavar,
vicaitta villar, vETTam pOki,
10
mullaip paTappaip pulvAy keNTum
kAmar puRavinatuvE kAmam
n'amminum tAn talaimayagkiya
am mA arivai uRaivu in UrE.

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu; tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - iTaikkATanAr

285. pAlai
'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
5
kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
irum puli vEgkaik karun' tOl anna
kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
10
ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
varUum enRanarE, kAtalar;
15
vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.

uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

286. marutam
veLLi vizut toTi men karuppu ulakkai,
vaLLi n'uN iTai vayin vayin n'uTagka;
mIn cinai anna veN maNal kuvaii,
kAjci n'Izal, tamar vaLam pATi,
5
Urk kuRumakaLir kuRuvazi, viRan'ta
varAal arun'tiya ciRu ciral marutin
tAz cinai uRagkum taN tuRai Ura!
vizaiyA uLLam vizaiyum Ayinum,
enRum, kETTavai tOTTi Aka mITTu, Agku,
10
aRanum poruLum vazAmai n'ATi,
taR takavu uTaimai n'Okki, maRRu atan
pin AkummE, munniyatu muTittal;
anaiya, periyOr ozukkam; atanAl,
ariya periyOrt teriyugkAlai,
15
n'ummOr annOr mATTum, inna
poyyoTu miTain'tavai tOnRin,
mey yANTu uLatO, iv ulakattAnE?

'varain'tu eytuval' enRu n'Igkum talaimakan, 'talaimakaLai ARRuvittuk koN Tiruttal vENTum' enRu tOziyaik kaippaRRinARku, kaippaRRiyatu tannaita toTTuc cULuRuvAnAkak karuti, colliyatu. - OrampOkiyAr

287. pAlai
toTi aNi munkait toku viral kuvaii,
paTiva n'ejcamoTu pakal tuNai Aka,
n'Omkol? aLiyaL tAnE! tUgku n'ilai,
marai ERu coRin'ta, mAt tAT kan'tin
5
curai ivar potiyil am kuTic cIRUr
n'AT pali maRan'ta n'araik kaN iTTikai,
puricai mUzkiya pori arai Alattu
oru tani n'eTu vIz utaitta kOTai
tuNaip puRA irikkum tUy mazai n'anan'talai,
10
kaNaik kAl am piNai ERu puRam n'akka,
olku n'ilai yAattu Ogku cinai payan'ta
alkuRu vari n'izal acaiyinam n'Okka,
arampu van'tu alaikkum mAlai,
n'irampA n'IL iTai varun'tutum yAmE.

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan, iTaic curattu n'inRu, tan n'ejciRkuc colliyatu. - kuTavAyiRkIrattanAr

288. kuRijci
cenmati; ciRakka, n'in uLLam! n'in malai
Aram n'Iviya am pakaTTu mArpinai,
cAral vEgkaip paTu cinaip putup pU
muruku muraN koLLum uruvak kaNNiyai,
5
eri tin kollai iRaijciya Enal,
evvam kUriya, vaikalum varuvOy!
kani mutir aTukkattu em tanimai kANTalin,
eNmai ceytanai Akuvai n'aNNik
koTiyOr kuRukum n'eTi irug kunRattu,
10
iTTu ARu iragkum viTTu oLir aruvi
aru varai izitarum veru varu paTAark
kayan' talai man'ti uyagku paci kaLaiiyar,
pArppin tan'tai pazac cuLai toTinum,
n'ani n'Oy Eykkum pani kUr aTukkattu,
15
makaLir mAgkATTu aRRE tukaL aRak
kon'toTu utirtta katuppin,
am tIm kiLavit tan'tai kAppE.

pakaRkuRikkaN tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

289. pAlai
cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
5
van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
10
tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
ai men tUvi aNai cErpu acaii,
maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
15
pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
'n'alla kURu' ena n'aTugki,
pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?

pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

290. n'eytal
kuTumik kokkin paig kAR pETai,
iruj cERRu aLLal n'AT pulam pOkiya
kozu mIn valcip pun talaic ciRAar,
n'uN jAN av valaic cEval paTTena,
5
alkuRu pozutin melku irai micaiyAtu,
paital piLLai tazIi, oyyena,
am kaN peNNai anpuRa n'aralum
ciRu pal tol kuTip peru n'Irc cErppan,
kazi cEr punnai azi pUg kAnal,
10
taNavA n'ejcamoTu tamiyan van'tu, n'am
maNavA munnum evanO tOzi!
veN kOTTu yAnai viRaR pOrk kuTTuvan
teN tiraip parappin toNTi muntuRai,
curumpu uNa malarn'ta perun' taN n'eytal
15
maNi Er mAN n'alam orIi,
pon n'Er vaNNam koNTa en kaNNE?

iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy,talaimakaL colliyatu. - n'akkIrar