mAmUlanAr

1. pAlai
'vaNTu paTat tatain'ta kaNNi, oN kazal,
uruvak kutirai mazavar OTTiya
murukan n'aR pOr n'eTu vEL Avi,
aRukOTTu yAnaip potini AgkaN,
5
ciRu kArOTan payinoTu cErttiya
kal pOl piriyalam' enRa coltAm
maRan'tanarkollO tOzi! ciRan'ta
vEy maruL paNait tOL n'ekiza, cEy n'ATTup
polagkala veRukkai tarumAr n'ilam paka,
10
azal pOl vegkatir paitu aRat teRutalin,
n'izal tEyn'tu ulaRiya maratta; aRai kAypu,
aRun'Irp paij cunai Am aRap pulartalin,
uku n'el poriyum vemmaiya; yAvarum
vazagkun'ar inmaiyin, vauvun'ar maTiya,
15
curam pullenRa ARRa; alagku cinai
n'Ar il murugkai n'aviral vAn pUc
cUral am kaTu vaLi eTuppa, AruRRu,
uTai tiraip pitirvin pogki, mun
kaTal pOl tOnRala kATu iRan'tOrE?

piriviTai ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu-mAmUlanAr

15. pAlai
em veg kAmam iyaivatu Ayin,
meym mali perum pUN, cemmaR kOcar
kommaiam pacug kAyk kuTumi viLain'ta
pAkal Arkaip paRaik kaT pIlit
5
tOkaik kAvin tuLun'ATTu anna,
vaRug kai vampalart tAgkum paNpin
ceRin'ta cEric cemmal mUtUr,
aRin'ta mAkkaTTu Akukatilla
tOzimArum yAnum pulampa,
10
cUzi yAnaic cuTarp pUN n'annan
pAzi anna kaTiyuTai viyal n'akarc
ceRin'ta kAppu ikan'tu, avanoTu pOki,
atta iruppai Ar kazal putup pUt
tuytta vAya, tukaL n'ilam parakka,
15
konRai am cinaik kuzaRpazam kozuti,
van kai eNkin vaya n'irai parakkum
in tuNaip paTarn'ta koLkaiyoTu orAgku
kunRa vEyin tiraNTa en
men tOL ajjai cenRa ARE!

makaTpOkkiya tAycolliyatu. - mAmUlanAr

31. pAlai
n'eruppu enac civan'ta uruppu avir maNTilam
pulagkaTai maTagkat teRutalin, joLki,
'n'ilam puTaipeyarvatu anRukol, inRu?' ena,
man uyir maTin'ta mazai mARu amaiyattu,
5
ilai ila Ogkiya n'ilai uyar yAattu
mER kavaTTu irun'ta pArppinagkaTku,
kalluTaik kuRumpin vayavar vil iTa,
n'iNa varik kuRain'ta n'iRatta atartoRum,
kaNavira mAlai iTUuk kazin'tanna
10
puN umiz kuruti parippak kiTan'tOr
kaN umiz kazukin kAnam n'In'ti,
'cenRAr' enpu ilar tOzi! venRiyoTu
vil alaittu uNNum val AN vAzkkait
tamiz kezu mUvar kAkkum
15
mozi peyar tEetta pal malai iRan'tE.

'piriviTai ARRALAyinAL' enRu piRar collak kETTu, vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

55. pAlai
kAyn'tu celaR kanali kal pakat teRutalin,
In'tu kuruku urukum enRUz n'IL iTai,
uLi muka vem paral aTi varuttuRAlin,
viLi muRai aRiyA vEy kari kAnam,
5
vayak kaLiRRu anna kALaiyoTu en makaL
kazin'tataRku azin'tanROilenE! ozin'tu yAm
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, acaii,
vEvatu pOlum veyya n'ejcamoTu
kaNpaTai peREn, kanava oN paTaik
10
karikAl vaLavanoTu veNNip paRan'talaip
porutu puN n'ANiya cEralAtan
azi kaLa marugkin vAL vaTakkirun'tena,
innA in urai kETTa cAnROr
arum peRal ulakattu avanoTu celIiyar,
15
perumpiRitu AkiyAgku pirin'tu ivaN
kAtal vENTi, eR tuRan'tu
pOtalcellA en uyiroTu pulan'tE.

puNarn'tuTan pOna talaimakaTku iragkiya tAy teruTTum ayalilATTiyArkku uraittatu. - mAmUlanAr

61. pAlai
'n'ORROrmanRa tAmE kURRam
kOLuRa viLiyAr, piRar koLa viLin'tOr' enat
tAL valampaTuppac cET pulam paTarn'tOr
n'AL izai n'eTuj cuvar n'Okki, n'Oy uzan'tu
5
Azal vAzi, tOzi! tAzAtu,
urum enac cilaikkum UkkamoTu paig kAl
vari mAN n'On jAN van cilaik koLIi,
aru n'iRattu azuttiya ampinar palaruTan
aNNal yAnai veN kOTu koNTu,
10
n'aRavu n'oTai n'ellin n'AL makiz ayarum
kazal punai tirun'tuaTik kaLvar kOmAn
maza pulam vaNakkiya mA vaN pulli
vizavuTai vizuc cIr vEgkaTam peRinum,
pazakuvar AtalO aritE munAatu
15
muzavu uRaz tiNi tOL n'eTu vEL Avi
ponnuTai n'eTu n'akarp potini anna n'in
oN kEz vana mulaip polin'ta
n'uN pUN Akam porun'tutal maRan'tE.

talaimakan poruLvayiR piriya, vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

65. pAlai
unnam koLkaiyoTu uLam karan'tu uRaiyum
annai collum uykam; ennatUum
Iram cErA iyalpin poymmozic
cEriam peNTir kauvaiyum ozikam;
5
n'ATu kaN akaRRiya utiyajcEraR
pATic cenRa paricilar pOla
uva ini vAzi, tOzi! avarE,
pommal Oti! n'ammoTu orAgkuc
celavu ayarn'tanarAl inRE malaitoRum
10
mAl kazai picain'ta kAl vAy kUr eri,
mIn koL paratavar koTun' timil n'aLi cuTar
vAn tOy puNarimicaik kaNTAgku,
mEvarat tOnRum yAa uyar n'anan'talai
uyaval yAnai verin'uc cenRanna
15
kal Urpu izitarum pul cAy ciRu n'eRi,
kATu mIkkURum kOTu En'tu oruttal
ARu kaTikoLLum aruj curam; 'paNait tOL,
n'ARu aig kUn'tal, kommai vari mulai,
n'irai itaz uNkaN, makaLirkku
20
ariyavAl' ena azugkiya celavE!

vERuppaTTa talaimakaTkut talaimakan uTanpOkku valittamai tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

91. pAlai
viLagkupakal utaviya pal katir jAyiRu
vaLam kezu mA malai payam keTat teRutalin,
aruvi AnRa peru varai marugkil
cUrc cunai tuzaii n'Irppayam kANAtu,
5
pAci tinRa paig kaN yAnai
Oy pacip piTiyoTu orutiRan oTugka,
vEy kaN uTain'ta veyil avir n'anan'talai
arum poruL vETkaiyin akanRanar Ayinum,
perum pEr anpinar tOzi!-irug kEz
10
iralai cEkkum, paral uyar patukkaik
kaTugkaN mazavar kaLavu uzavu ezun'ta
n'eTug kAl Acini oTugkATTu umpar,
vicipiNi muzavin kuTTuvan kAppa,
paci ena aRiyAp paNai payil irukkai,
15
taTa maruppu erumai tAmarai munaiyin,
muTam mutir palavin kozu n'izal vatiyum,
kuTan'ATu peRinum taviralar
maTamAn n'Okki! n'in mAN n'alam maRan'tE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

97. pAlai
'kaLLi am kATTa puLLi am poRik kalai
vaRan uRal am kOTu utira, valam kaTan'tu,
pulavup puli tuRan'ta kalavuk kazi kaTu muTai,
iravuk kuRumpu alaRa n'URi, n'irai pakuttu,
5
irug kal muTukkart tiRRi keNTum
kolai vil ATavar pOla, palavuTan
perun' talai eruvaiyoTu parun'tu van'tu iRukkum
aruj curam iRan'ta koTiyOrkku alkalum,
irug kazai iRumpin Ayn'tu koNTu aRutta
10
n'uNagku kaN ciRu kOl vaNagkuiRai makaLiroTu
akavun'arp puran'ta anpin, kazal toTi,
n'aRavu makiz irukkai, n'annan vENmAn
vayalai vEli viyalUr anna, n'in
alarmulai Akam pulampa, pala n'inain'tu,
15
Azal' enRi tOzi! yAza en
kaN pani n'iRuttal eLitO kuravu malarn'tu,
aRciram n'Igkiya arum pata vEnil
aRal avir vAr maNal akalyARRu aTaikarai,
tuRai aNi marutamoTu ikal koLa Ogki,
20
kaliz taLir aNin'ta iruj cinai mAattu
iNar tatai putup pU n'iraitta pogkar,
pukai purai am majcu Ura,
n'ukar kuyil akavum kural kETpOrkkE?

vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

101. pAlai
amma vAzi, tOzi! 'immai
n'anRu cey marugkil tItu il' ennum
tonRupaTu pazamozi inRu poyttanRukol?
takar maruppu Eyppac cuRRupu, curin'ta
5
cuval mAy pittai, ceg kaN, mazavar
vAyp pakai kaTiyum maNNoTu kaTun' tiRal
tIp paTu ciRu kOl villoTu paRRi,
n'urai teri mattam koLIi, n'iraip puRattu
aTi putai toTutOl paRaiya Eki,
10
kaTi pulam kavarn'ta kanRuTaik koLLaiyar,
inam talaipeyarkkum n'anan'talaip perug kATTu,
akal iru vicumpiRku OTam pOla,
pakaliTai n'inRa pal katir jAyiRRu
uruppu avirpu uLariya cuzanRu varu kOTai,
15
pun kAl murugkai Uz kazi pal malar,
taN kAr Aliyin, tAvana utirum
pani paTu pal malai iRan'tOrkku
munitaku paNpu yAm ceytanROilamE!

piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu; tOzi kizattikkuc colliyatUum Am. - mAmUlanAr

115. pAlai
aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
ampal ozukkamum Akiyar; vej col
cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
5
n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
evvi vIzn'ta ceruvil pANar
kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
10
vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
15
inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.

piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

127. pAlai
ilagku vaLai n'ekizac cAay, alkalum,
kalagkuajar uzan'tu, n'Am ivaN oziya
valam paTu muraciR cEralAtan
mun'n'Ir OTTik kaTampu aRuttu, imayattu
5
munnOr maruLa vaNagkuvil poRittu,
n'al n'akar maran'tai muRRattu onnAr
paNi tiRai tan'ta pATucAl n'ankalam
poncey pAvai vayiramoTu Ampal
onRu vAy n'iRaiyak kuvaii, anRu avaN
10
n'ilam tinat tuRan'ta n'itiyattu anna
oru n'AL oru pakaR peRinum, vazin'AL
tagkalar vAzi, tOzi! ceg kOR
karug kAl marAttu vAal mel iNar
curin'tu vaNar pittai poliyac cUTi,
15
kallA mazavar vil iTam tazIi,
varun'arp pArkkum veruvaru kavalai
mozi peyar tEettar Ayinum,
pazi tIr kAtalar cenRa n'ATTE.

piriviTai ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

187. pAlai
tOL pulampu akalat tujci, n'ammoTu
n'AL pala n'ITiya karan'tu uRai puNarcci
n'AN uTaimaiyin n'Igki, cEy n'ATTu
arum poruL valitta n'ejcamoTu Eki,
5
n'am uyarvu uLLinar kAtalar kaRuttOr
tem munai citaitta, kaTum parip puravi,
vAr kazaR polin'ta vankaN mazavar
pUn' toTai vizavin talai n'AL anna,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRam
10
pulampuRumkollO tOzi! cEN Ogku
alan'talai jemaiyattu AL il AgkaN,
kal cErpu irun'ta cil kuTip pAkkattu,
el virun'tu ayara, Emattu alki,
manai uRai kOzi aNal tAzpu anna
15
kavai oN taLira karugkAl yAattu
vEnil veRpin kAnam kAya,
munai ezun'tu OTiya keTu n'ATTu Ar iTai,
panai veLiRu arun'tu paig kaN yAnai
oN cuTar mutirA iLag katir amaiyattu,
20
kaNpaTu pAyal kai oTugku acai n'ilai
vAL vAyc cuRavin panit tuRai n'In'ti,
n'AL vETTu ezun'ta n'ayan il paratavar
vaiku kaTal ampiyin tOnRum
mai paTu mA malai vilagkiya curanE?

pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu; talaimakan pirivinkaN talaimakaTkut tOzi colliyatUum Am. - mAmUlanAr

197. pAlai
mA malar vaNNam izan'ta kaNNum,
pU n'ekiz aNaiyin cAaya tOLum,
n'annar mAkkaL vizaivanar Ayn'ta
tol n'alam izan'ta tuyaramoTu, ennatUum
5
inaiyal vAzi, tOzi! munai eza
munnuvar OTTiya muraN miku tiruvin,
maRam miku tAnai, kaNNan ezini
tEm mutu kunRam iRan'tanar Ayinum,
n'ITalar yAza, n'in n'irai vaLai n'ekiza
10
tOL tAzpu iruLiya kuvai irug kUn'tal
maTavOL tazIiya viRalOn mArpil
pun talaip putalvan Urpu izin'tAgku,
kaTujcUl maTap piTi tazIiya veN kOTTu
inamcAl vEzam, kanRu Urpu izitara,
15
paLLi koLLum panic curam n'In'ti,
oL iNark konRai Ogku malai attam
vinai valiyuRUum n'ejcamoTu
inaiyar Aki, n'ap pirin'ticinOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -mAmUlanAr

201. pAlai
amma, vAzi tOzi! 'ponnin
avir ezil n'uTagkum aNi kiLar OTai
vinai n'avil yAnai viRaR pOrp pANTiyan
pukaz mali ciRappin koRkai muntuRai,
5
avirkatir muttamoTu valampuri corin'tu,
tazai aNip polin'ta kOTu En'tu alkul
pazaiyar makaLir panit tuRaip parava,
pakalOn maRain'ta an'ti Ar iTai,
uru kezu perug kaTal uvavuk kiLarn'tAgku,
10
alarum manRu paTTanRE; annaiyum
porun'tAk kaNNaL, veyya uyirkkum' enRu
evan kaiyaRRanai, ikuLai? cOzar
veNNel vaippin n'al n'ATu peRinum,
ANTu amain'tu uRain'ar allar munAatu
15
vAn puku talaiya kunRattuk kavAan,
perug kai eNkin pEzvAy ERRai
iruL tuNin'tanna kuvavu mayirk kuruLait
tOl mulaip piNavoTu tiLaikkum
vEnil n'ITiya curan iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

211. pAlai
kELAy, ella! tOzi! vAliya
cutai virin'tanna pal pU marAam
paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
5
taN mazai Aliyin tAay, uzavar
veNNel vittin aRaimicai uNagkum
pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
10
piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
vankaN katavin veNmaNi vAyil,
15
matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
n'Ir olittanna pEer
alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

233. pAlai
alamaral mazaik kaN malku pani vAra, n'in
alar mulai n'anaiya, azAal tOzi!
eri kavarpu uNTa kari puRap peru n'ilam
pITu kezu marugkin OTu mazai tuRan'tena,
5
Un il yAnai uyagkum vEnil,
maRap paTaik kutirai, mARA main'tin,
tuRakkam eytiya toyyA n'al icai
mutiyarp pENiya, utiyaj cEral
peruj cORu koTutta jAnRai, irum pal
10
kULic cuRRam kuzIi irun'tAgku,
kuRiyavum n'eTiyavum kunRu talaimaNan'ta
curan iRan'tu akanRanar Ayinum, mika n'ani
maTagkA uLLamoTu mati mayakkuRAa,
poruLvayin n'ITalOilar n'in
15
iruL aig kUn'tal in tuyil maRan'tE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. -mAmUlanAr

251. pAlai
tUtum cenRana; tOLum ceRRum;
Oti oN n'utal pacalaiyum mAyum;
vIgku izai n'ekizac cAay, cellaloTu
n'Am paTar kUrum arun' tuyar kETpin,
5
n'an'tan veRukkai eytinum, maRRu avaN
tagkalar vAzi, tOzi! vel koTit
tunai kAl anna punai tErk kOcar
tol mUtAlattu arum paNaip potiyil,
in icai muracam kaTippu ikuttu iragka,
10
tem munai citaitta jAnRai, mOkUr
paNiyAmaiyin, pakai talaivan'ta
mA kezu tAnai vampa mOriyar
punai tEr n'Emi uruLiya kuRaitta
ilagku veL aruviya aRai vAy umpar,
15
mAcu il veN kOTTu aNNal yAnai
vAyuL tappiya, arug kEz, vayap puli
mA n'ilam n'eLiyak kutti, pukaloTu
kAppu ila vaikum tEkku amal cOlai
n'irampA n'IL iTaip pOki,
20
aram pOz av vaLai n'ilai n'ekizttOrE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu,tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

265. pAlai
pukaiyin pogki, viyal vicumpu ukan'tu,
pani Ur azaR koTi kaTuppat tOnRum
imayac cev varai mAnumkollO?
pal pukaz n'iRain'ta vel pOr n'an'tar
5
cIr miku pATalik kuzIi, kagkai
n'Irmutal karan'ta n'itiyamkollO?
evankol? vAzi, tOzi! vayagku oLi
n'izaRpAl aRalin n'eRitta kUn'tal,
kuzaR kural, pAvai iragka, n'attuRan'tu,
10
oN toTi n'ekizac cAay, cellaloTu
kaN pani kaluzn'tu yAm oziya, poRai aTain'tu,
in cilai ezil ERu keNTi, puraiya
n'iNam poti vizut taTi n'eruppin vaittu eTuttu,
aNagku aru marapin pEey pOla
15
viLar Un tinRa vETkai n'Igka,
tukaL aRa viLain'ta tOppi paruki,
kulAa val vil koTu n'Okku ATavar
pulAal kaiyar, pUcA vAyar,
orAa uruL tuTi kuTumik kurAloTu
20
marAaj cIRUr marugkil tUgkum
cen' n'utal yAnai vEgkaTam tazIi,
vem munai aruj curam iRan'tOr
n'amminum valitAt tUkkiya poruLE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaL, ARRAmai mItUra, tOzikkuc colliyatu. -mAmUlanAr

281. pAlai
ceyvatu terin'ticin tOzi! alkalum,
akaluL ANmai accu aRak kURiya
col pazutu Akum enRum ajcAtu,
olku iyal maTa mayil ozitta pIli,
5
vAn pOz val vil cuRRi, n'On cilai
av vAr viLimpiRku amain'ta n'ovvu iyal
kanai kural icaikkum virai celal kaTug kaNai
muraN miku vaTukar munnuRa, mOriyar
ten ticai mAtiram munniya varaviRku
10
viNNuRa Ogkiya pani irug kunRattu,
oN katirt tikiri uruLiya kuRaitta
aRai iRan'tu, avarO cenRanar
paRai aRain'tanna alar n'amakku ozittE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu ARRALAya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

295. pAlai
n'ilam n'Ir aRRu n'IL cunai vaRappa,
kunRu kOTu akaiya, kaTug katir teRutalin,
enRUz n'ITiya vEy paTu n'anan'talai,
n'ilavu n'iRa maruppin perug kai cErtti,
5
vEgkai venRa veru varu paNait tOL
Ogkal yAnai uyagki, matam tEmpi,
pal mara oru ciRaip piTiyoTu vatiyum
kalluTai atara kAnam n'In'ti,
kaTal n'Ir uppin kaNam cAl umaNar
10
uyagku pakaTu uyirppa acaii, murampu iTittu
akal iTam kuzitta akal vAyk kUval
ARu cel vampalar acai viTa URum,
puTaiyal am kazaR kAl pulli kunRattu,
n'aTai arug kAnam vilagki, n'On cilait
15
toTai amai pakazit tuvanRu n'ilai vaTukar,
pizi Ar makizar, kali ciRan'tuArkkum
mozi peyar tEem iRan'tanar Ayinum,
pazi tIr mAN n'alam tarukuvarmAtO
mArip pittikattu Ir itaz puraiyum
20
am kaluz koNTa ceg kaTai mazaik kaN,
maNam kamaz aimpAl, maTan'tai! n'in
aNagku n'ilaipeRRa taTa men tOLE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

311. pAlai
irum piTip paricilar pOlak kaTai n'inRu,
arug kaTik kAppin akal n'akar oru ciRai,
ezutiyanna tiN n'ilaik katavam
kazutu vazagku arai n'AL, kAvalar maTin'tena,
5
tiRan'tu n'ap puNarn'tu, 'n'ummin ciRan'tOr
immai ulakattu il' enap pal n'AL
pommal Oti n'Iviya kAtaloTu,
payam talaippeyarn'tu mAtiram vempa,
varuvazi vampalarp pENi, kOvalar
10
maza viTaip pUTTiya kuzAayt tIm puLi
cevi aTai tIrat tEkkilaip pakukkum
pulli n'al n'ATTu umpar, cel aruj
curam iRan'tu Ekinum, n'ITalar
aruL mozit tERRi, n'am akanRicinOrE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - mAmUlanAr

325. pAlai
amma! vAzi, tOzi! kAtalar,
'veN maNal n'ivan'ta polag kaTai n'eTu n'akar,
n'aLi irug kagkul puNar kuRi vAytta
kaLavum kaimmika alarn'tanRu; annaiyum
5
uTkoNTu OvAL kAkkum; pin peritu
ivaN uRaipu evanO? aLiyaL!' enRu aruLi,
'ATu n'aTaip polin'ta pukaRciyin, n'ATu kOL
aLLanaip paNitta atiyan pinRai,
vaL uyir mAk kiNai kaN avin'tAgku,
10
malai kavin azin'ta kanai kaTaRRu aruj curam
veyyamanRa; n'in vai eyiRu uNIiya,
taN mazai oru n'AL talaiyuka! oL n'utal,
olku iyal, arivai! n'innoTu celkam;
cil n'AL AnRanaiAka' ena, pal n'AL,
15
ulaivu il uLLamoTu vinai vali uRIi,
ellAm perum piRitAka, vaTAatu,
n'al vER pANan n'al n'ATTu uLLatai,
vAL kaN vAnattu enRUz n'IL iTai,
AL kol yAnai atar pArttu alkum
20
cOlai attam mAlaip pOki,
oziyac cenROrmanRa;
pazi evan Amkol, n'Oy taru pAlE?

koNTu n'Igkak karuti ozin'ta talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

331. pAlai
n'ITu n'ilai araiya ceg kuzai iruppai,
kOTu kaTain'tanna, koLLai vAn pU,
ATu paran'tanna, Inal eNkin
tOTu cinai urIi uNTa miccil
5
paig kuzait tazaiyar pazaiyar makaLir
kaN tiraL n'IL amaik kaTippin tokuttu,
kunRakac ciRukuTi maRukutoRum maRukum
cIRUr n'ATu pala piRakku oziya,
cenROr anpu ilar tOzi!enRum,
10
arun' tuRai muRRiya karug kOTTuc cIRiyAzp
pANar Arppa, pal kalam utavi,
n'ALavai irun'ta n'anai makizt titiyan,
vELiroTu porIiya, kazitta
vAL vAy anna vaRuj curam iRan'tE!

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

347. pAlai
tOLum tol kavin tolaiya, n'ALum
n'alam kavar pacalai n'alkinRu n'aliya,
cAl perun' tAnaic cEralAtan
mAl kaTal OTTi, kaTampu aRuttu, iyaRRiya
5
paN amai muracin kaN atirn'tanna,
kavvai tURRum vev vAyc cEri
ampal mUtUr alar n'amakku oziya,
cenRanar Ayinum, ceyvinai avarkkE
vAykkatil vAzi, tOzi! vAyAtu,
10
mazai karan'tu oLitta kazai tiragku aTukkattu,
oN kEz vayap puli pAyn'tena, kuvavu aTi
veN kOTTu yAnai muzakku icai verIi,
kanRu ozittu OTiya pun talai maTap piTi
kai talai vaitta maiyal vituppoTu,
15
keTu makap peNTirin tErum
n'eTu mara marugkin malai iRan'tOrE!

talaimakan pirivinkaN talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - mAmUlanAr

349. pAlai
aram pOz av vaLai ceRin'ta munkai
varain'tu tAm piNitta tol kavin tolaiya,
evan Ayn'tanarkol tOzi! jemann
teri kOl anna ceyir tIr cem mozi,
5
ulain'ta okkal, pATun'ar celinE,
uran mali uLLamoTu munai pAzAka,
arug kuRumpu eRin'ta perug kala veRukkai
cUzAtu curakkum n'annan n'al n'ATTu,
eziR kunRattuk kavAan, kEz koLa,
10
tirun'tu arai n'ivan'ta karug kAl vEgkai
eri maruL kavaLam mAn'ti, kaLiRu tan
vari n'utal vaitta vali tEmpu taTak kai
kal Ur pAmpin tOnRum
col peyar tEetta curan iRan'tOrE?

talaimakan pirivinkaN tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

359. pAlai
'pani vAr uNkaNum, pacan'ta tOLum,
n'ani piRar aRiyac cAay, n'ALum,
karan'tanam uRaiyum n'am paNpu aRiyAr,
n'ITinarmannO, kAtalar' ena n'I
5
evan kaiyaRRanai? ikuLai! avarE
vAnavarampan veLiyattu anna n'am
mAN n'alam tammoTu koNTanar munAatu,
aruj curak kavalai acaiiya kOTiyar,
perug kal mImicai, iyam ezun'tAgku,
10
vIz piTi keTutta n'eTun' tAL yAnai
cUr pukal aTukkattu mazai mARu muzagkum,
poyyA n'al icai mA vaN pulli,
kavaik katir varakin yANarp pain' tAL
mutait cuval mUzkiya, kAn cuTu kurUup pukai
15
aruvit tuvalaiyoTu mayagkum
peru varai attam iyagkiyOrE!

piriviTai vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-mAmUlanAr

393. pAlai
kOTu uyar piRagkaR kunRu pala n'In'ti,
vERu pulam paTarn'ta vinai taral uLLattu
ARu cel vampalar kAy paci tIriya,
mutaic cuvaR kalitta Ir ilai n'eTun' tOTTuk
5
kavaik katir varakin kAl toku pogkazi,
kavaTTu aTip poruta pal cinai utirvai
akan kaN pARaic cevvayin teRIi,
vari aNi paNait tOL vAr cevit tannaiyar
paNNai veN pazattu arici Eyppa,
10
cuzal maram colitta cuLaku alai veN kAz
toTi mAN ulakkai Uzin pOkki,
uralmukam kATTiya curai n'iRai koLLai,
AgkaN iruj cunai n'IroTu mukavA,
kaLi paTu kuzicik kal aTuppu ERRi,
15
iNar tatai kaTukkai INTiya tAtin,
kuTavar puzukkiya pogku avizp punkam,
matarvai n'al An pAloTu, pakukkum
n'irai pala kuzIiya n'eTumozip pulli
tEn tUgku uyar varai n'al n'ATTu umpar,
20
vEgkaTam iRan'tanar Ayinum, ANTu avar
n'ITalar vAzi, tOzi! tOTu koL
uru kezu majjai oli cIr Eyppa,
takaram maNNiya taN n'aRu mucci,
pukar il kuvaLaip pOtoTu teri itaz
25
vEnil atiral vEyn'ta n'in
EmuRu puNarcci in tuyil maRan'tE.

piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr