ezini (ajci)

105. pAlai
akal aRai malarn'ta arumpu mutir vEgkai
oL ilait toTalai taii, mellena
n'al varai n'ATan taRpArATTa
yAgku vallun'aLkol tAnE tEm peytu,
5
maNi cey maNTai tIm pAl En'ti,
InAt tAyar maTuppavum uNNAL,
n'izaR kayattanna n'IL n'akar varaippin
emmuTaic celvamum uLLAL, poym maruNTu,
pan'tu puTaippanna pANip pal aTic
10
cil parik kutirai, pal vEl ezini
keTal arun' tuppin viTutozil muTimAr,
kanai eri n'aTan'ta kal kAy kAnattu
vinai val ampin vizut toTai maRavar
tEm pizi n'aRug kaL makizin, munai kaTan'tu,
15
vIgku men curaiya ERRinam tarUum
mukai talai tiRan'ta vEniR
pakai talaimaNan'ta pal atarc celavE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - tAyagkaNNanAr

211. pAlai
kELAy, ella! tOzi! vAliya
cutai virin'tanna pal pU marAam
paRai kaNTanna pA aTi n'On tAL
tiN n'ilai maruppin vayak kaLiRu urijutoRum,
5
taN mazai Aliyin tAay, uzavar
veNNel vittin aRaimicai uNagkum
pani paTu cOlai vEgkaTattu umpar,
mozi peyar tEettar Ayinum, n'alkuvar
kuziyiTaik koNTa kanRuTaip peru n'irai
10
piTi paTu pUcalin eytAtu oziya,
kaTuj cina vEn'tan Evalin eyti,
n'eTuj cEN n'ATTil talaittArp paTTa
kallA ezini pal eRin'tu azuttiya
vankaN katavin veNmaNi vAyil,
15
matti n'ATTiya kal kezu panit tuRai,
n'Ir olittanna pEer
alar n'amakku oziya, azap pirin'tOrE.

pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu tOzi colliyatu. -mAmUlanAr