331-340

331. pAlai
n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
ATu paran'tanna, Inal eNkin
tOTu cinai urIi uNTa miccil
5
paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
10
arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
pANar Arppa, pal kalam utavi,
n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
vELiroTu porIiya, kazitta
vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

332. kuRijci
muLai vaLar mutala mUgkil murukki,
kiLaiyoTu mEyn'ta kEz kiLar yAnai,
n'Ir n'acai marugkin n'iRam pArttu oTugkiya,
poru muraN uzuvai tolaicci, kUr n'unaik
5
kurutic ceg kOTTu azi tuLi kazAa,
kal mukai aTukkattu menmela iyali,
ceRu pakai vATTiya cemmaloTu, aRu kAl
yAz icaip paRavai imira, piTi puNarn'tu,
vAzai am cilampil tujcum n'ATan
10
n'in purai takka cAyalan ena, n'I
anpu uraittu aTagkak kURiya in col
vAyttana vAzi, tOzi! vETTOrkku
amiztattu anna kamaz tAr mArpin
vaNTu iTaip paTAa muyakkamum,
15
taNTAk kAtalum, talai n'AL pOnmE!

iravukkuRic ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. -kapilar

333. pAlai
'yAa oN taLir arakku vitirttanna n'in
Aka mEni am pacappu Ura,
azivu peritu uTaiyaiyAki, avarvayin
pazi talaittarutal vENTuti; mozi koNTu
5
tAgkal ollumO maRRE; Agku n'in
evvam perumai uraippin; cey poruL
vayagkAtuAyinum payam keTat tUkki,
n'ITalar vAzi, tOzi! kOTaiyil,
kuruttu iRupu ukka varuttam colAtu,
10
tUmpuTait tuyt talai kUmpupu tiragkiya,
vEnil, veLiRRup panai pOlak kai eTuttu,
yAnaip peru n'irai vAnam payirum
malai cEN ikan'tanar Ayinum, n'ilai peyarn'tu,
n'AL iTaippaTAmai varuvar, n'amar' ena,
15
payam taru koLkaiyin n'ayam talaitiriyA
n'in vAy in mozi n'al vAyAka
varuvar AyinO n'anRE; vArAtu,
avaNar kAtalar Ayinum, ivaN n'am
pacalai mAytal eLituman tilla
20
cenRa tEettuc cey vinai muRRi,
maRutaral uLLattar eninum,
kuRuku peru n'acaiyoTu tUtu varappeRinE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kallATanAr

334. mullai
OTA n'al ERRu urivai taiiya
ATu koL muracam izumena muzagka,
n'ATu tiRai koNTanam Ayin pAka!
pATu imiz kaTalin ezun'ta cummaiyoTu
5
perug kaLiRRut taTak kai puraiyak kAl vIzttu,
irum piTit tozutiyin INTuvana kuzIi,
vaNagku iRai makaLir ayarn'tanar ATum
kazagku uRaz AliyoTu kataz uRai citaRi,
peyal toTagkinRAl, vAnam; vAnin
10
vayagku ciRai annattu n'irai paRai kaTuppa,
n'Alku uTan pUNTa kAl n'avil puravik
koTijci n'eTun' tEr kaTum pari tavirAtu,
ina mayil akavum kAr koL viyan punattu,
n'On cUTTu Azi Ir n'ilam tumippa,
15
INTE kANak kaTavumati pUg kEzp
polivana amartta uNkaN,
oli pal kUn'tal Ay ciRu n'utalE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturaik kUttanAr

335. pAlai
iruL paTu n'ejcattu iTumpai tIrkkum
aruL n'anku uTaiyar Ayinum Ital
poruL illOrkku aHtu iyaiyAtuAkutal
yAnum aRivenmannE; yAnai tan
5
kol maruppu oTiyak kutti, cinam ciRan'tu,
innA vEnil in tuNai Ara,
muLi cinai marAattup poLi piLan'tu UTTa,
pulampu vIRRirun'ta n'ilam paku vej curam
ariya allaman, n'amakkE viri tAr
10
ATu koL muracin aTu pOrc ceziyan
mATa mUtUr matiRpuRam tazIi,
n'ITu veyil uzan'ta kuRiyiRaik kaNaik kAl,
toTai amai pan malart tOTu potin'tu yAtta
kuTai Oranna kOL amai eruttin
15
pALai paRRu azin'tu oziya, puRam cErpu,
vAL vaTittanna vayiRuTaip potiya,
n'AL uRat tOnRiya n'ayavaru vanappin,
Arattu anna aNi kiLar putup pU
vAr uRu kavariyin vaNTu uNa viriya,
20
muttin anna veL vI tAay,
alakin anna ari n'iRattu Ali
n'akai n'ani vaLarkkum ciRappin, takai mikap
pUvoTu vaLarn'ta mUvAp pacug kAy
n'Irinum iniya Aki, kUr eyiRRu
25
amiztam URum cev vAy,
oN toTi, kuRumakaT koNTanam celinE!

talaimakan poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRic celavu azugkiyatu. - maturait tattag kaNNanAr

336. marutam
kuzaR kAl cEmpin kozu maTal akal ilaip
pAcip parappil paRazoTu vatin'ta
uNNAp piNavin uyakkam coliya,
n'AL irai tarIiya ezun'ta n'Ir n'Ay
5
vALaiyoTu uzappa, tuRai kaluzn'tamaiyin,
teN kaT tERal mAn'ti, makaLir
n'uN ceyal am kuTam irIi, paNpin
makizn'an parattaimai pATi, aviz iNark
kAjci n'Izal kuravai ayarum
10
tIm perum poykait tuRai kEz Uran
tEr tara van'ta n'Er izai makaLir
Ecupa enpa, en n'alanE; atuvE
pAkan n'eTitu uyir vAztal kAy cinak
kol kaLiRRu yAnai n'alkalmARE;
15
tAmum piRarum uLarpOl cERal
muzavu imiz tuNagkai tUgkum vizavin,
yAn avaN vArAmARE; varinE, vAniTaic
cuTaroTu tiritarum n'erujci pOla,
ennoTu tiriyAnAyin, ven vEl
20
mAri ampin mazait tOR cOzar
vil INTu kuRumpin vallattup puRa miLai,
Ariyar paTaiyin uTaika, en
n'Er iRai munkai vIgkiya vaLaiyE!

n'ayap pupparattai iR parattaikkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - pAvaik koTTilAr

337. pAlai
'cAral yAattu uyar cinai kuzaitta
mAri Irn' taLir anna mEni,
pEr amar mazaik kaN, pulampu koNTu oziya,
Igkup pirin'tu uRaital initu anRu; Akalin
5
avaNatu Aka, poruL' enRu, umaNar
kaNa n'irai anna, pal kAl, kuRumpoRai,
tUtu oy pArppAn maTi veL Olaip
paTaiyuTaik kaiyar varu toTar n'Okki,
'uNNA marugkul innOn kaiyatu
10
pon Akutalum uNTu' ena, konnE
taTin'tu uTan vIztta kaTugkaN mazavar,
tiRan il citAar vaRumai n'Okki,
ceg kOl ampinar kain' n'oTiyAp peyara,
koTi viTu kurutit tUgku kuTar kaRIi,
15
vari maral iyavin oru n'ari ERRai,
veN paral imaikkum kaN paRi kavalai,
kaLLi n'Izal kataRupu vatiya,
mazai kaNmARiya veg kATTu Ar iTai,
emiyam kazitan'tOyE pani iruL
20
perug kali vAnam talaiiya
irug kuLir vATaiyoTu varun'tuvaL enavE!

munnoru kAlattup poruLvayiR pirin'tu van'ta talaimakan pinnum poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

338. kuRijci
kunRu Ogku vaippin n'ATu mIkkURum
maRam kezu tAnai aracaruLLum,
aRam kaTaippiTitta cegkOluTan, amar
maRam cAyttu ezun'ta valan uyar tiNi tOL,
5
palar pukaz tiruvin, pacum pUT pANTiyan
aNagkuTai uyar n'ilaip poruppin kavAan,
cinai oL kAn'taL n'ARum n'aRu n'utal,
tuNai Ir Oti mAayOLvayin,
n'uN kOl avir toTi vaN puRam cuRRa
10
muyagkal iyaiyAtuAyinum, enRum,
vayavu uRu n'ejcattu uyavut tuNaiyAka,
onnAr tEem pAz paTa n'URum
tun arun' tuppin ven vER poRaiyan
akal irug kAnattuk kolli pOla,
15
tavAaliyarO, n'aTpE! avaLvayin
aRAaliyarO, tUtE poRAar
viN porak kazitta tiN piTi oL vAL,
puniRRu An taravin, iLaiyar perumakan,
toku pOrc cOzan, poruL mali pAkkattu,
20
vazagkal AnAp perun' tuRai
muzagku iru mun'n'Irt tiraiyinum palavE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

339. pAlai
vIgku vicai, piNitta virai pari, n'eTun' tEr
n'On katir cuman'ta Azi Az marugkil,
pAmpu ena muTukun'Ir OTa, kUmpip
paRRu viTu viralin payaRu kAy Uzppa,
5
aRciram n'inRanRAl, pozutE; muRpaTa
ALvinaikku ezun'ta acaivu il uLLattu
ANmai vAgka, kAmam taTpa,
kavai paTu n'ejcam! kaNkaN akaiya,
iru talaik koLLi iTai n'inRu varun'ti,
10
oru talaip paTAa uRavi pOnRanam;
n'Omkol? aLiyaL tAnE yAkkaikku
uyir iyain'tanna n'aTpin, av uyir
vAztal anna kAtal,
cAtal anna pirivu ariyOLE!

pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - n'arai muTi n'eTTaiyAr

340. n'eytal
pal n'AL evvam tIra, pakal van'tu,
punnai am potumpin in n'izal kazippi,
mAlai mAl koLa n'Okki, paN Ayn'tu,
valavan vaN tEr iyakka, n'Iyum
5
celavu viruppuRutal ozikatil amma
'cellA n'al icai, polam pUN, tiraiyan
pal pUg kAnaR pavattiri anna ivaL
n'al ezil iLa n'alam tolaiya, ollena,
kaziyE Otam malkinRu; vaziyE
10
vaL eyiRRu aravoTu vaya mIn koTkum;
cenROr manRa; mAnRanRu pozutu' ena,
n'in tiRattu avalam vITa, inRu ivaN
cEppin evanO pUk kEz pulampa!
pacu mIn n'oTutta veN n'el mAat
15
tayir miti mitavai Arttuvam n'inakkE;
vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
kuTa pula uRuppin kUTTupu n'ikazttiya
vaNTu imir n'aRuj cAn'tu aNikuvam tiN timil
ellut tozil maTutta val vinaip paratavar
20
kUr uLik kaTu vicai mATTalin, pAypu uTan,
kOT cuRAk kizitta koTu muTi n'eTu valai
taN kaTal acaivaLi eRitoRum, vinai viTTu,
munRil tAzait tUgkum
teN kaTaR parappin, em uRaivu in, UrkkE?

pakaR kuRikkaN tOzi talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIrar