karuvUrk kaNNampALanAr

180. n'eytal
n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
vI tatai kAnal vaNTal ayara,
kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
5
taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
10
pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
15
ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.

iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

263. pAlai
tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
5
vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
vil val ATavar mEl AL oRRi,
n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
10
avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
tiru n'utal polin'ta en pEtai
15
varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr