321-330

321. pAlai
pacitta yAnaip pazagkaN anna
vaRuj cunai mukan'ta kOTait teL viLi
vicittu vAgku paRaiyin viTarakattu iyampa,
katirk kAl am piNai uNIiya, pukal ERu
5
kutirk kAl iruppai veN pU uNNAtu,
AN kural viLikkum cEN pAl viyan curaip
paTu maNi ina n'irai uNIiya, kOvalar
viTu n'ilam uTaitta kaluz kaN kUval,
kanRuTai maTap piTi kaLiRoTu taTavarum
10
pun talai manRattu am kuTic cIRUr,
tuNaiyoTu tuccil irukkumkollO?
kaNaiyOr ajcAk kaTugkaN kALaiyoTu
elli munnuRac cellumkollO?
ev vinai ceyugkol? n'OkO yAnE!
15
ari peytu potin'ta teri cilampu kazIi,
yAy aRivuRutal ajci,
vEy uyar piRagkal malai iRan'tOLE.

makaT pOkkiya cevili colliyatu. - kayamanAr

322. kuRijci
vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
5
pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
5
tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
10
varu punal izitaru maram payil iRumpil,
piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
15
pukal arum, potiyil pOlap
peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!

allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

323. pAlai
immen pEr alar, iv Ur, n'amvayin
ceyvOr Ec col vATa, kAtalar
varuvar enpatu vAyvatAka,
aiya, ceyya, matan ila, ciRiya n'in
5
aTi n'ilan uRutal ajci, paiyat
taTavaral otukkam takaikoLa iyali,
kANiya vammO? kaRpu mEmpaTuvi!
palavup pala taTaiiya vEy payil aTukkattu,
yAnaic cel inam kaTuppa, vAnattu
10
vayagku katir mazugkap pAay, pAmpin
pai paTa iTikkum kaTug kural ERRoTu
Ali azi tuLi talaiik
kAl vIzttanRu, n'in katuppu uRaz puyalE!

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - paRan'ATTup perugkoRRanAr

324. mullai
virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
vaLarAp piLLait tUvi anna,
5
uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
10
ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
cellum, n'eTun'takai tErE
15
mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!

vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

325. pAlai
amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
5
uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
10
malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
15
ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
AL kol yAnai atar pArttu alkum
20
cOlai attam mAlaip pOki,
oziyac cenROrmanRa;
pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?

koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

326. marutam
Ural av vAy urutta titti,
pEr amar mazaik kaN, perun' tOL, ciRu n'utal,
n'allaL amma, kuRumakaL celvar
kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
5
n'eTug koTi n'uTagkum maTTa vAyil,
irug katirk kazanip perug kavin anna
n'alam pArATTi, n'aTai ezil polin'tu,
vizavil celIiyar vENTum ven vEl
izai aNi yAnaic cOzar maRavan
10
kazai aLan'tu aRiyAk kAvirip paTappai,
punal mali putavin, pOor kizavOn,
pazaiyan Okkiya vEl pOl,
pizaiyala kaN, avaL n'OkkiyOr tiRattE!

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

327. pAlai
'inpamum iTumpaiyum, puNarvum pirivum,
n'anpakal amaiyamum iravum pOla,
vERu vERu iyala Aki, mARu etirn'tu,
uLa' ena uNarn'tanaiAyin, orUum
5
innA vej curam, n'al n'acai turappa,
tunnalum takumO? tuNivu il n'ejcE!
n'I cela valittanaiAyin, yAvatum
n'inaitalum ceytiyO emmE kanai katir
Avi av vari n'Ir ena n'acaii,
10
mA tavap parikkum maral tiragku n'anan'talai,
kaLar kAl yAtta kaN akal parappin
cev varai kozi n'Ir kaTuppa, aravin
av vari urivai aNavarum marugkin,
puRRu arai yAtta pular cinai maratta,
15
main' n'iRa uruvin, maNik kaN, kAkkai
pain' n'iNam kavarum paTu piNak kavalaic
cenROr celpuRattu iragkAr konROr,
kOl kazipu iragkum atara,
vEy payil azuvam iRan'ta pinnE?

poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - marugkUrp pAkaic cAttan pUtanAr

328. kuRijci
vazai amal aTukkattu, valan Erpu, vayiriyar
muzavu atirn'tanna muzakkattu EROTu,
uravup peyal pozin'ta n'aLLen yAmattu,
aravin pain' talai iTaRi, pAnAL
5
iravin van'tu, em iTaimulai muyagki,
tuni kaN akala aLaii, kagkulin
initin iyain'ta n'aNpu, avar munital
teRRu Akutal n'aRku aRin'tanam Ayin,
ilagku vaLai n'ekiza, paran'tu paTar alaippa, yAm
10
muyagkutoRum muyagkutoRum uyagka mukan'tu koNTu
aTakkuvammannO tOzi! maTap piTi
mazai tavaz cilampil kaTujcUl InRu,
kazai tin yAkkai vizai kaLiRu taivara,
vAzai am cilampil tujcum
15
cAral n'ATan cAyal mArpE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturaip paNTa vANikan iLan'tEvanAr

329. pAlai
pUg kaNum n'utalum pacappa, n'Oy kUrn'tu,
Igku yAn varun'tavum, n'Igkutal tuNin'tu,
vAztal vallun'ar Ayin, kAtalar
kuvin'ta kurampai am kuTic cIRUr,
5
paTu maNi iyampap pakal iyain'tu, umaNar
koTu n'ukam piNitta ceg kayiRRu ozukaip
pakaTu ayAk koLLum vem munait tukaL tokuttu,
eRi vaLi cuzaRRum attam, ciRitu acain'tu,
EkuvarkollO tAmE pAy koLpu,
10
uRu verin' oTikkum ciRu varik kuru
n'eTu n'al yAnai n'Ir n'acaikku iTTa
kai kaRittu uraRum mai tUgku iRumpil,
puli pukku Inum vaRuj cunai,
pani paTu cimaiyap pal malai iRan'tE?

piriviTai vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu; pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - uRaiyUr mutukUttanAr

330. n'eytal
kazip pUg kuRRum, kAnal alkiyum,
vaNTaR pAvai vari maNal ayarn'tum,
inpuRap puNarn'tum, iLi varap paNin'tum,
tan tuyar veLippaTat tavaRi, n'am tuyar
5
aRiyAmaiyin, ayarn'ta n'ejcamoTu
cellum, annO; mel am pulampan!
celvOn peyar puRattu iragki, mun n'inRu,
takaiiya cenRa en n'iRai il n'ejcam
eytinRukollO tAnE? eytiyum,
10
kAmam ceppa, n'AN inRukollO?
utuva kAN, avar Urn'ta tErE;
kuppai veN maNaR kuvavumicaiyAnum,
ekkart tAzai maTalvayinAnum,
Ay koTip pAcaTumpu pariya Urpu izipu,
15
ciRukuTip paratavar perug kaTal maTutta
kaTuj celal koTun' timil pOla,
n'ivan'tu paTu tORRamoTu ikan'tu mAyummE!

talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaTkut kuRai n'ayappak kURiyatu. -ulOccanAr