paraNA

6. marutam
ari pey cilampin Ampal am toTalai,
aram pOz av vaLaip polin'ta munkai,
izai aNi paNait tOL, aiyai tan'tai,
mazai vaLam tarUum mA vaN tittan,
5
piNTa n'ellin uRan'tai AgkaN
kazai n'ilai peRAak kAviri n'Ittam,
kuzai mAN oL izai n'I veyyOLoTu,
vEza veN puNai tazIi, pUziyar
kayam n'ATu yAnaiyin mukan amarn'tAagku,
10
En'tu ezil Akattup pUn' tAr kuzaiya,
n'erun'al ATinai, punalE; inRu van'tu,
'Aka vana mulai arumpiya cuNagkin,
mAcu il kaRpin, putalvan tAy!' ena,
mAyap poymmozi cAyinai payiRRi, em
15
mutumai eLLal; aHtu amaikum tilla!
cuTarp pUn' tAmarai n'Ir mutir pazanattu,
am tUmpu vaLLai Ay koTi mayakki,
vALai mEyn'ta vaL eyiRRu n'Irn'Ay,
muL araip pirampin mUtaril ceRiyum,
20
pal vEl matti, kazAar anna em
iLamai cenRu tavat tollaHtE;
inimai evan ceyvatu, poymmozi, emakkE?

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuk kizatti kURiyatu. - paraNar

62. kuRijci
ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
5
mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
10
n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
Akam aTaitan'tOLE ven vER
kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
15
kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
maTavatu mANTa mAayOLE.

allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

76. marutam
maN kanai muzavoTu makiz mikat tUgka,
taN tuRai Uran em cEri van'tena
in kaTug kaLLin aHtai kaLiRRoTu
n'an kalan Iyum n'AL makiz irukkai
5
avai puku porun'ar paRaiyin, AnAtu,
kazaRupa enpa, avan peNTir; 'an'til,
kaccinan, kazalinan, tEm tAr mArpinan,
vakai amaip polin'ta, vanappu amai, teriyal,
curiyal am porun'anaik kANTirO? ena,
10
Atiman'ti pEtuRRu inaiya,
ciRai paRain'tu uraiic cegkuNakku ozukum
am taN kAviri pOla,
koNTu kai valittal cUzn'ticin, yAnE.

'talaimakanai n'ayappittuk koNTAL' enRu kazaRak kETTa parattai,talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, colliyatu. - paraNar

116. marutam
eri akain'tanna tAmarai iTai iTai
arin'tu kAl kuvitta cen' n'el vinaijar
kaL koNTu maRukum cAkATu aLaRRu uRin,
Ay karumpu aTukkum pAypunal Ura!
5
periya n'AN ilaimanRa; 'pori enap
punku aviz akantuRaip poliya, oL n'utal,
n'aRu malarkkAN varum kuRum pal kUn'tal,
mAzai n'Okkin, kAz iyal vana mulai,
eHkuTai ezil n'alattu, oruttiyoTu n'erun'ai
10
vaikupunal ayarn'tanai' enpa; atuvE,
poy puRam potin'tu, yAm karappavum, kaiyikan'tu
alar AkinRAl tAnE; malartAr,
mai aNi yAnai, maRap pOrc ceziyan
poyyA vizavin kUTaR paRan'talai,
15
uTan iyain'tu ezun'ta iru peru vEn'tar
kaTal maruL perum paTai kalagkat tAkki,
iragkuicai muracam oziya, paran'tu avar
OTupuRam kaNTa jAnRai,
ATu koL viyan kaLattu Arppinum peritE.

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

122. kuRijci
irum pizi makAar iv azugkal mUtUr
vizavu inRuAyinum tujcAtu Akum;
mallal AvaNa maRuku uTan maTiyin,
val uraik kaTuj col annai tujcAL;
5
piNi kOL aruj ciRai annai tujcin,
tujcAk kaNNar kAvalar kaTukuvar;
ilagkuvEl iLaiyar tujcin, vai eyiRRu
valam curit tOkai jALi makizum;
ara vAy jamali makizAtu maTiyin,
10
pakal uru uRaza n'ilavuk kAnRu vicumpin
akalvAy maNTilam n'inRu viriyummE;
tigkaL kal cErpu kanai iruL maTiyin,
il eli valci val vAyk kUkai
kazutu vazagku yAmattu azitakak kuzaRum;
15
vaLaikkaN cEval vALAtu maTiyin,
manaic ceRi kOzi mAN kural iyampum;
ellAm maTin'takAlai, oru n'AL
n'illA n'ejcattu avar vAralarE; atanAl,
ari pey puTTil Arppap pari ciRan'tu,
20
Ati pOkiya pAypari n'an mA
n'occi vElit tittan uRan'taik
kal mutir puRagkATTu anna
pal muTTinRAl tOzi! n'am kaLavE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAy, talaimakan coRRatu; tOzi col eTuppa, talaimakaL colliyatUum Am. - paraNar

125. pAlai
aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
irag kAz anna arumpu mutir Igkai
Ali anna vAl vI tAay,
5
vai vAl Oti maiaNal Eyppat
tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
kaTAam mARiya yAnai pOla,
peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
10
mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
muniya alaitti, muraN il kAlai;
kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
15
ceyvinai marugkin cenROr val varin
viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
20
onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
pITu il mannar pOla,
OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.

talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

135. pAlai
titalai mAmai taLir vanappu azugka,
putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
5
Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
10
kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
kazuvuL kAmUr pOlak
kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

142. kuRijci
ilamalar anna am cen' n'Avin
pulam mIkkURum puraiyOr Etta,
palar mEn' tOnRiya kavi kai vaLLal
n'iRaiarun' tAnai velpOr mAn'taram
5
poRaiyan kaTugkOp pATic cenRa
kuRaiyOr koLkalam pOla, n'anRum
uva ini vAziya, n'ejcE! kAtali
muRaiyin vazAatu ARRip peRRa
kaRai aTi yAnai n'annan pAzi,
10
UTTu aru marapin ajcu varu pEeyk
kUTTu etirkoNTa vAy mozi mijili
puLLiRku Emam Akiya perum peyar
veLLat tAnai atikaR konRu, uvan'tu
oL vAL amalai ATiya jATpin,
15
palar aRivuRutal ajci, paippaya,
n'Irt tiraL kaTukkum mAcu il veLLic
cUrppuRu kOl vaLai ceRitta munkai
kuRai aRal anna irum pal kUn'tal,
iTan il ciRu puRattu izaiyoTu tuyalvara,
20
kaTal mIn tujcum n'aLLen yAmattu,
uruvu kiLar Ovinaip polin'ta pAvai
iyal kaRRanna otukkinaL van'tu,
peyal alaik kalagkiya malaip pUg kOtai
iyal eRi ponnin kogku cOrpu uRaippa,
25
toTikkaN vaTukkoLa muyagkinaL;
vaTippu uRu n'arampin tIviya mozin'tE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

148. kuRijci
panait tiraL anna paru Er eRuzt taTak kai,
kolaic cinam tavirA matanuTai munpin,
vaNTu paTu kaTAattu, uyar maruppu, yAnai
taN kamaz cilampin maram paTat tolaicci;
5
uRu puli uraRak kutti; viRal kaTin'tu;
ciRu tinaip perum punam vavvum n'ATa!
kaTum parik kutirai Aay eyinan
n'eTun' tEr jimiliyoTu porutu, kaLam paTTena,
kANiya cellAk kUkai n'ANi,
10
kaTum pakal vazagkAtAagku, iTumpai
peritAl amma ivaTkE; atanAl
mAlai, varutal vENTum cOlai
muLai mEy perug kaLiRu vazagkum
malai mutal aTukkatta ciRu kal ARE.

pakal varuvAnai 'iravu varuka' enRatu. - paraNar

152. kuRijci
n'ejcu n'aTugku arum paTar tIra van'tu,
kunRuzai n'aNNiya cIRUr AgkaN
celIiya peyarvOL vaNar curi aimpAl
n'uN kOl akavun'arp puran'ta pEr icai,
5
cinam kezu tAnai, tittan veLiyan,
iragkun'Irp parappin kAnal am perun' tuRai,
tanam taru n'an kalam citaiyat tAkkum
ciRu veL iRavin kuppai anna
uRu pakai tarUum moym mUcu piNTan
10
munai muraN uTaiyak kaTan'ta ven vEl,
icai n'al Ikaik kaLiRu vIcu vaN makiz,
pArattut talaivan, Ara n'annan;
Ezil n'eTu varaip pAzic cilampil
kaLi mayiR kalAvattanna. tOLE
15
val vil iLaiyar perumakan; n'aLLi
cOlai aTukkattuc curumpu uNa virin'ta
kaTavuT kAn'taLuLLum, pala uTan
iRumpUtu kajaliya Aymalar n'ARi,
vallinum, vallAr Ayinum, cenROrkkuc
20
cAl aviz n'eTug kuzi n'iRaiya vIcum,
mAal yAnai Aay kAnattut
talaiyARRu n'ilaiiya cEyuyar piRagkal
vEy amaik kaN iTai puraii,
cEya Ayinum, n'aTugku tuyar tarumE.

iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

162. kuRijci
koLak kuRaipaTAak kOTu vaLar kuTTattu
aLappu aritu Akiya kuvai irun' tOnRala,
kaTal kaNTanna mAka vicumpin
azaRkoTi anna minnu vacipu n'uTagka,
5
kaTituiTi urumoTu kataz uRai citaRi,
viLivu iTan aRiyA vAn umiz n'aTu n'AL,
arug kaTik kAvalar ikazpatam n'Okki,
pani mayagku acaivaLi alaippa, tan'tai
n'eTu n'akar oru ciRai n'inRanen Aka;
10
aRal ena avirvarum kUn'tal, malar ena
vAL mukattu alamarum mA itaz mazaik kaN,
mukai n'iraittanna mA vIz veN pal,
n'akai mANTu ilagkum n'alam kezu tuvar vAy,
kOl amai vizut toTi viLagka vIci,
15
kAl uRu taLirin n'aTugki, AnAtu,
n'Oy acA vITa muyagkinaL vAymozi
n'al icai tarUum iravalarkku uLLiya
n'acai pizaippu aRiyAk kazaltoTi atikan
kOL aRavu aRiyAp payam kezu palavin
20
vEgkai cErn'ta veRpakam poliya,
vil kezu tAnaip pacum pUN pANTiyan
kaLiRu aNi vel koTi kaTuppa, kANvara
oLiRuvana izitarum uyarn'tu tOnRu aruvi,
n'Er koL n'eTu varaik kavAan
25
cUraramakaLirin peRaRku ariyOLE.

iravuk kuRikkaN talaimakaLait kaNNuRRu n'Igkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

178. kuRijci
vayirattanna vai En'tu maruppin,
vetir vEr anna parUu mayirp panRi
paRaik kaN anna n'iRaic cunai paruki,
n'Ilattanna akal ilaic cEmpin
5
piNTam anna kozug kizagku mAn'ti,
piTi maTin'tanna kal micai Uz izipu,
yARu cErn'tanna URu n'Irp paTAarp
paim putal n'aLi cinaik kuruku irun'tanna,
vaN piNi avizn'ta veN kUtALattu
10
alagku kulai alari tINTi, tAtu uka,
pon urai kaTTaLai kaTuppak kANvara,
kiLai amal ciRu tinai viLai kural mEyn'tu,
kaN initu paTukkum n'al malai n'ATanoTu
uNarn'tanai puNarn'ta n'Iyum, n'in tOT
15
paNaik kavin aziyAtu tuNaip puNarn'tu, enRum,
taval il ulakattu uRaiiyarO tOzi
'ellaiyum iravum ennAtu, kallenak
koNTal vAn mazai pozin'ta vaikaRait
taN pani aRciram tamiyOrkku aritu' ena,
20
kanavinum pirivu aRiyalanE; atantalai
mun tAn kaNTa jAnRinu m
pin peritu aLikkum, tan paNpinAnE.

tOzi varaivu malin'tu colliyatu. - paraNar

181. pAlai
tun arug kAnamum tuNital ARRAy,
pin n'inRu peyarac cUzn'tanaiAyin,
en n'ilai uraimO n'ejcE! onnAr
Ompu araN kaTan'ta vIgku perun' tAnai
5
aTu pOr mijili ceru vEl kaTaii,
muruku uRaz munpoTu porutu kaLam civappa,
Aay eyinan vIzn'tena, jAyiRRu
oN katir uruppam putaiya OrAgku
vampap puLLin kampalaip perun' tOTu
10
vicumpiTai tUra ATi, mocin'tu uTan,
pU viri akan tuRaik kaNai vicaik kaTu n'Irk
kAvirip pEr yARRu ayir koNTu INTi,
ekkar iTTa kuppai veN maNal
vaippin yANar vaLam kezu vEn'tar
15
jAlam n'ARum n'alam kezu n'al icai,
n'An maRai mutu n'Ul mukkaT celvan,
AlamuRRam kavin peRat taiiya
poykai cUzn'ta pozil manai makaLir
kaicey pAvait tuRaikkaN iRukkum
20
makara n'eRRi vAn tOy puricaic
cikaram tOnRAc cEN uyar n'al il
pukAar n'al n'ATTatuvE pakAar
paNTam n'ARum vaNTu aTar aimpAl,
paNait takait taTaiiya kANpu in men tOL,
25
aNagkucAl, arivai irun'ta
maNam kamaz maRukin maNaR perug kunRE.

iTaic curattu oziyak karutiya n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

186. marutam
vAnam vENTA vaRan il vAzkkai
n'On jAN vinaijar kOL aRin'tu Irkkum
mIn mutir ilajcik kalitta tAmarai
n'Irmicai n'ivan'ta n'eTun' tAL akal ilai
5
irug kayam tuLagka, kAl uRutoRum
perug kaLiRRuc ceviyin alaikkum UranoTu
ezun'ta kauvaiyO peritE; n'aTpE,
kozug kOl vEzattup puNai tuNaiyAkap
punal ATu kENmai anaittE; avanE,
10
oN toTi makaLir paNTai yAz pATa,
Irn' taN muzavin eRikuNil vitirppa,
taN n'aRuj cAn'tam kamazum tOL maNan'tu,
innum piRaL vayinAnE; manaiyOL
emmoTu pulakkum enpa; ven vEl,
15
mAri ampin, mazaittOR pazaiyan
kAviri vaippin pOor anna, en
ceRivaLai uTaittalO ilenE; uritinin
yAm tan pakaiyEm allEm; cErn'tOr
tiru n'utal pacappa n'Igkum
20
kozun'anum cAlum, tan uTan uRai pakaiyE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, illiTaip parattai colli n'erugkiyatu. -paraNar

196. marutam
n'eTug koTi n'uTagkum n'aRavu mali pAkkattu,
n'AL tuRaippaTTa mOTTu iru varAal
tuTikkaN kozug kuRai n'oTuttu, uNTu ATi,
vETTam maRan'tu, tujcum kozun'arkkup pATTi
5
Ampal akal ilai, amalai vej cORu
tIm puLip pirampin tiraLkani peytu,
viTiyal vaikaRai iTUum Ura!
toTukalam; kuRuka vAral tan'tai
kaN kavin azittatan tappal, teRuvara,
10
onRumozik kOcark konRu, muraN pOkiya,
kaTun' tErt titiyan azun'tai, koTug kuzai
annimijiliyin iyalum
n'in n'alat takuviyai muyagkiya mArpE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakaRkuc kizatti colliyatu. - paraNar

198. kuRijci
'kURuvamkollO? kURalamkol?' enak
karan'ta kAmam kain'n'iRukkallAtu,
n'ayan'tu n'Am viTTa n'al mozi n'ampi,
arai n'AL yAmattu vizu mazai karan'tu;
5
kAr virai kamazum kUn'tal, tU vinai
n'uN n'Ul Akam porun'tinaL, veRpin
iLa mazai cUzn'ta maTa mayil pOla,
vaNTu vazip paTara, taN malar vEyn'tu,
vil vakuppuRRa n'al vAgku kuTaic cUl
10
am cilampu oTukki ajcinaL van'tu,
tujcu Ur yAmattu muyagkinaL, peyarvOL,
AnRa kaRpin cAnRa periyaL,
am mA arivaiyO allaL; tenAatu
Aay n'al n'ATTu aNagkuTaic cilampil,
15
kaviram peyariya uru kezu kavAan,
Er malar n'iRai cunai uRaiyum
cUrmakaLmAtO ennum en n'ejcE!

puNarn'tu n'Igkiya talaimakaLatu pOkku n'Okkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

208. kuRijci
yAma iravin n'eTug kaTai n'inRu,
tEm mutir cimaiyak kunRam pATum
n'uN kOl akavun'ar vENTin, veN kOTTu
aNNal yAnai Iyum vaN makiz
5
veLiyan vENmAn Aay eyinan,
aLi iyal vAzkkaip pAzip paRan'talai,
izai aNi yAnai iyal tEr mijiliyoTu
n'aNpakal uRRa ceruvil puN kUrn'tu,
oL vAL mayagku amar vIzn'tena, 'puL orugku
10
am kaN vicumpin viLagku jAyiRRu
oN katir teRAmai, ciRakarin kOli,
n'izal ceytu uzaRal kANEn, yAn' enap
paTukaLam kANTalcellAn, cinam ciRan'tu,
uru vinai n'annan, aruLAn, karappa,
15
peru vituppuRRa pal vEL makaLir
kurUup pUm pain' tAr arukkiya pUcal,
vacai viTak kaTakkum vayagku perun' tAnai
akutai kiLaitan'tAgku, miku peyal
uppuc ciRai n'illA veLLam pOla,
20
n'ANu varai n'illAk kAmam n'aNNi,
n'alkinaL, vAziyar, van'tE Ori
pal pazap palavin payam kezu kollik
kAr malar kaTuppa n'ARum,
Er n'uN, Oti mAayOLE!

puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

212. kuRijci
tA il n'al pon taiiya pAvai
viN tavaz iLa veyiR koNTu n'inRanna,
miku kavin eytiya, tokukural aimpAl,
kiLaiaril n'ANaR kizagku maNaRku InRa
5
muLai Oranna muL eyiRRut tuvar vAy,
n'ayavan taivarum cevvazi n'al yAz
icai Orttanna in tIm kiLavi,
aNagku cAl arivaiyai n'acaii, perug kaLiRRu
inam paTi n'Irin kalagkiya pozutil,
10
peRal arug kuraiyaL ennAy, vaikalum,
innA aruj curam n'In'ti, n'IyE
ennai innaR paTuttanai; minnu vacipu
uravuk kAr kaTuppa maRali main'tuRRu,
viravu mozik kaTTUr vENTuvazik koLIi,
15
paTai n'ilA ilagkum kaTal maruL tAnai
maTTu aviz teriyal maRap pOrk kuTTuvan
poru muraN peRAatu vilagku cinam ciRan'tu,
ceruc cey munpoTu mun'n'Ir muRRi,
Ogkutiraip pauvam n'Igka OTTiya
20
n'Ir mAN eHkam n'iRattuc cenRu azun'tak
kUr matan aziyarO n'ejcE! AnAtu
eLiyaL allOT karuti,
viLiyA evvam talait tan'tOyE.

allakuRippaTTu n'Igkum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu. -paraNar

222. kuRijci
vAn uRa n'ivan'ta n'Il n'iRap peru malaik
kAna n'ATan uRIiya n'Oykku, en
mEni Ay n'alam tolaitalin, moziven;
muzavu mukam pularAk kali koL AgkaN,
5
kazAarp perun' tuRai vizavin ATum,
ITTu ezil polin'ta En'tu kuvavu moympin,
ATTan atti n'alan n'ayan'tu uraii,
tAz irug katuppin kAviri vavvalin,
mAtiram tuzaii, mati maruNTu alan'ta
10
Atiman'ti kAtalaR kATTi,
paTu kaTal pukka pATalcAl ciRappin
maruti anna mAN pukaz peRIiyar,
cenmO vAzi, tOzi! pal n'AL,
uravu urum ERoTu mayagki,
15
iravup peyal pozin'ta Irn' taN ARE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - paraNar

226. marutam
uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
n'AN ilai manRa yANar Ura!
akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
5
pazanap paij cAy kozuti, kazanik
karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
pal vEl matti, kazAar muntuRai,
n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
10
viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
15
pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
pOr aTu tAnaik kaTTi
porAatu OTiya Arppinum peritE.

talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

236. marutam
maNi maruL malara muLLi amanRa,
tuNi n'Ir, ilajcik koNTa peru mIn
ari n'iRak kozug kuRai vauvinar mAn'ti,
veNNel arin'ar peyarn'ilaip pinRai,
5
iTai n'ilam n'eritaru n'eTug katirp pal cUTTup
pani paTu cAyp puRam parippa, kazanik
karug kOTTu mAattu alagku cinaip putup pU
mayagku mazait tuvalaiyin tAam Uran
kAmam perumai aRiyEn, n'anRum
10
uyn'tanen vAzi, tOzi! alkal
aNi kiLar cAn'tin am paTTu imaippa,
koTug kuzai makaLirin oTugkiya irukkai
aRiyAmaiyin azin'ta n'ejcin,
'ERRu iyal ezil n'aTaip polin'ta moympin,
15
tOTTu iruj curiyal maNan'ta pittai,
ATTan attiyaik kANIrO?' ena
n'ATTin n'ATTin, Urin Urin,
'kaTal koNTanRu' ena, 'punal oLittanRu' ena,
kaluzn'ta kaNNaL, kAtalaR keTutta
20
Atiman'ti pOla,
Etam colli, pEtu peritu uRalE.

ARRAmai vayilAkap pukka talaimakan n'IkkattukkaN pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - paraNar

246. marutam
piNar mOTTu n'an'tin pEz vAy ERRai
katir mUkku Aral kaLavan Aka,
n'eTu n'Irp poykait tuNaiyoTu puNarum
mali n'Ir akal vayal yANar Ura!
5
pOtu Ar kUn'tal n'I veyyOLoTu
tAtu Ar kAjcit taN pozil akal yARu
ATinai enpa, n'erun'ai; alarE
kAy cina moympin perum peyark karikAl
Arkali n'aRavin veNNivAyil,
10
cIr kezu mannar maRaliya jATpin
imiz icai muracam poru kaLattu oziya,
patinoru vELiroTu vEn'tar cAya,
moy vali aRutta jAnRai,
toyyA azun'tUr Arppinum peritE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu. - paraNar

258. kuRijci
n'annan utiyan arug kaTip pAzi,
tol mutir vELir Ompinar vaitta
ponninum arumai n'anku aRin'tum, annOT
tunnalammAtO eninum, aHtu ollAy
5
taN mazai tavazum tAz n'Ir n'anan'talaik
kaTug kARRu eTukkum n'eTum perug kunRattu
mAya iruL aLai mAy kal pOla,
mAykatil vAziya, n'ejcE! n'ALum,
mel iyaR kuRumakaL n'al akam n'acaii,
10
aravu irai tErum ajcuvaru ciRu n'eRi,
iravin eytiyum peRAay, aruL varap
pullen kaNNai pulampu koNTu, ulakattu
uLLOrkku ellAm peru n'akaiyAka,
kAmam kaimmika uRutara,
15
AnA aru paTar talaittan'tOyE!

allakuRippaTTup patippeyarn'ta talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. -paraNar

262. kuRijci
mutai paTu pacug kATTu aril pavar mayakki,
pakaTu pala pUNTa uzavuRu cej cey,
iTu muRai n'irampi, Aku vinaik kalittu,
pAcilai amanRa payaRu A pukkena,
5
vAy mozit tan'taiyaik kaN kaLain'tu, aruLAtu,
Ur mutu kOcar n'avaitta ciRumaiyin,
kalattum uNNAL, vAlitum uTAaL,
cinattin koNTa paTivam mARAL,
maRam kezu tAnaik koRRak kuRumpiyan,
10
ceru iyal n'al mAn titiyaRku uraittu, avar
in uyir cekuppak kaNTu cinam mARiya
annimijili pOla, meym malin'tu,
AnA uvakaiyEm Ayinem pU malin'tu
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
15
n'uN pala tuvalai putalmicai n'anaikkum
vaNTu paTu n'aRavin vaN makizp pEkan
koNTal mA malai n'ARi,
am tIm kiLavi van'tamARE.

iravukkuRikkaN talaimakaLaip puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

266. marutam
kOTuRa n'ivan'ta n'ITu irum parappin
an'tip parAaya putup punal, n'erun'ai,
main'tu mali kaLiRRin talaip puNai tazIi,
n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal
5
iLan' tuNai makaLiroTu Ir aNik kalaii,
n'Ir peyarn'tu ATiya En'tu ezil mazaik kaN
n'OkkutoRum n'OkkutoRum tavirvilaiyAki,
kAmam kaimmikac ciRattalin, n'AN izan'tu,
ATinai enpa makizn'a! atuvE
10
yAz icai maRukin n'ITUr kizavOn
vAy vAL evvi Eval mEvAr
n'eTu miTal cAytta pacum pUN porun'talar
arimaNavAyil uRattUr AgkaN,
kaLLuTaip peruj cORRu el imiz anna,
15
kavvai AkinRAl peritE; ini aHtu
avalam anRuman, emakkE; ayala
kazani uzavar kali ciRan'tu eTutta
kaRagku icai verIip paRan'ta tOkai
aNagkuTai varaippakam poliya van'tu iRukkum
20
tiru maNi viLakkin alaivAyc
ceru miku cEeyoTu uRRa cULE!

parattaiyiR pirin'tu van'tu kUTiya talaimakaRkut talaimakaL colliyatu. -paraNar

276. marutam
n'IL irum poykai irai vETTu ezun'ta
vALai veN pOttu uNIiya, n'Arai tan
aTi aRivuRutal ajci, paipayak
kaTi ilam pukUum kaLvan pOla,
5
cAay otugkum tuRai kEz UranoTu
Avatu Aka! ini n'AN uNTO?
varukatil amma, em cEri cEra!
ari vEy uNkaN avan peNTir kANa,
tArum tAnaiyum paRRi, Ariyar
10
piTi payinRu tarUum perug kaLiRu pOla,
tOL kan'tAkak kUn'talin piNittu, avan
mArpu kaTi koLLEn Ayin, ArvuRRu
iran'tOrkku IyAtu ITTiyOn poruLpOl,
paran'tu veLippaTAtu Aki,
15
varun'tukatilla, yAy Ompiya n'alanE!

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - paraNar

322. kuRijci
vayagku veyil jemiyap pAay, minnu vacipu,
mayagku tuLi pozin'ta pAnAT kagkul;
ArAk kAmam aTUu n'inRu alaippa,
iRu varai vIzn'arin n'aTugki, teRuvara,
5
pAmpu eRi kOlin tamiyai vaiki,
5
tEmputikollO? n'ejcE! urum icaik
kaLiRu kaNkUTiya vAL mayagku jATpin,
oLiRu vER tAnaik kaTun' tErt titiyan
10
varu punal izitaru maram payil iRumpil,
piRai uRaz maruppin, kaTug kaN, panRik
kuRai Ar koTuvari kuzumum cAral,
aRai uRu tIm tEn kuRavar aRuppa
muyalun'ar muRRA ERRu aru n'eTuj cimai,
15
pukal arum, potiyil pOlap
peRal arugkuraiyaL, em aNagkiyOLE!

allakuRippaTTup pOkinRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

326. marutam
Ural av vAy urutta titti,
pEr amar mazaik kaN, perun' tOL, ciRu n'utal,
n'allaL amma, kuRumakaL celvar
kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
5
n'eTug koTi n'uTagkum maTTa vAyil,
irug katirk kazanip perug kavin anna
n'alam pArATTi, n'aTai ezil polin'tu,
vizavil celIiyar vENTum ven vEl
izai aNi yAnaic cOzar maRavan
10
kazai aLan'tu aRiyAk kAvirip paTappai,
punal mali putavin, pOor kizavOn,
pazaiyan Okkiya vEl pOl,
pizaiyala kaN, avaL n'OkkiyOr tiRattE!

tOzi talaimakanai vAyil maRuttatu. - paraNar

356.marutam
mEl tuRaik koLIiya kazAlin kIzt tuRai
uku vAr arun'ta, paku vAy yAmai
kampuL iyavan Aka, vici piNit
teN kaN kiNaiyin piRazum Uran
5
iTai n'eTun' teruvil katumenak kaNTu, en
poR toTi munkai paRRinanAka,
'annAy!' enRanen; avan kai viTTananE,
tol n'acai cAlAmai, n'annan paRampil
ciRukArOTan payinoTu cErttiya
10
kaR pOl n'AvinEnAki, maRRu atu
ceppalen mannAl, yAykkE; n'al tErk
kaTum pakaTTu yAnaic cOzar marukan
n'eTug katir n'ellin vallam kizavOn
n'allaTi uLLAnAkavum, ollAr
15
katavam muyaRalum muyalpa; atAanRu,
oli pal kUn'tal n'amvayin aruLAtu,
konRanan Ayinum kolai pazutu anRE
aruvi Ampal kalitta muntuRai
n'annan Aay pirampu anna
20
min Ir Oti! ennai, n'in kuRippE?

pinninRa talaimakaRkuk kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLaik kuRai n'ayappak kURiyatu.-paraNar

367. pAlai
ilagku cuTar maNTilam pulam talaippeyarn'tu,
pal katir mazukiya kal cEr amaiyattu,
alan'talai mUtERu AN kural viLippa,
manai vaLar n'occi mA cErpu vatiya,
5
munai uzai irun'ta am kuTic cIRUr,
karug kAl vEgkaic cej cuval varakin
miku patam n'iRain'ta toku kUTTu oru ciRai,
kuvi aTi verukin paig kaN ERRai
Un n'acaip piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
10
taLir purai koTiRRin, ceRi mayir eruttin,
katirtta cennik kavirp pU anna
n'eRRic cEval aRRam pArkkum
pullen mAlaiyum, initu manRamma
n'al aka vana mulai aTaiyap pullutoRum
15
uyir kuzaippanna cAyal,
ceyir tIr, in tuNaip puNarn'ticinOrkkE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaL vaRpuRukkum tOzikkuc colliyatu. - paraNar

372. kuRijci
arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
5
arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
10
kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
15
kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.

allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

376. marutam
cellal, makizn'a! n'iR cey kaTan uTaiyenman
kallA yAnai kaTi punal kaRRena,
mali punal poruta marutu Ogku paTappai,
oli katirk kazani, kazAar muntuRai,
5
kali koL cuRRamoTu karikAl kANa,
taN patam koNTu, tavirn'ta in icai
oN poRip punai kazal cEvaTip puraLa,
karug kaccu yAtta kANpin av vayiRRu,
irum polam pANTil, maNiyoTu teLirppa,
10
punal n'ayan'tu ATum atti aNi n'ayan'tu,
kAviri koNTu oLittAgkum annO!
n'umvayin pulattal cellEm; emvayin
pacan'tanRu, kANTicin n'utalE; acumpin
am tUmpu vaLLai azaR koTi mayakki,
15
vaN tOTTu n'ellin vAgku pIL viriya,
tuyt talai muTagku iRAt teRikkum, poRpuTaik
kuragkuuLaip puravik kuTTuvan
maran'tai anna, en n'alam tan'tu cenmE!

kAtaRparattai pulan'tu colliyatu. - paraNar

386. marutam
poykai n'Irn'Ayp pulavu n'ARu irum pOttu
vALai n'AL irai tErum Ura!
n'ANinen, peruma! yAnE pANan
mal aTu mArpin vali uRa varun'ti,
5
etirtalaik koNTa Ariyap porun'an
n'iRait tiraL muzavut tOL kaiyakattu ozin'ta
tiRan vERu kiTakkai n'Okki, n'al pOrk
kaNaiyan n'ANiyAgku maRaiyinaL
mella van'tu, n'alla kURi,
10
'mai Ir Oti maTavOy! yAnum n'in
cEriyEnE; ayal ilATTiyEn;
n'ugkai Akuven n'inakku' ena, tan kait
toTu maNi mel viral taNNenat taivara,
n'utalum kUn'talum n'Ivi,
15
pakal van'tu peyarn'ta vANutaR kaNTE.

tOzi vAyil maRuttatu; talaimakaL takuti colliyatUum Am. - paraNar

396. marutam
toTuttEn, makizn'a! cellal koTit tErp
polam pUN n'annan punanATu kaTin'tena,
yAz icai maRukin pAzi AgkaN,
'ajcal' enRa Aay eyinan
5
ikal aTu kaRpin mijiliyoTu tAkki,
tan uyir koTuttanan, colliyatu amaiyAtu;
teRal arug kaTavuL munnart tERRi,
mel iRai munkai paRRiya col iRan'tu,
Arva n'ejcam talaittalai ciRappa, n'in
10
mArpu tarukallAy; piRan AyinaiyE;
ini yAn viTukkuven allen; man'ti,
pani vAr kaNNaL, pala pulan'tu uRaiya,
aTun' tiRal atti ATu aNi n'acaii,
n'eTu n'Irk kAviri koNTu oLittAgku, n'in
15
manaiyOL vavvalum ajcuval; cinaii,
Ariyar alaRat tAkki, pEr icait
tonRu mutir vaTavarai vaNagku vil poRittu,
vej cina vEn'taraip piNittOn
vajci anna, en n'alam tan'tu cenmE!

kAtaRparattai talaimakaRkuc colliyatu. - paraNar