kazuvuL

135. pAlai
titalai mAmai taLir vanappu azugka,
putal ivar pIrin etir malar kaTuppap
pacalai pAyn'ta n'utalEn Aki,
ezutu ezil mazaik kaN kaluza, n'Oy kUrn'tu,
5
Atiman'tiyin aRivu piRituAki,
pEtuRRicinE kAtal am tOzi!
kAykatir tirukalin kanain'tu kAl kaTuki,
ATutaLir iruppaik kUTu kuvi vAn pU,
kOTu kaTai kazagkin, aRaimicait tAam
10
kATu iRan'tanarE, kAtalar; aTupOr,
vIyA vizup pukaz, viN tOy viyan kuTai,
Ir ezu vELir iyain'tu orugku eRin'ta
kazuvuL kAmUr pOlak
kalagkinRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.

talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaL tOzikkuc coRRatu. - paraNar

365. pAlai
akal vAy vAnam mAl iruL parappa,
pakal ARRuppaTutta paiyen tORRamoTu
cinaval pOkiya punkaN mAlai,
atta n'aTukal AL ena utaitta
5
kAna yAnaik katuvAy vaL ukir,
irum panai itakkaiyin, oTiyum AgkaN,
kaTugkaN ATavar E muyal kiTakkai,
varun'ar inmaiyin kaLaiyun'ark kANA
enRUz vej curam tan'ta n'IyE
10
tuyar ceytu ARRAyAki, peyarpu, Agku
uLLinai vAziya, n'ejcE! ven vEl
mA vaN kazuvuL kAmUr AgkaN,
pUtam tan'ta pori arai vEgkait
taN kamaz putu malar n'ARum
15
am cil Oti Ay maTat takaiyE.

talaimakan iTaic curattu n'inRu colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr