ammUvanAr

10. n'eytal
vAn kaTaR parappil tUvaRku etiriya,
mIn kaNTanna mel arumpu Uztta,
muTavu mutir punnait taTavu n'ilai mAc cinai,
puL iRaikUrum mellam pulampa!
5
n'eytal uNkaN paitala kaluza,
pirital eNNinaiAyin, n'anRum
aritu uRRanaiyAl peruma! uritinin
koNTu Agkup peyartalvENTum koNTaloTu
kurUut tiraip puNari uTaitarum ekkarp
10
pazan' timil konRa putu valaip paratavar
mOTTu maNal aTaikaraik kOTTumIn keNTi,
maNam kamaz pAkkattup pakukkum
vaLam kezu toNTi anna ivaL n'alanE.

iravukkuRi van'tu talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakanai etirppaTTu n'inRu, tOzi colliyatu. - ammUvanAr

140. n'eytal
perug kaTal vETTattuc ciRukuTip paratavar
irug kazic ceRuvin uzAatu ceyta
veN kal uppin koLLai cARRi,
enRUz viTara kunRam pOkum
5
kataz kOl umaNar kAtal maTamakaL
cil kOl el vaLai teLirppa vIci,
'n'ellin n'ErE veN kal uppu' enac
cEri vilaimARu kURalin, manaiya
viLi aRi jamali kuraippa, verIiya
10
matar kayal malaippin anna kaN emakku,
itai muyal punavan pukain'izal kaTukkum
mA mUtaLLal azun'tiya cAkATTu
evvam tIra vAgkum tan'tai
kai pUN pakaTTin varun'ti,
15
veyya uyirkkum n'Oy AkinRE.

iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- ammUvanAr

280. n'eytal
pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
5
n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
10
paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
tarukuvankollO tAnE viri tiraik
kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
tEn imir akan karaip pakukkum
kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?

talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr

370. n'eytal
'vaLai vAyk kOtaiyar vaNTal taii,
iLaiyOr, celpa; ellum ellinRu;
akal ilaip punnaip pukar il n'Izal,
pakalE emmoTu ATi, iravE,
5
kAyal vEyn'ta tEyA n'al il
n'OyoTu vaikutiAyin, n'un'tai
arug kaTip paTuvalum' enRi; maRRu, 'n'I
cellal' enRalum ARRAy; 'celinE,
vAzalen' enRi, Ayin; jAzal
10
vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, n'eytal
taN arum pain' tAr tuyalvara, an'ti,
kaTal kezu celvi karai n'inRAgku,
n'IyE kAnal oziya, yAnE
veRi koL pAvaiyin polin'ta en aNi tuRan'tu,
15
ATu makaL pOlap peyartal
ARREnteyya; alarka, iv UrE!

pakalE ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAyt tOzi colliyatu. -ammUvanAr

390. n'eytal
uvar viLai uppin koLLai cARRi,
atar paTu pUziya cEN pulam paTarum
tatar kOl umaNar pati pOku n'eTu n'eRik
kaNa n'irai vAzkkaitAn n'anRukollO?
5
vaNar curi mucci muzutum man puraLa,
aitu akal alkul kavin peRap punain'ta
pal kuzait toTalai olkuvayin olki,
' ''n'ellum uppum n'ErE; UrIr!
koLLIrO'' enac cEritoRum n'uvalum,
10
av vAgku un'ti, amait tOLAy! n'in
mey vAz uppin vilai eyyAm' ena,
ciRiya vilagkinamAka, periya tan
ari vEy uNkaN amarttanaL n'Okki,
'yArIrO, em vilagkiyIir?' ena,
15
mUral muRuvalaL pErvanaL n'inRa
cil n'irai vAl vaLaip polin'ta
pal mAN pEtaikku ozin'tatu, en n'ejcE!

talaimakan pAgkaRkuc colliyatu; n'ejciRkuc colliyatUum Am. - ammUvanAr