341-350

341. pAlai
uy takai inRAl tOzi! paipaya,
kOgkum koy kuRai uRRana; kuyilum
tEm pAy mAattu Ogku cinai viLikkum;
n'ATu Ar kAvirik kOTu tOy malir n'iRaik
5
kazai azi n'Ittam cAaya vazi n'AL,
mazai kazin'tanna mAk kAl mayagku aRal,
patavu mEyal arun'tu tuLagku imil n'al ERu,
matavuTai n'Ak koTu acai vITap paruki,
kuRug kAR kAjcik kOtai mel iNarp
10
pon takai n'uN tAtu uRaippa, tokku uTan,
kuppai vAr maNal ekkart tujcum,
yANar vEnilman, itu
mAN n'alam n'ukarum tuNai uTaiyOrkkE?

pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - AvUr mUlagkizAr

342. kuRijci
oRuppa Ovalai; n'iRuppa n'illalai;
puNarn'tOr pOlap pORRumati! n'inakku yAn
kiLaijan allenO? n'ejcE! tenAatu
vel pOrk kavuriyar n'al n'ATTu uLLatai
5
maN koL puRRattu aruppu uzai tiRappin
A koL mUtUrk kaLvar perumakan,
Eval iLaiyar talaivan, mEvAr
arug kuRumpu eRin'ta ARRaloTu, parun'tu paTap
pal ceruk kaTan'ta cel uRaz taTak kai,
10
keTAa, n'al icait tennan, toTAa
n'Ir izi marugkil kal aLaik karan'ta av
varaiyaramakaLirin ariyaL,
av vari alkul aNaiyAkkAlE!

allakuRippaTTa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - maturaik kaNakkAyanAr

343. pAlai
vAgku amai puraiyum vIgku iRaip paNait tOL,
cil cuNagku aNin'ta, pal pUN, men mulai,
n'al ezil, Akam pullutal n'ayan'tu,
maram kOL umaN makan pErum parutip
5
pun talai citaitta van talai n'aTukal
kaNNi vATiya maNNA marugkul,
kUr uLi kuyinRa kOTu mAy ezuttu, av
ARu cel vampalar vERu payam paTukkum
kaN pori kavalaiya kAnattu AgkaN,
10
n'anan'talai yAattu am taLirp peruj cinai,
il pOl n'Izal cel veyil ozimAr,
n'eTuj cevik kazutaik kuRug kAl ERRaip
puRam n'iRai paNTattup poRai acAak kaLain'ta
peyar paTai koLLArkku uyavut tuNai Aki,
15
uyarn'ta ALvinai purin'tOy; peyarn'tu n'inRu
uLLinai vAzi, en n'ejcE! kaLLin
makizin makizn'ta ari matar mazaik kaN,
cil mozip polin'ta tuvar vAy,
pal mAN pEtaiyin pirin'ta n'IyE.

talaimakan iTaic curattu mILak karutiya n'ejcinaik kazaRip pOyatu. -maturai marutan iLan'AkanAr

344. mullai
vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
5
kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
mayilinam payilum maram payil kAnam
el iTai uRAa aLavai, vallE,
kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
n'izal oLippanna n'imir parip puravi
10
vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
payappuRu paTar aTa varun'tiya
n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!

vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

345. pAlai
'vicumpu taLi pozin'tu, vemmai n'Igki,
taN patam paTutal celka!' enap pal mAN
n'Am cela vizain'tanamAka, 'Ogku pukazk
kAn amar celvi aruLalin, veN kAl,
5
pal paTaip puravi eytiya tol icai
n'uNagku n'uN panuvaR pulavan pATiya
ina mazai tavazum EziR kunRattu,
karug kAl vEgkaic cem pUm piNaiyal
aitu En'tu alkul yAm aNin'tu uvakkum
10
cil n'AL kazika!' enRu mun n'AL
n'ammoTu poyttanar Ayinum, tammoTu
tirun'tu vEl iLaiyar curumpu uNa malaimAr,
mA muRi InRu marak kompu akaippa,
uRai kazin'tu ulan'ta pinRai, poRaiya
15
ciRu veL aruvit tuvalaiyin malarn'ta
karug kAl n'uNavin peruj cinai vAn pUc
cem maNaR ciRu n'eRi kammena varippa,
kATu kavin peRuka tOzi! ATu vaLikku
olku n'ilai iRRi oru tani n'eTu vIz
20
kal kaN cIkkum attam,
alku veyil n'Izal acain'tanar celavE!

tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kuTavAyiR kIrattanAr

346.marutam
n'akai n'anRu amma tAnE iRai micai
mAric cutaiyin Irm puRattu anna
kUral kokkin kuRum paRaic cEval,
veLLi veN tOTu anna, kayal kuRittu,
5
kaL Ar uvakaik kali makiz uzavar
kAjci am kuRun' taRi kutti, tIm cuvai
men kazaik karumpin n'an pala miTain'tu,
peruj cey n'ellin pAcu aval potti,
varuttik koNTa val vAyk koTuj ciRai
10
mItu azi kaTu n'Ir n'Okki, paippayap
pArval irukkum payam kEz Ura!
yAm atu pENinRO ilamE n'I n'in
paN amai n'al yAzp pANanoTu, vici piNi,
maN Ar, muzavin kaN atirn'tu iyampa,
15
makiz tuNaic cuRRamoTu maTTu mAn'ti,
em manai vArAyAki, mun n'AL,
n'um manaic cErn'ta jAnRai, am manaik
kuRun' toTi maTan'tai uvan'tanaL n'eTun' tEr,
izai aNi yAnaip pazaiyan mARan,
20
mATa mali maRukin kUTal AgkaN,
veLLat tAnaiyoTu vERu pulattu iRutta
kiLLi vaLavan n'al amar cAay,
kaTum parip puraviyoTu kaLiRu pala vavvi,
Etil mannar Ur koLa,
25
kOtai mArpan uvakaiyin peritE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - n'akkIrar

347. pAlai
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
cAl perun' tAnaic cEralAtan
mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
5
paN amai muracin kaN atirn'tanna,
kavvai tURRum vev vAyc cEri
ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
10
mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
15
keTu makap peNTirin tErum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

348. kuRijci
en Avatukol tAnE munRil,
tEn tEr cuvaiya, tiraL arai, mAattu,
kOTaikku Uztta, kamaz n'aRun' tIm kani,
payirppuRap palavin etirc cuLai aLaii,
5
iRAloTu kalan'ta, vaNTu mUcu, ariyal
n'eTug kaN ATu amaip pazun'i, kaTun' tiRal
pAppuk kaTuppu anna tOppi vAn kOTTuk
kaTavuL Ogku varaikku Okki, kuRavar,
muRit tazai makaLir maTuppa, mAn'ti,
10
aTukkal Enal irum punam maRan'tuzi,
'yAnai vavvina tinai' ena, n'OnAtu,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
cilai Ayn'tu tiritarum n'ATan
n'ilaiyA n'al mozi tERiya n'ejcE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colleTuppa, talaimakaL colliyatu. -maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

349. pAlai
aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
5
ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
10
tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
kal Ur pAmpin tOnRum
col peyar tEetta curan iRan'tOrE?

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

350. n'eytal
kaziyE, ciRu kural n'eytaloTu kAvi kUmpa,
eRi tirai Otam taral AnAtE;
tuRaiyE, marugkin pOkiya mAk kavai maruppin
iruj cERRu Ir aLai alavan n'Ippa,
5
vazagkun'ar inmaiyin pATu AnRanRE;
koTu n'ukam n'uzain'ta kaNaik kAl attiri
vaTi maNi n'eTun' tEr pUNa EvAtu,
En'tu ezil mazaik kaN ivaL kuRaiyAkac
cEn'tanai cenmO peru n'Irc cErppa!
10
ilagku irum parappin eRi cuRA n'Ikki,
valampuri mUzkiya vAn timiR paratavar
oli talaip paNilam Arppa, kallena,
kali kezu koRkai etirkoLa, izitarum
kuvavu maNal n'eTug kOTTu AgkaN,
15
uvakkAN tOnRum, em ciRu n'al UrE!

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakaRkut tOzi colliyatu. - cEn'tan kaNNanAr