kOtai

93. pAlai
kEL kETu UnRavum, kiLaijar Aravum,
kEL al kELir kezIiyinar ozukavum,
ALvinaikku etiriya UkkamoTu pukal ciRan'tu;
Arag kaNNi aTupOrc cOzar
5
aRam kezu n'al avai uRan'tai anna
peRal aru n'an kalam eyti, n'ATum
ceyal aruj ceyvinai muRRinam Ayin;
araN pala kaTan'ta, muraN koL tAnai,
vATA vEmpin, vazuti kUTal
10
n'AL agkATi n'ARum n'aRu n'utal
n'IL irug kUn'tal mAayOLoTu,
varai kuyinRanna vAn tOy n'eTu n'akar,
n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
n'ivan'ta paLLi, n'eTuj cuTar viLakkattu,
15
n'alam kEz Akam pUN vaTup poRippa,
muyagkukam cenmO n'ejcE! vari n'utal
vayam tikazpu izitarum vAy puku kaTAattu,
mILi moympoTu n'ilan eRiyAk kuRuki,
AL kOL pizaiyA, ajcuvaru taTak kai,
20
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kOtai
tiru mA viyal n'akark karuvUr muntuRai.
teN n'Ir uyar karaik kuvaiiya
taN Anporun'ai maNalinum palavE.

vinai muRRi mILaluRum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu. - kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr

263. pAlai
tayagku tiraip perug kaTal, ulaku tozat tOnRi,
vayagku katir virin'ta, uru kezu maNTilam
kayam kaN vaRappap pAay, n'al n'ilam
payam keTat tirukiya paitu aRu kAlai,
5
vERu pal kavalaiya veruvaru viyan kATTu,
ARu cel vampalar varu tiRam kANmAr,
vil val ATavar mEl AL oRRi,
n'ITu n'ilai yAattuk kOTu koL aruj curam
koNTanan kazin'ta vankaN kALaikku,
10
avaL tuNivu aRin'tanen Ayin, annO!
oLiRu vEl kOtai Ompik kAkkum
vajci anna en vaLa n'akar viLagka,
initinin puNarkkuven mannO tuni inRu
tiru n'utal polin'ta en pEtai
15
varu mulai muRRattu EmuRu tuyilE!

makaT pOkkiya tAy colliyatu. - karuvUrk kaNNampALanAr