n'akkaNNaiyAr

252. kuRijci
iTam paTupu aRiyA valam paTu vETTattu
vAL vari n'aTugkap pukalvan'tu, ALi
uyar n'utal yAnaip pukar mukattu oRRi,
veN kOTu puykkum taN kamaz cOlaip
5
peru varai aTukkattu oru vEl En'ti,
taniyan varutal avanum ajcAn;
pani vAr kaNNEn Aki, n'Oy aTa,
emiyEn iruttalai yAnum ARREn;
yAgkuc ceyvAmkol tOzi! Igkait
10
tuy aviz pani malar utira vIcit
tozil mazai pozin'ta pAnAT kagkul,
eRi tirait tivalai tUum ciRu kOTTup
perug kuLam kAvalan pOla,
arug kaTi annaiyum tuyil maRan'tanaLE?

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakaL colliyatu. - n'akkaNNaiyAr