ajci

115. pAlai
aziyA vizavin, ajcuvaru mUtUrp
pazi ilar Ayinum, palar puRagkURum
ampal ozukkamum Akiyar; vej col
cEriam peNTir eLLinum eLLuka;
5
n'uN pUN erumai kuTa n'ATTanna en
Ayn'alam tolaiyinum tolaika; enRum
n'Oy ilarAka, n'am kAtalar vAy vAL
evvi vIzn'ta ceruvil pANar
kaitozu marapin mun parittu iTUup pazicciya
10
vaL uyir vaNar maruppu anna, oL iNarc
cuTarp pUg konRai UzuRu viLain'eRRu
aRaimicait tAam atta n'ILiTai,
piRai maruL vAn kOTTu aNNal yAnai,
cinam miku munpin, vAm mAn, ajci
15
inam koNTu oLikkum ajcuvaru kavalai,
n'annar Aykavin tolaiya, cEy n'ATTu,
n'am n'Ittu uRaiyum poruTpiNik
kUTAmaiyin, n'ITiyOrE.

piriviTai vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - mAmUlanAr

352. kuRijci
'muTavu mutir palavin kuTam maruL perum pazam
pal kiLait talaivan kallAk kaTuvan,
pATu imiz aruvip pARai marugkin,
ATu mayil munnatu Aka, kOTiyar
5
vizavu koL mUtUr viRali pinRai
muzavan pOla akappaTat tazIi,
in tuNaip payirum kunRa n'ATan
kuTi n'anku uTaiyan; kUTun'arp piriyalan;
keTu n'A moziyalan; anpinan' ena, n'I
10
valla kURi, vAyvatin puNarttOy;
n'allai; kAN, ini kAtal am tOzIi!
kaTum parip puravi n'eTun' tEr ajci,
n'al icai n'iRutta n'ayam varu panuval,
tol icai n'iRIiya urai cAl pANmakan
15
eNNu muRai n'iRutta paNNinuLLum,
putuvatu punain'ta tiRattinum,
vatuvai n'ALinum, iniyanAl emakkE.

varain'tu eytiya pinRai maNa manakkaN cenRa tOzikkut talaimakaL colliyatu; varaivu malin'tu colliya tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am. - ajciyattai makaL n'AkaiyAr

372. kuRijci
arun' teRal marapin kaTavuL kAppa,
perun' tEn tUgkum n'ATu kAN n'anan'talai,
aNagkuTai varaippin, pAzi AgkaN,
vEL mutu mAkkaL viyal n'akark karan'ta
5
arug kala veRukkaiyin ariyOL paNpu n'inain'tu,
varun'tinammAtO eninum, aHtu ollAy,
irum paNait toTutta palar ATu Ucal,
Urn'tu izi kayiRRin, cela vara varun'ti,
n'eTu n'eRik kutiraik kUr vEl ajci
10
kaTu munai alaitta koTu vil ATavar
ATu koL pUcalin pATu ciRan'tu eRiyum,
perun' tuTi vaLpin vIgkupu n'ekizA,
mEy maNi izan'ta pAmpin, n'I n'ani
tEmpinai vAzi, en n'ejcE! vEn'tar
15
kON taNi eyilin kAppuc ciRan'tu,
INTu arugkuraiyaL, n'am aNagkiyOLE.

allakuRippaTTup pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar